Stypendia Unijne 2005-2006

Gmina Tarnobrzeg od 30 czerwca 2005 roku realizuje Projekt pt.: „Program stypendialny dla uczniów pochodzących z obszarów wiejskich w roku szkolnym 2005/2006” nr projektu Z/2.18/II/2.2.1/7/05 w ramach Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (68.04%) oraz Budżetu Państwa (31,96%). Planowany termin finansowego zakończenia Projektu do 01 marca 2007 roku.

Całkowita wartość projektu wynosi: 113 569,28 zł w tym 77 272,54 (tj. 68,04%) dofinansowanie z EFS. Przewidywana liczba osób objętych wsparciem EFS w ramach Projektu wynosi 192 osoby. Celem działania jest ułatwienie młodzieży o niskich dochodach, zamieszkałej na terenach wiejskich dostępu do kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem dojrzałości (maturą) poprzez udzielenie pomocy materialnej w formie stypendium.

Stypendia mają przyspieszyć proces zwiększenia liczby uczniów w szkołach ogólnokształcących i technicznych oraz dawać możliwość uzyskania świadectwa maturalnego młodzieży wiejskiej, która znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Programem zostali objęci uczniowie uczęszczający do 5 szkół ponadgimnazjalnych w mieście Tarnobrzeg tj.:

· Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego
· Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Bartosza Głowackiego
· Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Gen. Wł. Sikorskiego
· Zespół Szkół im. Ks. Stanisława Staszica
· Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika

Informację nadesłał UM