Konkurs na nazwy dla nowych rond

Do 18 sierpnia można zgłaszać propozycje nadania nazwy nowym rondom, jakie powstały niedawno w Tarnobrzegu. 
Pierwszego u zbiegu ulic Piłsudskiego, Targowej i Szerokiej oraz drugiego powstałego u zbiegu ulic Mickiewicza, Niepodległości i Szpitalnej.

– Mam nadzieję, że mieszkańcy wykażą się kreatywnością i zgłoszą ciekawe propozycje, dlatego serdecznie zapraszam do wspólnej zabawy ? mówi Prezydent Tarnobrzega, Norbert Mastalerz
Konkurs jest dwuetapowy. W pierwszym etapie można zgłaszać swoje propozycje. W drugim ? spośród wszystkich zgłoszonych Komisja wybierze dwie najczęściej pojawiające się nazwy i dwie najciekawsze. Później, do końca sierpnia internauci będą mogli głosować i wybierać spośród czterech propozycji. Wybór mieszkańców, Prezydent Miasta przedstawi radnym, którzy ostatecznie zdecydują, jaką nazwę będą miały nowe ronda. Swoje propozycje można zgłaszać drogą mailową na adres rzecznik@um.tarnobrzeg.pl wpisując w temacie wiadomości KONKURS. Na laureatów czekać będą zestawy promocyjne Miasta Tarnobrzeg.
Zwycięskie propozycje nazw Prezydent Miasta przedstawi na sesji Rady Miasta, a ostatecznego wyboru dokonają radni.

Poniżej regulamin konkursu.

?Konkurs na nazwy dwóch nowopowstałych rond?

CELE KONKURSU
§ 1
Celem konkursu jest:
Zachęcenie społeczeństwa do udziału w procesie wyboru nazwy dla nowo wybudowanych rond.

Założenia ORGANIZACYJNE
§ 2
1. Organizatorem konkursu jest Gmina Tarnobrzeg.
2. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 8 sierpnia 2011r. w momencie zamieszczenia informacji o konkursie na stronie internetowej organizatora pod adresem www.tarnobrzeg.pl.
4. Konkurs będzie dwuetapowy:
a. I etap potrwa od 18 sierpnia 2011 roku; będzie polegał na przesłaniu drogą mailową na adres rzecznik@um.tarnobrzeg.pl propozycji nazw rond. W temacie wiadomości należy umieścić napis KONKURS.
b. Komisja Konkursowa w terminie do 23 sierpnia 2011 r. wybierze dwie najczęściej pojawiające się nazwy oraz dwie najciekawsze według Komisji;
c. Finał potrwa od 24 sierpnia br. do 31 sierpnia br. i będzie przeprowadzony w formie sondy na stronach internetowej pod adresem jak w ust. 3. Spośród czterech wyselekcjonowanych propozycji, wybierzemy zwycięzcę.
d. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 7 września 2011 r.
Oficjalny komunikat zostanie umieszczony na stronie internetowej pod adresem jak w ust.3.
5. Informacje o konkursie są publikowane na stronie internetowej organizatora pod adresem jak w ust. 3.
6. Wraz z przesłaniem propozycji nazwy dla nowych rond, zgłaszający powinien podać swoje: imię, nazwisko oraz numer telefonu.

§ 3
1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich.
2. Udział w konkursie oraz podanie związanych z udziałem danych są całkowicie dobrowolne i równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz. U. Nr 101 z 2002r., poz.926 z późniejszymi zmianami).

§ 4
1. Propozycje nie mogą stanowić powtórzenia nazw już istniejących;
2. Nie mogą być podobne do nazw już istniejących;
3. Nie mogą zawierać elementów o ujemnym znaczeniu, w tym elementów wulgarnych, ośmieszających lub poniżających;
4. Nie mogą naruszać uczuć religijnych oraz zawierać elementów o zabarwieniu dyskryminującym;

ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU I NAGRODY
§ 5
1. Organem nadzorującym prawidłowość przebiegu konkursu będzie Komisja Konkursowa, w której skład wchodzą:
– Norbert Mastalerz ? Prezydent Miasta Tarnobrzeg
– Robert Niedbałowski ? Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzeg
– Wojciech Malicki ? Dyrektor Kancelarii Prezydenta Miasta
– Grzegorz Kiełb – Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji
– Dariusz Kołek ? Przewodniczący Rady Miasta Tarnobrzeg
– Łukasz Dybus ? Przewodniczący Komisji Techniczno-Inwestycyjnej Rady Miasta Tarnobrzeg

2. Autorzy zwycięskich propozycji otrzymają zestawy promocyjne Miasta Tarnobrzeg.
3. Informację o wynikach ogłasza się na stronie internetowej jak ust. 3 par. 2. Lista laureatów zostanie ogłoszona 7 września 2011 r.
4. Nagrody będzie można odebrać w Kancelarii Prezydenta Miasta ul. Kościuszki 32, pokój 206 w przeciągu dwóch tygodni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
5. Warunkiem odbioru nagrody jest przedstawienie dowodu tożsamości przez autora zwycięskiej pracy lub przez jego opiekuna (przedstawiciela).
6. Zwycięskie propozycje zostaną przedstawione przez Prezydenta Miasta Tarnobrzeg na sesji Rady Miasta. Ostatecznego wyboru nazw rond dokonają Radni Miasta Tarnobrzeg.

OŚWIADCZENIA O PRAWACH AUTORSKICH
§ 6
1. Z chwilą przesłania propozycji nazwy ulicy, autor przenosi na organizatora autorskie prawa majątkowe do przekazanej propozycji nazwy na wszystkich polach eksploatacji.
2. Zgłoszenie propozycji konkursowej oznacza jednocześnie, że autor oświadcza, że nie naruszają one majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 7
Niniejszy konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).