Hubert Czub nowym prezesem TARR-u

Hubert Czub został wybrany nowym prezesem zarządu Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
Poprzednio przez siedem lat pracował w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Przedakcesyjnych i Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO.

Hubert Czub ma 34 lata. Tytuł magistra uzyskał na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie – Wydział Prawa i Administracji. Dodatkowo ukończył także studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim Wydział Prawa i Administracji – Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego oraz Podyplomowe Studium Funduszy Europejskich, a także na Uniwersytecie Warszawskim – Akademia Rozwoju Regionalnego ? studia podyplomowe w zakresie rozwoju regionalnego.

Jego bogatą wiedzę i doświadczenie potwierdzają certyfikaty m. in. znajomości zarządzanie projektami w ramach EFS, znajomości Kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, znajomości oceny formalnej wniosków o dofinansowanie czy znajomości przygotowania i zarządzania projektami, opracowywania studiów wykonalności, oceny oddziaływania na środowisko, procedur zamówień publicznych i prawa budowlanego.

Poza problematyką prawodawstwa UE i rozwojem regionalnym, w wolnych chwilach nowy prezes interesuje się także myślistwem, komputerami i sportami.