Konsultacje społeczne Programu Współpracy

W dniu dzisiejszym odbyły się w Urzędzie Miasta konsultacje społeczne Programu współpracy Miasta Tarnobrzeg w roku 2008 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust 3. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na spotkanie, które prowadzili Z-ca Prezydenta Miasta Andrzej Wójtowicz oraz Paweł Antończyk (Biuro Informacji i Promocji Urzędu Miasta), przybyło 27 przedstawicieli sektora non-profit.

Po krótkiej i zwięzłej prezentacji dotychczasowych form współpracy na linii samorząd – organizacje pozarządowe, przystąpiono do dyskusji na temat Programu współpracy… w wyniku, której ustnie zgłoszono kilka poprawek (Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich Tak dla Tarnobrzega poprzez osobę swojego Prezesa Macieja Matyki) dotyczących rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i demokracji lokalnej (wspieranie, pobudzanie aktywności społeczności lokalnej, upowszechnianie wiedzy z zakresu praw i obowiązków obywatelskich, kształtowanie postaw społeczeństwa obywatelskiego).

Warto przypomnieć, iż jeśli jakikolwiek przedstawiciel organizacji pozarządowych ma zastrzeżenia co do tekstu Programu (do wglądu w Biurze Informacji i Promocji Urzędu Miasta oraz na stronie www.tarnobrzeg.pl) może je zgłaszać na piśmie (odpowiedzialny za tworzenie Paweł Antończyk) do 31 października Br. W listopadzie Program trafi pod obrady Rady Miasta.

Oprócz wspomnianej już powyżej problematyki, wiele organizacji pozarządowych poruszało tematy związane ze swoją bieżącą działalnością (np. czy miasto może pomóc w pisaniu projektów unijnych, czy może w jakiś sposób zabezpieczyć środki własne organizacji na ten cel – tutaj wspomniałem o tzw. funduszu poręczeń kredytowych: na początku 2007 roku TROP (Tarnobrzeska Rada Organizacji Pozarządowych) sprawdzał, czy istnieje możliwość zorganizowania takiej instytucji przy Urzędzie Miasta: główny problem – jednostka samorządu terytorialnego nie może działać na zasadach banku: pożyczka, oprocentowanie, zwrot). Istotne były również wskazówki dotyczące polityki historycznej płynące od środowiska kombatanckiego.