Śmieci po nowemu

Prezydent Tarnobrzega ogłosił przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tarnobrzeg odbieranych od właścicieli nieruchomości. Termin składania ofert mija 3 kwietnia br. Umowa z wykonawcą obowiązywać będzie od 1 lipca br. do 31 grudnia 2015 roku.

– Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi nakładają na samorządy nowe obowiązki. Od zmian nie ma odwrotu. Stając się krajem członkowskim Unii Europejskiej mieliśmy świadomość, że  musimy dostosować swoje prawodawstwo w tej materii do nowych wymogów.  I tak się stało. Mamy nowe przepisy i musimy zrobić wszystko, aby im sprostać ? mówi Prezydent Tarnobrzega, Norbert Mastalerz.

Na terenie Tarnobrzega zlokalizowanych jest około 4110 gospodarstw domowych w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej, w której zamieszkuje około 13 000 mieszkańców oraz 319 budynków wielolokalowych, w których zamieszkuje około 35 000 mieszkańców.

W ramach zamówienia odbierane będą:

1) Zmieszane odpady komunalne (szacunkowa ilość – 26750 Mg).
2) Odpady zebrane selektywnie (szacunkowa ilość – 5500 Mg) z podziałem na trzy frakcje:
a) papier i tekturę, 
b) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale
c) szkło i opakowania szklane,
3) Odpady zgromadzone w PSZOKU:
a) odpady komunalne ulegające biodegradacji (szacunkowa ilość – 300 Mg)
b) odpady zielone ? (szacunkowa ilość – 300 Mg)
c) chemikalia – (szacunkowa ilość – 60 Mg)
d) zużyte baterie i akumulatory – (szacunkowa ilość – 30 Mg)
e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – (szacunkowa ilość – 300 Mg)
f) meble i inne odpady wielkogabarytowe – (szacunkowa ilość – 400 Mg)
g) odpady budowlane i rozbiórkowe – (szacunkowa ilość – 600 Mg)
h) zużyte opony – (szacunkowa ilość – 60 Mg)
i) przeterminowane leki ? (szacunkowa ilość 0,15 Mg)
Firma, która wygra przetarg będzie musiała ustalić harmonogram odbioru śmieci, z zastrzeżeniem, że odbiór musi odbywać się od poniedziałku do soboty w godzinach 6.00 ? 22.00.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie odbierać odpady komunalne z następującymi częstotliwościami:

1) Zmieszane odpady komunalne:
a) z zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej – dwa razy w miesiącu,
b) z zabudowy wielorodzinnej – trzy razy w tygodniu,
2) Selektywnie zebrane odpady komunalne
a) z zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej – dwa razy w miesiącu,
b) z zabudowy wielorodzinnej:
– w okresie od kwietnia do września – trzy razy na tydzień,
– w okresie od października do marca – dwa razy na tydzień;
3) Odpady z PSZOK-u -w zależności od potrzeb. 

Odpady będą odbierane w pojemnikach o pojemności od 120 l do 7000 l oraz w workach 120 l z folii LDPE przeznaczonych na gromadzenie odpadów zebranych w sposób selektywny.
Dwa razy w miesiącu właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej otrzymywać będą worki foliowe do segregacji odpadów.

Ogłoszony przetarg obejmuje także zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów remontowo ? budowlanych. Odpady te będą odbierane w zabudowie jednorodzinnej – cztery razy do roku (harmonogram zbiórki zostanie ustalony przed podpisaniem umowy), a w zabudowie wielorodzinnej – dwa razy w miesiącu.

Info: UM.