Środowiska niepełnosprawnych krytykują strategię rozwoju miasta

Lokalne środowiska niepełnosprawnych oprotestowały “Strategię Rozwoju Tarnobrzega na lata 2007-2013”. Poniżej zamieszczam pełen tekst protestu.
W lutym tego roku Rada Miasta przyjęła “Strategię Rozwoju Tarnobrzega na lata 2007-2013”. W dokumencie zawarto strategiczne rozwiązania dotyczące kierunków, tempa i skali rozwoju. Niestety zabrakło w nim pomysłów na rozwiązanie problemów osób niepełnosprawnych, których w 50 tysięcznych Tarnobrzegu jest aż osiem tysięcy. Swoje niezadowolenie, wyraziliśmy w proteście wysłanym do lokalnych władz i parlamentarzystów…

Tekst protestu

Tarnobrzeg, 11 czerwca 2007

Sz.P. Cezary Jakubik Przewodniczący Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Tarnobrzegu

Szanowny Panie Przewodniczący! W lutym bieżącego roku decyzją Rady Miasta Tarnobrzeg została przyjęta dorealizacji „Strategia Rozwoju Tarnobrzega 2006-2013” /Uchwała Nr V/44/2007 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 22 lutego 2007 r./. W dokumencie tym czytamy, że strategia rozwoju miasta jest to „określona koncepcja świadomego sterowania długofalowym rozwojem miasta, która dotyczy rozwiązań podstawowych (strategicznych), decydujących o kierunkach, tempie i skali jego rozwoju” /r. I -”Wprowadzenie” s.4/. W nawiązaniu do tego wyodrębniono i przyjęto siedem równorzędnych celów strategicznych, którym przyporządkowano poszczególne programy operacyjne. Celami tymi są: * dostosowanie i utrzymanie infrastruktury komunalnej na zadawalającym poziomie * pobudzanie aktywności gospodarczej oraz wspieranie działań mających na celuograniczanie bezrobocia * podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miasta; * poprawa sytuacji mieszkaniowej * poprawa sfery socjalnej, społecznej, służby zdrowia * poprawa sytuacji w kulturze, oświacie, sporcie * poprawa sytuacji ekologicznej, środowiskowej i agrarnej /r. 5 – „Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzeg” S. 90/

Jak widać, jest to ważny dokument. Jednakże z konsultacji społecznych projektu strategii została wykluczona Miejska Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych, a także inne organizacje reprezentujące interesy tej grupyosób. Oznacza to, że w sposób arbitralny i wbrew narzucającej się wręcz oczywistości, uznano iż w „koncepcji świadomego sterowania długofalowego rozwoju miasta” nie mieści się problematyka dotycząca tej grupy osób. W szczególności dotyczy to takich zagadnień, jak na przykład: infrastruktura komunalna, wspieranie działań mających na celu ograniczanie bezrobocia, poprawa sytuacji społecznej oraz w służbie zdrowia, kulturze, oświacie i sporcie. Takie działanie jest przejawem dyskryminacji oraz lekceważenia potrzeb tej grupy osób. Dyskryminacji – bowiem po raz kolejny odmawia się zainteresowanym wypowiadania w sprawach, które ich bezpośrednio dotyczą oraz zgłaszania w tym zakresie swoich uwag i propozycji. Niezależnie od tego, jest to przejaw łamania obowiązującego prawa, bowiem kierowanie tego typu projektów do zaopiniowania przez wspomnianą wcześniej radę ma charakter obligatoryjny i wynika bezpośrednio z ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Jak alarmują niektórzy z liderów organizacji reprezentujących interesy tej grupy osób, ta sytuacja ma także swój pragmatyczny wymiar, który objawia się brakiem fachowej pomocy dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP jako„poszukujące pracy” oraz znacznymi dysproporcjami w finansowaniu działalności sportowej. Osoby niepełnosprawne to ponad 8 tysięcy /ok. 15%/ mieszkańców naszego miasta, ale problematyka dotycząca tej grupy osób została potraktowana w sposóbdosłownie śladowy! Konsekwencja, z jaką się to czyni, jest wręcz zdumiewająca!!! Dotyczy to „diagnozy stanu”, danych statystycznych, celach strategii aż po poszczególne „Zadania programowe na lata 2007 – 2013” /r.VIII/.

Niektóre z nielicznie występujących w strategii odniesień do sytuacji osób niepełnosprawnych są dość dyskusyjne. Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych to działania długofalowe i interdyscyplinarne. Nie można ich sprowadzać wyłącznie w kategoriach pomocy społecznej czy też „Systemu opieki socjalnej” /zad. 2 str. 136/. W bardzo wielu przypadkach, przyjęty w strategii sposób doboru informacji jest niewłaściwy. Wprowadza niczym nieuzasadnioną dyskredytację i lekceważenie osiągnięć oraz marginalizację działalności wielu instytucji i organizacji. Bardzo wyraźnie jest to widoczne między innymi w części dotyczącej „Opieki społecznej” /r.6 – tabela „Współpraca MOPR z organizacjami pozarządowymi” s.32/ oraz w rozdziale „Kultura i sport”, gdzie dotyczy to prezentacji imprez kulturalnych i rekreacyjnych, które mają promować nasze miasto /imprezy kulturalne i rekreacyjne s.43/. W tabeli przedstawiającej „Kalendarz cyklicznych imprez sportowych organizowanych na terenie miasta” /s.41/ w niektórych przypadkach błędnie podano nazwę imprezy czy też pomylono organizatorów. Takie fakty są szczególnie przykre dla tych wszystkich, którzy w przygotowanie i organizację danej imprezy wkładają wiele serca i społecznej, bezinteresownej pracy.

Być może nieliczni mają tę wiedzę i świadomość, że wśród tych organizatorów są także osoby niepełnosprawne, dla których praca społeczna jest jedyną możliwością aktywności społecznej. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zainteresowanie i podjęcie interwencji w tej sprawie.

Roman Dąbrowski Konsultant do spraw społecznych stowarzyszenia „Integracja” Członek Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Tarnobrzegu

Pismo otrzymują: 1/ Jan Dziubiński – Prezydent Miasta Tarnobrzega 2/ Jurand Lubas – Przewodniczący Rady Miasta 3/ Cezary Jakubik – Przewodniczący Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 4/ Władysław Stępień – Poseł na Sejm RP 5/ Dariusz Kłeczek – Poseł na Sejm RP 6/ Rajmund Zięba – Prezes IKS Tarnobrzeg 7/ Sławomir Wiatrowski – Prezes zarządu Stowarzyszenia „Integracja”

Protest poparły również inne środowiska osób niepełnosprawnych.