Tarnobrzeg Złotą Lokalizacją Biznesu, PGK – Przedsiębiorstwem Fair Play

Wiktor Stasiak, Zastępca Prezydenta Miasta odebrał w Warszawie certyfikat „Złotej Lokalizacji Biznesu”, który otrzymał Tarnobrzeg w tegorocznej edycji prestiżowego konkursu „Gmina Fair Play”.

Certyfikat „Przedsiębiorstwa Fair Play” otrzymało za to tarnobrzeskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

Tarnobrzeg już po raz trzeci brał udział w konkursie Gmina Fair Play.Dotychczasowe uczestnictwo w konkursie przynosiło naszemu miastucertyfikaty „Gmina Fair Play”. Tym razem sukces jest większy, gdyżTarnobrzeg zdobył tytuł „Złotej Lokalizacji Biznesu”. W grupie średnichmiast podobny zaszczyt przypadł w udziale Mysłowicom, Ełkowi iPabianicom.

Konkurs „Gmina Fair Play” to inicjatywa skierowana do takich samorządów, które dbając o interesy społeczności lokalnych stwarzają na swym terenie możliwienajlepsze warunki dla rozwoju działalności gospodarczej iinwestycyjnej. Podstawowym celem konkursu jest popularyzowanie etyki wdziałalności samorządów, przejrzystości procedur oraz postaw godnychnaśladowania, sprzyjających podejmowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych.Jedną z najważniejszych korzyści wynikającą z udziału w programie„Gmina Fair Play” jest szeroka promocja i możliwość zaprezentowaniadokonań gmin oraz ich planów na szerszym forum publicznym. Jakpodkreślają Laureaci tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play” jest dlasamorządowców mobilizacją do stałego utrzymywania najwyższego poziomujakości usług oferowanych inwestorom.

W konkursie „Fair Play” tylko w kategorii przedsiębiorstw udział wzięłorównież tarnobrzeskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Program„Przedsiębiorstwo Fair Play” jest przedsięwzięciem realizowanym naskalę ogólnoeuropejska. Oceniane są w nim wszystkie aspekty dotyczącedziałalności firmy, w tym również sposób i styl prowadzeniaprzedsiębiorstwa. Program ten skierowany jest do przedsiębiorstw, którew swojej działalności przestrzegają zasad etyki, co oznacza, żepostępują rzetelnie wobec wszystkich grup interesariuszy, potrafiąusatysfakcjonować odbiorców, ponadto terminowo wywiązują się zezobowiązań wobec Skarbu Państwa, uczciwie i rzetelnie się reklamują,nie dyskredytując przy tym konkurencji. Poza tym laureatami programumogą też zostać firmy, które stwarzają swoim pracownikom warunkisprzyjające efektywnej pracy, jak i rozwojowi zawodowemu, oraz firmy,które podczas prowadzenia swojej działalności uwzględniaj ą dbałość ośrodowisko naturalne i są wrażliwe na potrzeby środowiska lokalnego.

Posiadanie tytułu i certyfikatu „Przedsiębiorstwo Fair Play” jestpotwierdzeniem wiarygodności firmy, rekomendacją Krajowej IzbyGospodarczej, Certyfikat ten jest szczególnego rodzaju wyróżnieniem,które z pewnością przyciąga uwagę potencjalnych kontrahentów orazułatwia wszelkie kontakty jak i negocjacje z partnerami biznesowymi.Ponadto czyni przedsiębiorstwo bardziej atrakcyjnym na rynku pracy istanowi motywację do dalszej równie efektywnej pracy.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnobrzeguprzystąpiło do udziału w wyżej wymienionym programie w 2009 roku. Pozakwalifikowaniu się do II etapu zgodnie z obowiązującym regulaminemprzeprowadzono w spółce audyt, mający na celu sprawdzenie zgodnościdotychczasowo zebranych danych o przedsiębiorstwie. Pozytywne przejścieweryfikacji obu etapów zagwarantowało PGK Sp. z o.o. Tarnobrzegotrzymanie tytułu i Certyfikatu „PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY” 2009.Wyróżnienie to stawia przedsiębiorstwo w pozycji uprzywilejowanej wewszelkiego typu przetargach, konkursach ofertowych i reklamie.Corocznie nagrody i certyfikaty są wręczane podczas uroczystej Gali„Przedsiębiorstw i Gmin Fair Play” w obecności wszystkich laureatówdanej edycji oraz zaproszonych gości.

Konkurs organizowany jest przez Instytut Badań nad Demokracją iPrzedsiębiorstwem Prywatnym a afiliowany przy Krajowej IzbieGospodarczej.

Fot. Wacław Pintal
Informacja: UM