Dziecięce Interpretacje

Serdecznie zapraszamy dzieci szkół podstawowych do udziału w kolejnej edycji naszego konkursu. W tym roku eliminacje odbędą się w powiatach: tarnobrzeskim i sandomierskim. Ponadto wprowadzono zmiany w doborze repertuaru. Można będzie wybrać również fragment prozy do recytacji. W rozszerzeniu szczegółowy regulamin. Informację nadesłał TDK


——————
Przepisy ogólne:
1. We wszystkich szczeblach konkursu każdemu uczestnikowi musi towarzyszyć opiekun.
2. Koszty ubezpieczenia i przejazdu pokrywa uczestnik.
3. Uczestnik zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie konkursu informacji osobowych zawartych w karcie.
4. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

Organizator:
TARNOBRZESKI DOM KULTURY
ul. Słowackiego 2, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 822-21-10, 822-74-97

Cele konkursu:
– popularyzacja sztuki interpretacji wiersza i prozy,
– kształtowanie wrażliwości i wyobraźni dzieci.

Założenia:
– Uczestnicy zgłaszają do konkursu dwa dowolnie wybrane wiersze lub wiersz i fragment prozy. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 8 minut.
– Organizatorzy zachęcają do poszukiwań repertuarowych wykraczających poza obszar lektur szkolnych.
– Komisja artystyczna promować będzie w sposób szczególny przede wszystkim poszukiwania w doborze repertuaru.
– Organizatorzy dopuszczają możliwość użycia rekwizytu, gestu i ruchu, ale tylko i wyłącznie jako środka wyrazu artystycznego, które wzbogacają teatralną interpretację prezentowanych utworów.
– Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość rozłożenia na dwa dni eliminacji miejskich ze względu na ilość zgłoszonych uczestników w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Kryteria oceny:
Uczestników konkursu oceniać będzie komisja artystyczna powołana przez organizatorów poszczególnych etapów eliminacji w dwóch kategoriach wiekowych:
– kategoria I (uczniowie klas I-III),
– kategoria II (uczniowie klas IV-VI).
Komisja artystyczna oceniać będzie:
– dobór repertuaru do możliwości wiekowych uczestników, interpretację tekstów, oryginalność prezentowanych utworów, kulturę żywego słowa,
– ogólny wyraz artystyczny.

Zasady uczestnictwa:
– Uczestnicy zgłaszają swój udział na czytelnie wypełnionej karcie zgłoszenia, podając pełne brzmienie imienia i nazwiska autora i tytułu.
– Karty zgłoszenia z eliminacji szkolnych należy złożyć w ośrodkach przeprowadzających eliminacje powiatowe.

Konkurs przebiega w etapach:
– eliminacje szkolne;
– eliminacje powiatowe:
powiat sandomierski – organizator: Fundacja Kultury Ziemi Sandomierskiej – 27.04.2006 r., g. 11.00.
powiat tarnobrzeski – organizator: Miejsko-Gminy Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim – 25.04.2006 r., g. 10.00.
– eliminacje miejskie – miasto Tarnobrzeg – organizator: Tarnobrzeski Dom Kultury – 11.05.2006 r., g. 11.00.
Karty zgłoszenia należy złożyć do 28 kwietnia 2006 r. w Tarnobrzeskim Domu Kultury – Dział Amatorskiego Ruchu Artystycznego, pokój 56, tel. 015 822 21 10 w. 24.

– FINAŁ KONKURSU – Tarnobrzeski Dom Kultury – 20.05.2006 r., g. 11.00.

– Uczestnicy konkursu nie mogą prezentować repertuaru z poprzednich lat: 2004, 2005.