Ogłoszenie dla mieszkańców Sobowa

W związku z wystąpieniem powodzi na terenie miasta Tarnobrzeg , Gminna Komisja ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych będzie szacowała straty w gospodarstwach rolnych.

Rolnicy zainteresowani zgłoszeniem zakresu i wysokości szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych w wyniku powodzi na terenie osiedla Sobów proszeni są o zgłoszenie w niżej wymienionych dniach w godzinach od 9:00do 14:00 do Remizy Strażackiej .

Przy zgłoszeniu szkód rolnicy winni posiadać wiedzę w zakresie produkcji roślinnej m.in. odnośnie :ogólnej powierzchni upraw w gospodarstwie, powierzchni użytków rolnych gospodarstwa, powierzchni upraw na których są straty, przewidywanego plonu z 1 ha uprawy, uzyskanej lub prognozowanej ceny sprzedaży, utraconego plonu (w %), kosztów nieponiesionych w związku z wystąpieniem szkód, kosztów poniesionych z powodu niezebrania plonów w wyniku szkód, w zakresie produkcji zwierzęcej: średniej liczby zwierząt gospodarskich w ostatnich 3 latach w gospodarstwie, średniej ceny w ostatnich 3 latach w gospodarstwie, liczbę padłych zwierząt lub poddanych ubojowi z konieczności w wyniku klęski , wartość padłych lub poddanych ubojowi z konieczności w wyniku klęski, oraz w miarę możliwości nakaz płatniczy, wniosek do ARiMR o przyznanie płatności za 2010 r., umowy dzierżawy

Terminarz:
29.06.2010 – Szlachecka , Bema ,Kalinowa , Olszowa, Kościelna    
30.06.2010 – Edukacji , Młynarska , Kawalerska, Chwałki , Starowiejska, Przytorze    
1.07.2010 – Przyrzeczna, Zarowie, Zatorze, Zajęcza, Dąbie, Podkamień , Handlowa    

Rolnicy zamieszkujący poza terenem osiedla Sobów, a posiadający gospodarstwo rolne na terenie tego osiedla proszeni są o zgłoszenie się do komisji w dniach jej pracy na terenie osiedla tj. od 29.06.do 1.07.2010 r. w godz. od 9:00-14:00.