Ulice Litewska i Bema do remontu

Już wkrótce dwie sobowskie ulice Litewska i Bema nabiorą nowego wyglądu. Kilka dni temu samorząd tarnobrzeski otrzymał ponad 5 mln 375 tysięcy złotych dofinansowania na odbudowę i remont w/w ulic.

– Cieszę się, że Urząd Marszałkowski dostrzega nasze potrzeby względem odbudowy i remontu ulic czy realizacji innych inwestycji i przyznaje nam dofinansowanie. Jest to dla nas ogromna pomoc. Sam budżet miasta nie podoła oczekiwaniom mieszkańców i zapotrzebowaniu na realizację wielu inwestycji. Stąd moja walka o każdą złotówkę, którą możemy pozyskać z dodatkowych źródeł ? mówi Prezydent Norbert Mastalerz.

Przedmiotem projektu jest odbudowa i remont ulic Litewska i Bema. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie robót drogowych oraz wszystkich robót towarzyszących, obejmujących odbudowę i remont. Ww. projekt obejmuje swoim zakresem:
– roboty przygotowawcze (w tym prace rozbiórkowe: nawierzchni, przepustów, oznakowania oraz uporządkowanie terenu wraz z wycinką i karczowaniem pni, zagajników i krzaków),
– roboty ziemne,
– odwodnienie korpusu drogowego (w tym: wykonanie przepustów pod koroną drogi, wykonanie rowu krytego, wykonanie przykanalików, wykonanie studzienek ściekowych),
– elementy ulic (w tym: ustawienie krawężników betonowych, wykonanie chodników z brukowej kostki betonowej, ustawienie obrzeży betonowych),
– inne roboty (w tym: wykonanie zatok postojowych z betonu asfaltowego),
– podbudowy (w tym: profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie warstwy mrozoochronnej, wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej),
– remont istniejącego mostu (w tym: remont konstrukcji żelbetowych przyczółków i płyty nośnej mostu, naprawa skarp w okolicach przyczółków, remont nawierzchni mostu),
– nawierzchnie (w tym: wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego),
– roboty wykończeniowe (w tym: umocnienie poboczy kruszywem naturalnym)
– oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu (w tym: oznakowanie poziome jezdni, ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych, ustawienie słupków krawędziowych, ustawienie barier ochronnych).

Projekt na odbudowę ulic został złożony w ramach osi VII Spójność wewnątrz regionalna działanie 7.3 Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie terenów zniszczonych przez powódź schemat B ? Projekty realizowane na terenach zniszczonych przez powódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Wartość projektu ogółem: 5 808 597,73 zł

Wartość dofinansowania: 5 375 248,77 zł

Fot./info: UM.