Rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa

326 mężczyzn z rocznika 1992 z Tarnobrzega i 405 z terenu powiatu tarnobrzeskiego stanie w ciągu najbliższych kilku tygodniu przed tarnobrzeską komisją wojskową. Właśnie rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa, która w naszym powiecie potrwa do 3 czerwca. Szeregi armii zasilą jednak tylko ochotnicy.

Na terenie miasta Tarnobrzeg oraz powiatu tarnobrzeskiego kwalifikacja wojskowa będzie prowadzona od 04.04.2011 do 03.06.2011r.
dla m. Tarnobrzeg od 04.04.2011 do 26.04.2011
dla MiG Nowa Dęba od 27.04.2011 do 12.05.2011
dla MiG Baranów Sand. od 13.05.2011 do 19.05.2011
dla Gm. Grębów od 27.05.2011 do 31,05.2011
dla Gm. Gorzyce od 20.05.2011 do 26.05.2011

Kwalifikacje obejmie 326 osób rocznika 1992 z terenu miasta Tarnobrzeg oraz 405 z terenu powiatu tarnobrzeskiego.

Tegoroczna kwalifikacja dotyczy m.in.:
– mężczyzn urodzonych w 1992 roku;
– mężczyzn urodzonych w latach 1987-1991, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
– osób urodzonych w latach 1990 – 1991, które zostały przez powiatowe komisje lekarskie uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej. Dotyczy to osób, których niezdolność do służby upływa przed zakończeniem kwalifikacji;
– osób urodzonych w latach 1990 ? 1991, które zostały przez powiatowe komisje lekarskie uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, a ich niezdolność do służby kończy się po 30 czerwca br. czyli po tegorocznej kwalifikacji wojskowej, jeżeli osoby te, przed zakończeniem tegorocznej kwalifikacji złożyły lub złożą wniosek o zmianę przyznanej im wcześniej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
– osób urodzonych w latach 1990 ? 1991, które zostały uznane za zdolne do czynnej służby wojskowej i złożyły wnioski o zmianę przyznanej wcześniej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Dotyczy to tylko tych osób, które nie zostały przeniesione do rezerwy;
– kobiet urodzonych w latach 1987-1992, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiet, które w roku szkolnym lub akademickim 2010/2011 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo są studentkami lub absolwentkami szkół wyższych na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria oraz szkół policealnych na kierunkach: farmacja, ratownictwo medyczne, weterynaria.

Ponadto, do kwalifikacji mogą zostać wezwane osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się jako ochotnicy do pełnienia służby wojskowej.

Osoby, które po raz pierwszy zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej muszą wziąć ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają), aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy, a także dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Osoby, które stawiają się na komisję po raz kolejny zabierają ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość; dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy); książeczkę wojskową.

Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, powinna zawiadomić o tym właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta). Powinna to zgłosić najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji i podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w tym terminie. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) określi nowy termin oraz miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Osoby, które stawiają się na badania lekarskie podczas kwalifikacji wojskowej mogą otrzymać jedną z następujących kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:
– kategoria zdolności ?A?, czyli orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej – oznacza, że osoba może odbywać każdą formę czynnej służby wojskowej lub służby w obronie cywilnej, zarówno w okresie pokoju, w trakcie mobilizacji jak i w czasie wojny (z wyjątkiem zawodowej służby wojskowej, o zdolności do której orzekają wojskowe komisje lekarskie).
Obecnie nie ma obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych. W związku z tym wszystkie osoby, w stosunku do których orzeczona zostanie kategoria ?A?, a nie zgłaszające się jako ochotnik do pełnienia służby wojskowej ? są przenoszone do rezerwy;
– kategoria zdolności ?B?, czyli orzeczenie o czasowej niezdolności do czynnej służby wojskowej – oznacza to, że aktualny ogólny stan zdrowia nie pozwala na pełną zdolność do czynnej służby wojskowej, w okresie do 24 miesięcy od dnia badania. Osoby takie zostaną ponownie wezwane do kwalifikacji wojskowej po upływie okresu, na jaki orzeczona została czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej;
– kategoria zdolności ?D?, czyli orzeczenie o niezdolności do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju ? oznacza, że osoba nie może zostać powołana do żadnej z form czynnej służby wojskowej w czasie pokoju i jest przenoszona do rezerwy;
– kategoria zdolności ?E?, czyli trwała i całkowita niezdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, w trakcie mobilizacji i w czasie wojny.
Co roku podczas kwalifikacji wojskowej na terenie kraju pracuje do 400 powiatowych komisji lekarskich. W roku bieżącym Powiatowa Komisja Lekarska w Tarnobrzegu ma swoją siedzibę w budynku Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu, ul. Przy Zalewie 2.

Info: UM. Fot. Dariusz Bajor