„Siarka” 30 lat temu

Porządkując garaż znalazłem kilka stron gazety „Siarka” z lipca 1975 (nawet mnie nie było jeszcze wtedy na świecie). Numer świąteczny z okazji 30-lecia PRL i święta 22 lipca. Ktoś z młodych wie co w ten dzień świętowano? Wrzucę parę wybranych cytatów bo to w końcu również historia naszego miasta.

Cytaty głównie dla porównania tematyki prasy sprzed 30 lat i współczesnej. Uczcie się młodzieży. Jeśli chcielibyście się zobowiązać do jakiegoś Czynu społecznie użytecznego z okazji 60 lat PRL to bardzo chętnie przyjmę oferty pracy społecznej dla portalu. Możecie dorzucać zobowiązania w komentarzach. Do dzieła Towarzysze 😉

Jak realizowaliśmy zobowiązania i czyny społeczne
Z okazji Święta Odrodzenia Polski mieszkańcy miast i wsi, załogi zakładów pracy składały meldunki o realizacji zobowiązań produkcyjnych i czynów społecznych podjętych dla uczczenia XXX-lecia PRL. Jak wykonaliśmy nasze zobowiązania? … Czyny społeczne podjęte przez załogę KiZPS wykonane zostały na łączną kwotę ponad 6,5mln złotych co stanowi 76,7% z czego czyny wykonano w 71,7% i zobowiązania oszczędnościowe w 77,6% W oparciu o dotychczasowe wyniki i nadal dużą aktywność załóg należy sądzić, że termin wykonania Czynu 30-lecia zostanie znacznie skrócony…

W 108% zrealizowała swoje zobowiązania załoga Zakładu Budowlano-Remontowego – i podjęła nowe dodatkowe zadania o wartości 3mln złotych, z czego wykonano już prace o wartości 2128tys. zł… Z inicjatywy Rady Kobiecej przy KiZPS szereg prac porządkowych i użytecznych wykonały na terenie zakładu kobiety zatrudnione w zakładzie.
W ogólnej puli wykonanych zobowiązań duży wkład mają członkowie ZMS. Wartość podjętych zobowiązań młodzieży wyniosła łącznie ponad 10,5 mln. zł., w tym zobowiązania oszczędnościowe na sumę ponad 1100 tys złotych, prace porządkowe na blisko 250 tys. złotych oraz zobowiązania na sumę około 300 tys. złotych z tytułu przyspieszenia remontów… Do 30 czerwca młodzież wykonała zobowiązania i czyny na kwotę 5,372 tys. złotych, które są udokumentowane w czekach banku programu „Młodzież dla Postępu”…

Bardzo dobrą realizacją legitymują się pracownicy straży pożarnej, którzy zobowiązania swoje w zakresie ochrony przeciwpożarowej wykonali w 100%. Przekroczono już wykonanie czynów w zakresie oświaty i wychowania, zdrowia i opieki społecznej oraz administracji.
Niezależnie od Czynu 30-lecia plan miasta obejmował na rok bieżący czyny w wysokości ponad 8,5 mln złotych. Obejmują one m.in. budowę niektórych obiektów i urządzeń w mieście oraz szereg prac użytecznych i porządkowych. Niektóre z tych zobowiązań wykonano w całości, pewna część jest zaawansowana, a termin wykonania pozostałych przewidywany jest na II półrocze… (same konkrety 😉 przyp. Admin).

Cenne zobowiązania podjęli rolnicy powiatu tarnobrzeskiego. Wyrażają się one zwiększeniem hodowli o 3640 sztuk bydła, 5897 sztuk cieląt i 11900 sztuk trzody chlewnej. Wzrośnie również ilość stanowisk hodowlanych o 2400 sztuk, powiększy się własną produkcję pasz o ponad 127 tys. q, a produkcję warzyw i owoców o blisko 36 tys. ton.

A w tekście o Wiącku
Zniknęła bezpowrotnie wieś Machów. Nawet żal po niej przeminął, choć żyją rozproszeni w powiecie jej mieszkańcy. Machów ma dziś na imię – siarka, przemysł siarkowy. Machów-wieś dawał utrzymanie setkom ludzi, Machów-siarka tysiącom, dziesiątkom tysięcy. Są to rzeczy nieporównywalne. Przeszłość pod każdym względem nie wytrzymuje zestawienia ze współczesnością.

O Kurasiu
Kuraś żył dłuższy czas w obałamuceniu ideowym i niejednokrotnie głosił w swych wierszach narzucone sobie hasła – fałszywe i wrogie ludowi – pisze St. Piętak.

O Teresie Kwiatkowskiej delegatce na Zlot Młodzieży
Pod jej kierownictwem organizacja ZMS uzyskała duże efekty wychowawcze z młodzieżą nie zorganizowaną. Jej codzienne, osobiste zaangażowanie w sprawy organizacji młodzieżowej, jest przykładem dla wszystkich młodych aktywistów. Na XXX-lecie PRL podjęła zobowiązanie indywidualne – przepracować w czynie społecznym przy upiększaniu miasta 16 godzin.

O Grzegorzu Perczyńskim delegacie na Zlot Młodzieży
Za osiągnięcia w TMMG w 1972 roku otrzymał „Indeks Polska – 2000”, a za wzorową pracę zawodową i społeczną – list pochwalny od I sekretarza KC PZPR tow. Edwarda Gierka. Za duże zaangażowanie i wkład pracy w rozwój powiatowej organizacji był kilkakrotnie wyróżniany dyplomami Zarządu Powiatowego ZMS, otrzymał również brązowe odznaczenie im. Janka Krasickiego.

Dobra praca OOP Zakładu Oczyszczania Wód i Utylizacji Gazów
W pokoju OOP ZOWiUG spotykam czlonków egzekutywy i kilku grupowych. „Jest już zasadą – mówi sekretarz OOP Jan Sajda – że grupowi uczestniczą w każdym posiedzeniu egzekutywy. Muszą być zorientowani i wiedzieć o wszystkich sprawach które omawiamy. Dotyczy to zarówno problemów zakładu jak też zagadnień socjalnych warunków pracy i spraw osobistych pracowników. Jednocześnie grupowi informują nas o tym co się dzieje i na ich odcinku pracy. Ta ścisła łączność i bezpośredni kontakt daje wyniki. I dla zakładu i dla załogi”.

Dziś tematem posiedzenia jest realizacja zobowiązań i czynów społecznych na XXX-lecie PRL. W najbliższych dniach na otwartym zebraniu omówi się więź załogi z zakładem, a także wykonanie zadań I półrocza. Nie zawsze jednak było tak dobrze w organizacji dawnego WOW-u. Jeszcze kilka lat temu – informuje sekretarz – brak było odpowiedniej dyscypliny, a w ślad za tym organizacja była mało aktywna, mało zaangażowana, nie oddziaływająca na bezpartyjnych. Występowały duże trudności w znalezieniu „wspólnego języka” z kierownictwem, a to z kolei wpływało ujemnie na wyniki zakładu. Dlatego obejmując stanowisko sekretarza razem z aktywem postanowiliśmy położyć główny nacisk właśnie na podniesienie dyscypliny oraz szkolenia. Chodziło przede wszystkim o wzrost świadomości członków naszej organizacji, o zrozumienie celów i kierunków prawidłowego działania, aby w ten sposób podnieść autorytet organizacji w środowisku.

Dziś możemy powiedzieć, że osiągnęliśmy zamierzony cel. Istnieje teraz wzajemne zrozumienie wśród członków partii, istnieje jedność działania. Nasi członkowie zdają sobie sprawę z tego, że we wszystkich osiągnięciach zakładu jest także cząstka ich pracy, a ich przykład i postawa mobilizują całą załogę… Mamy również dobre wyniki w liczebnym wzroście naszej organizacji. Ostatnio przyjęliśmy trzech kandydatów (pracowników fizycznych) chociaż jeszcze przed rokiem była taka opinia, że trudno znaleźć naprawdę dobrych ludzi. Okazuje się, że tacy ludzie są, ale dużo zależy od właściwego podejścia do nich, wskazania konkretnych celów, podkreślenia roli organizacji partyjnej i poszczególnych jej członków.

Tarnobrzeg 30 lat temu
Tarnobrzeg został wyzwolony 5 sierpnia 1944 roku, a pierwsze posiedzenie w Zarządzie Miejskim, na którym została powołana Tymczasowa Rada Miejska, odbyło się już 15 sierpnia tegoż roku. Przeglądając protokoły posiedzeń Narodowej Rady Miejskiej trudno czasem oprzeć się wzruszeniu, czasem uśmiechowi.

21 września 1944 roku czytamy: „Zarząd Miejski uzyskał zezwolenie z Zarządu Dóbr w Dzikowie na kopanie ziemniaków przez najuboższą ludność miasta, na polach już przekopanych, na których znajdują się jeszcze ziemniaki. Zgłosił się przedstawiciel wojskowości, który oświadczył, że wojsko przyjmie na siebie remont linii wysokiego napięcia, miasto zaś dostarczy pewną ilość słupów i materiałów”.

W protokołach ze stycznia 1945 roku czytamy: „Należy poczynić starania o pozostawienie ze starego mostu materiałów, które zostaną użyte przy budowie nowego mostu odpowiadającego wymogom żeglugi wiślanej. Nowy most musi być jak najszybciej zbudowany”.

W lutym wybrano pierwszą komisję mieszkaniową, w marcu rozpoczęto zbieranie datków na budowę pomnika bohaterów. W marcu też wyniknęła sprawa kupna placu pod budowę szkoły żeńskiej i taką oto odpowiedź otrzymał Zarząd Miejski od Rejony Lasów: „Plac obok stadionu jest glebą leśną i jako taka nie może być odstąpiona na place budowlane lecz musi być zalesiona!”

Pismem z dnia 8 maja Urząd Ziemski w Tarnobrzegu, oddaje w dzierżawę Zarządowi Miejskiemu przewóz na Wiśle – pierwszy rok dzierżawy bezpłatny.
4 października rozpoczęto instalowanie oświetlenia ulicznego, a w listopadzie zakupiono dla Narodowej Rady Miejskiej pierwszą maszynę do pisania.
W grudniu nauczyciele szkół powszechnych wystąpili z prośbą o jak najszybsze oszklenie okien w szkołach, gdyż nauka w okresie zimy, może stać się niemożliwa.

1 lutego 1946 utworzono Komitet Szkoły Rolniczej, a w kwietniu wprowadzono w życie dekret o publicznej gospodarce lokalami.
Biuletyn Reformy Rolnej z 28X1944 roku, obok informacji na temat dzielenia obszarniczej ziemi i wywiadów z czołowymi działaczami polskiej demokracji, drukuje wypowiedzi chłopów oraz taką scenkę:

PRAWO DO ŻYCIA
Prani hrabina Tarnowska nie może zrozumieć, że musi z placu ustąpić. Że jej wspaniałe wielmożne życie skończone – że czasy użycia należą do przeszłości. Długo się namyślała, aż wreszcie złość wzięła zwyciężyła jaśniepańską dumę i pani hrabina pieszo, tak całkiem nie po pańsku – przyszła do pełnomocnika PKWN. Więc mi ziemię odbieracie? – Tak. – A dwór? – Tam będzie szkoła lub szpital! – Tak? – Tak. – To my będziemy walczyć o prawo do życia. – Czy aby nie o prawo do użycia, jaśnie państwo walczyć chcecie? Życia wam nikt nie zabiera. A jeśli chcecie takiego życia, jakie wykazało żeście zdrajcy – targowiczanie – ugodowcy – żeście ciemiężcy chłopa – to my – chłopi – wam pani hrabino odpowiadamy: Nam waszego życia nie trzeba. Waszemu zgniłemu – przeciwstawiamy nasze, twarde, mocne, zdrowe prawo do pełnego życia obywatelskiego – prawo do ziemi – do budowy wolnej Demokratycznej Polski, bez obszarników.

Przed IX Krajowym Zjazdem TPPR
1 lipca br. Odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Zakładowego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej z udziałem przewodniczących kół, na którym omówiono aktualne zadania przed zjazdowe… M.in. uchwała przewiduje zwiększenie szeregów spotkań z uczestnikami wycieczki „Autobusem i Pociągiem Przyjaźni”, przygotowanie dwóch wystaw o Związku Radzieckim oraz przeprowadzenie zbiórki wśród członków TPPR na fundusz budowy „Domu Przyjaźni Polsko-Radzieckiej” w Warszawie.

Nowe inicjatywy ZMS-owskie
Od 1 czerwca br. trwa w Kopalni Jeziórko konkurs na najlepszą gazetkę o tematyce XXX-lecia PRL. Konkurs wpłynął na znaczną poprawę propagandy wizualnej poszczególnych oddziałów kopalni.
Przy Zarządzie Zakładowym ZMS Kopalni Jeziórko powstało tzw. „Koło studiowania dokumentów partyjnych”. Inicjatywa ta ma na celu przygotowanie najlepszych członków ZMS do przekazania w szeregi kandydatów partii.

Jest jeszcze ładny tekst p.t. „Rewolucyjne Życiorysy”, ale trochę przydługi i nie chce mi się go wklepywać. Chyba, że byłoby duże zainteresowanie tego typu historią.
?