Święto edukacji

Uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście spotkali się 14 października w sali Tarnobrzeskiego Domu Kultury by wspólnie obchodzić Dzień Edukacji Narodowej. Nie zabrakło życzeń i podziękowań za trud i zaangażowanie w kształcenie młodych tarnobrzeżan.

Podczas uroczystości Prezydent Miasta wręczył także nauczycielom akty mianowania oraz nagrody.

– Dzień Edukacji Narodowej to przede wszystkim święto nauczycieli. Ale tego dnia swój czas mają także uczniowie, ich rodzice i wszyscy, którym leży na sercu dobro oświaty ? mówił podczas uroczystości Jan Dziubiński, Prezydent Tarnobrzega.
Prezydent po raz kolejny pochwalił tarnobrzeskich uczniów za wysokie wyniki w nauce. Od lat uczniowie tarnobrzeskich szkół, zarówno podstawowych, jak i gimnazjów osiągają bardzo wysokie wyniki na sprawdzianach i egzaminach, zajmując miejsca w pierwszej trójce w skali województwa podkarpackiego. W roku szkolnym 2009/2010 na sprawdzianie szóstoklasistów najwyższy średni wynik w publicznej szkole podstawowej w Tarnobrzegu wyniósł 30,7 punktów, natomiast średni wynik w mieście 27,11 przy średniej dla województwa wynoszącej 25,6. Podobnie jest w publicznych gimnazjach. Najwyższy średni wynik egzaminu wyniósł 63,42 punktu, a średni wynik w mieście to 59,4. Przeciętna dla województwa to 55­.
Wysokie wyniki uczniów, to także zasługa wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Na 870 pedagogów 60% posiada stopień nauczyciela dyplomowanego i ich liczba z roku na rok rośnie. Nasi nauczyciele stale podnoszą także swoje kwalifikacje ? zarówno uzyskując kolejne stopnie awansu zawodowego, jak też ciągle dokształcając się.
– Najważniejsze jest jednak zaangażowanie jakie nauczyciele i wszyscy pracownicy tarnobrzeskich placówek oświatowych wkładają w swoją pracę. Dlatego, w tym szczególnym dniu chcę wszystkim Państwu za to serdecznie podziękować ? mówił Prezydent Dziubiński.
    Do publicznych szkół podstawowych uczęszcza od 1 września 2010r. 2457 uczniów w ramach 120 oddziałów klas. Do publicznych gimnazjów uczęszcza 1304 uczniów w ramach 68 oddziałów.

Nowoczesne obiekty
W ostatnich latach w znaczny sposób uległa poprawie baza materialna szkół. Co roku z budżetu miasta przeznaczane są niemałe środki na zadania inwestycyjne i bieżące remonty. Jednym z najważniejszych zadań inwestycyjnych w ostatnich latach była z budowa Hali Sportowej przy ZSP Nr 1, jak również kompleksowe remonty sal gimnastycznych: w ZSP Nr 2, Liceum Ogólnokształcącym, SP Nr 3 i 4 oraz Gimnazjum Nr 2.
Aktualnie rozpoczęła się termomodernizacja kompleksu obiektów SP Nr 10 w obrębie, której funkcjonują: Przedszkole Nr 12 oraz Zespół Szkół Specjalnych. Inwestycja ta pochłonie ok. 4 miliony złotych wsparta dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa podkarpackiego. Termin zakończenia przewiduje się na dzień 31 sierpień 2011r.
Dzięki środkom unijnym, a także z budżetu miasta w ubiegłym roku dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych budynek ZSP Nr 3 oraz ZS im. Staszica. W ramach tego projektu zakupiono również pomoce dydaktyczne do pracowni w/w szkół.  Koszt całej inwestycji wyniósł ponad 2 mln zł.
Odrębną częścią ale jakże znaczącą stanowią remonty bieżące przedszkoli i szkół tj.: remonty dachów, sanitariatów, kuchni, posadzek, wymiany stolarki okiennej oraz remonty elewacji. W ostatnich 4 latach przeznaczono na ten cel ok. 6 mln zł, natomiast w bieżącym rok ponad 1, 5 mln zł.
Ważnym zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa uczniów na terenie szkół. W tym zakresie wszystkie szkoły zostały wyposażone w monitoring wizyjny.
W ostatnich latach znacząco poprawiła się także baza sportowa szkół. W 2008r. przy Gimnazjum Nr 2 wykonano pierwsze boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią pn: ?Blisko Boisko?. W 2009r. oddano do użytku boisko wielofunkcyjne przy ZS na osiedlu Miechocin, a od tego roku uczniowie SP nr 9 oraz mieszkańcy osiedla Dzików mają do swojej dyspozycji nowoczesny obiekt sportowy ?ORLIK 2012?. Na początku obecnego roku szkolnego przy ZS im. Ks. St. Staszica zostało oddane boisko wielofunkcyjne. Niebawem rozpocznie się budowa przy SP Nr 10 ?Euroboiska?. Projektowany jest również stadion lekkoatletyczny przy ZSP Nr 1. Do przyszłorocznej edycji programu budowy boiska ?ORLIK 2010? zgłoszone zostały dwie szkoły: Szkoły Podstawowe Nr 3 i Gimnazjum Nr 3.
Odbudowa po powodzi
Powódź jaka dotknęła nasze miasto w maju i czerwcu nie oszczędziła placówek i dokonała znacznych strat w przedszkolach i szkołach w osiedlach Wielowieś i Sobów. Poszkodowani to również nauczyciele i pracownicy szkół, a przede wszystkim blisko 600 uczniów szkół różnego typu i ponad 100 przedszkolaków. To dzięki zaangażowaniu dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoli można było bez żadnego zakłócenia dokończyć zajęcia w ubiegłym roku szkolnym. W trakcie poprzedniego roku szkolnego dzięki osobistemu zaangażowaniu Prezydenta Miasta i pracowników Wydziału Edukacji i Zdrowia, a także wsparciu przez różne instytucji, organizacje, zaprzyjaźnione samorządy udało się zorganizować wyjazdy edukacyjne dla 230 uczniów. Również w okresie wakacyjnym 550 młodych tarnobrzeżan poszkodowanych przez powódź skorzystało z wypoczynku w kraju oraz poza jego granicami. Dla małych dzieci możliwe były wyjazdy do ośrodka wypoczynkowego w Bystrem k. Bielska Białej. Z tej formy skorzystało 160 dzieci wraz z matkami lub opiekunami.
Pomału dobiegają już końca remonty w szkołach i przedszkolach. Budynki były ubezpieczone i miasto otrzyma zwrot pieniędzy za straty poniesione podczas powodzi. Wparcie finansowe z rezerwy przekazało także Ministerstwo Edukacji Narodowej.
– Chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim dyrektorom i nauczycielom placówek za zaangażowanie i wniesioną pomoc wszystkim powodzianom. To dzięki państwa zaangażowaniu można było sprawnie rozpocząć 1 września nowy rok szkolny ? dodał Prezydent Dziubiński.

Uczenie się przez całe życie
Tarnobrzeskie szkoły z powodzeniem realizują projekty przy wsparciu finansowym uzyskanym z Komisji Europejskiej w ramach programu ?Uczenie się przez całe życie?. Celem programu jest rozszerzenie współpracy europejskiej i wymiany w dziedzinie edukacji. Program przyczynia się do podnoszenia jakości, zwiększenia atrakcyjności i dostępności ofert w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego. Tarnobrzeg zajmuje drugie miejsce na Podkarpaciu pod względem liczby realizowanych projektów.
Udział w realizacji programów Comenius umożliwia uczniom, nauczycielom i całym społecznościom szkolnym rozwijanie wiedzy o różnorodności  kultur i języków europejskich oraz ukazywanie ich wartości i znaczenia, jak również pomaga młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. Dzięki udziałowi w programie nauczyciele i uczniowie tarnobrzeskich szkół w ciągu kilku lat zwiedzili prawie całą Europę.
Program Leonardo da Vinci umożliwił kilkudziesięciu uczniom odbycie zagranicznej praktyki zawodowej, dając umiejętność adaptowania się do warunków pracy w innych krajach a nauczycielom ? wymiany doświadczeń i doskonalenia warsztatu metodycznego.
Szkoły są również partnerami samorządu w realizacji programu Comenius Regio. W ubiegłym roku na realizację projektów pozyskano 96 500 EURO, natomiast wartość projektów, których realizację rozpoczęto w roku bieżącym wynosi 147 000 EURO.

Stypendia dla najzdolniejszych
W każdym semestrze przyznawane są stypendia za wybitne wyniki w nauce. Stypendium otrzymują uczniowie, którzy byli laureatami szczebla wojewódzkiego olimpiady przedmiotowej. W tym roku stypendia otrzymało 14 uzdolnionych uczniów. Wysokość stypendium określa się na poziomie trzykrotnego zasiłku rodzinnego. Tego typu stypendium przyznawane jest ze środków finansowych zaplanowanych corocznie w budżecie miasta.

Radosna Szkoła
Od 2009 roku tarnobrzeskie szkoły podstawowe biorą udział w rządowym programie ,,Radosna Szkoła? mającym na celu zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych.
W ramach programu trzy szkoły podstawowe utworzyły w 2009 roku miejsca zabaw dla najmłodszych dzieci. Rzeczowy i finansowy wkład własny polegający na przygotowaniu sali zapewniała Gmina Tarnobrzeg.   W bieżącym roku pozostałe szkoły podstawowe z terenu Tarnobrzega otrzymały wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw.
Ponadto w ramach programu ,,Radosna Szkoła? przy SP Nr 8 powstaje nowoczesny plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią i sprzętem rekreacyjnym. Gmina Tarnobrzeg, jako organ prowadzący zabezpieczyła finansowy wkład własny w wysokości 50 % kosztów urządzenia szkolnego placu zabaw.

Powszechna nauka pływania
Kolejny rok kontynuowana jest realizacja zadania ,,Powszechna nauka pływania dla uczniów kl. I-szych w mieście Tarnobrzeg?. Zajęcia odbywają się na krytej pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry i są bezpłatne. Miasto zapewnia również transport dzieci na basen pod opieką wychowawców. Zajęcia są dofinansowane w 50% ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów.

Lista nauczycieli mianowanych 2010r.

Adamiec Monika Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
Bednarz Monika Przedszkole  nr 17
Bogumił Iwona Szkoła Podstawowa  nr 10
Dominik – Słomka Julia Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
Dryka Ewa Przedszkole nr 2
Ewiak – Bałata Agnieszka Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
Gorycki Grzegorz Centrum Kształcenia Praktycznego
Gospoś Paweł Zespół Szkół Specjalnych
Grabska Magdalena Zespół Szkół
Gustaw Luiza Liceum Ogólnokształcące
ks. Hamera Dariusz Zespół Szkół Specjalnych
ks. Kiszka Jacek Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
Kozłowska Marta Zespół Szkół Specjalnych
Krzemiński Paweł Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
Młodawski Karol Zespół Szkół
Niezabitowska Monika Szkoła Podstawowa  nr 3
Olszewska Edyta Szkoła Podstawowa  nr 10
Pelc – Napieracz Marzena Szkoła Podstawowa  nr 4
Rębisz Renata Szkoła Podstawowa  nr 11
Sajda Aneta Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
Serafin Lucyna Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
Sobowiec Jacek Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
Stanowiec Anna Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
Szlachetka Sylwia Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
Tomczyk Małgorzata Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
Turbakiewicz Marta Przedszkole nr 6
Woźniak Robert Szkoła Podstawowa  nr 11
Wrońska – Jugo Aneta Gimnazjum nr 3
Zbyrad Halina Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
Ziobro Jolanta Przedszkole nr 4

Lista osób nagrodzonych Nagrodą Prezydenta Miasta 2010

Wojciech Błasiak Szkoła Podstawowa Nr 9
Maria Gugała – Chmiel Szkoła Podstawowa Nr  10
Teresa Jajko Szkoła Podstawowa Nr 7
Wanda Kozak Przedszkole Nr 5
Elżbieta Majcher Przedszkole Nr 8
Robert Stawowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr  3
Ewa Brzyszcz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Monika Czechura Gimnazjum Nr 3
Ewelina Reguła Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr  2
Anna Bargieł Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
Marek Bołoz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3
Urszula Bieniecka Gimnazjum Nr 1
Elżbieta Biernat Szkoła Podstawowa Nr  8
Urszula Bijak Szkoła Podstawowa Nr  4
Ewa Błasiak Szkoła Podstawowa Nr  10
Wiktoria Dąbrowska Zespół Szkół / SP – 6
Elżbieta Furtak Przedszkole Nr  13
Alicja Giez Przedszkole Nr  7
Agnieszka Grębowiec Przedszkole Nr 1
Leszek Jasiński Zespół Szkół im.Ks.St.Staszica
Anna Kawalec Przedszkole Nr  3
Bernadeta Kozik Przedszkole Nr  2
Renata Malik Zespół Szkół Specjalnych
Barbara Mortka Gimnazjum Nr 2
Mariola Parzygnat Przedszkole Nr  9
Jadwiga Skotnicka Szkoła Podstawowa Nr 3
Beata Szwedo Szkoła Podstawowa Nr  11
Małgorzata Śmidowska Szkoła Podstawowa Nr  3
Ewa Tworek Przedszkole Nr  17
Krystyna Ujda Gimnazjum Nr 3
Beata Wójtowicz Liceum Ogólnokształcące

Fot. Agata Rybka
Więcej zdjęć na oficjalnej stronie miasta.