Nowe opłaty za śmieci weszły w życie

Prezydenta Miasta Tarnobrzega na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) zawiadamia, że Rada Miasta Tarnobrzega dnia 14 grudnia 2018 r. podjęła Uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 15 grudnia 2018 r. poz. 5599). Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują od 1 stycznia 2019 r. i wynoszą: – 18,00 zł od osoby miesięcznie jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny – 26,00 zł od osoby miesięcznie jeżeli odpady zbierane są w sposób nieselektywny.

Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji. Każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Terminy wnoszenia opłat nie ulegają zmianie.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu wydana zostanie decyzja określającą wysokość opłaty.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. 15/ 8226570 wew. 225 W załączniku zamieszczono harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej w Tarnobrzeg w 2019 r.

Link do harmonogramu odbioru odpadów z zabudowy jednorodzinnej

Info: UM