Integracyjny Turniej w Tenisie Stołowym

Integracyjny Klub Sportowy Tarnobrzeg ul. Targowa 4, 39-400 Tarnobrzeg
ZAPRASZA NA I INTEGRACYJNY TURNIEJ W TENISIE STOŁOWYM, który odbędzie się w dniu 03.12.2005r w TARNOBRZEGU.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE RUCHOWO (z WTZ, Stowarzyszeń, Klubów sportowych, osoby indywidualne)oraz OSOBY SPRAWNE.

Szczegóły w rozszerzeniu…

I. CEL
1. Propagowanie tenisa stołowego.
2. Integracja sportowców niepełnosprawnych ze sprawnymi.
3. Promowanie Tarnobrzega

II. ORGANIZATOR
Integracyjny Klub Sportowy Tarnobrzeg, przy współpracy: OSiR Tarnobrzeg, Urząd Miast Tarnobrzeg

III. TERMIN I MIEJSCE
Mała Hala Sportowa OSiR Tarnobrzeg, w sobotę 3 grudnia 2005 r od godziny 10.00.

IV. UCZESTNICY
– osoby niepełnosprawne ruchowo (na wózkach, chodzące)
– osoby sprawne (od 15 lat w wzwyż)

V. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
trzy niezależne turnieje rozgrywane równolegle.
1. Turniej integracyjny „open” – startują wszyscy chętni, zarówno sprawni jak i niepełnosprawni chodzący i na wózkach.
– w turnieju integracyjnym open, w przypadku spotkania się zawodnika pełnosprawnego z zawodnikiem niepełnosprawnym na wózku, obowiązuje zasada:
„zawodnik pełnosprawny siada na krześle lub wózku”
2. Turniej niepełnosprawnych na wózkach
– Grupa A – tetraplegia, porażenie mózgowe
_ Grupa B – paraplegia, amputanci
3. Turniej niepełnosprawnych grających stojąc
– Grupa C – mniej sprawni
– Grupa D – bardziej sprawni

Uwaga:
– zawodnicy niepełnosprawni mogą brać udział w dwóch wybranych przez siebie turniejach, t.j. w turnieju dla osób niepełnosprawnych oraz w turnieju integracyjnym open.

VI. SYSTEM ROZGRYWEK
1. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZTS, z uwzględnieniem specyfiki sportu osób niepełnosprawnych.
2. Mecze będą rozgrywane do dwóch lub trzech wygranych setów (w zależności od liczby uczestników)
3. W poszczególnych turniejach odbędą się gry indywidualne.
4. Sposób rozegrania turniejów uzależniony będzie od ilości zgłoszonych zawodników:
– przy mniejszej ilości osób system grupowy, przy większej – pucharowy lub mieszany,
– przy mniejszej ilości osób możliwość łączenia grup w poszczególnych turniejach
– przy mniejszej ilości osób możliwość łączenia (bez podziału na płeć)
5. O kolejności miejsc w grupach decyduje:
– ilość zwycięstw,
– przy równej ilości zwycięstw dwóch zawodników – wynik bezpośredniego pojedynku,
– przy równej ilości zwycięstw więcej niż dwóch zawodników – stosunek setów, ewentualnie piłek.

.VII. NAGRODY
1. Zdobywcy miejsc 1-3 w poszczególnych turniejach otrzymają Puchary i Nagrody.
2. W przypadku zwycięstwa jednego zawodnika w dwóch turniejach, organizator zastrzega sobie prawo zamiany nagród rzeczowych.

VIII. KOMISJA SĘDZIOWSKA
Skład komisji sędziowskiej ustala organizator.

IX. ZASADY FINANSOWANIA
1. Koszty związane z organizacją zawodów pokrywa organizator – IKS Tarnobrzeg.
2. Koszty przejazdu na turniej i z powrotem zawodnicy pokrywają we własnym zakresie.
3. Uczestnikom organizatorzy zapewniają obiad (uzależnione od funduszy)

X. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do udziału w turnieju mogą być dokonywane;
mail: iks.tbg@interia.pl lub telefonicznie
505 491 600 oraz zapisy na siłowni
OSiR-u. Będą przyjmowane do 30 listopada 2005r

XI. SPRAWY RÓŻNE
1. Podczas zawodów dyżur na sali gier pełnić będzie lekarz .
2. W sprawach nie ujętych w komunikacie organizacyjnym, decydować będzie Komisja Sędziowska lub Komitet Organizacyjny, w zależności od potrzeb.

KOMITET ORGANIZACYJNY TURNIEJU
1. Przewodniczący: Radek Zięba
2. Członek komitetu: Marcin Róg
3. Członek komitetu: Janusz Szypuła
4. Członek komitetu: Jerzy Baran
5. Członek komitetu: Janusz Malarz

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
I DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM SPONSOROM
ZARZĄD IKS TARNOBRZEG