Rusza remont Litewskiej i Bema

Ponad 3,5 mln zł kosztować będą prace budowlane przy odbudowie i remoncie ulic Litewska i Bema. Przetarg na realizację tej inwestycji wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ?DROKAM ? PIASECZNO? z Łoniowa.

– Jest to nasza kolejna inwestycja realizowana na terenach zniszczonych przez powódź przy wysokim dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Zakres zaplanowanych prac jest duży, ale inwestycja powinna być gotowa do końca września bieżącego roku – mówi Prezydent Tarnobrzega, Norbert Mastalerz.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje odbudowę i remont ulic Litewska i Bema, stanowiących ciąg drogi powiatowej nr 1093, usytuowanej na terenie miasta Tarnobrzega. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie robót drogowych oraz wszystkich robót towarzyszących, obejmujących odbudowę i remont uszkodzeń opisanych w protokole strat.
W ramach projektu zostaną wykonane: roboty przygotowawcze, prace rozbiórkowe, uporządkowanie terenu, odtworzenie trasy, wykonanie wykopów, wykonanie nasypów, wykonanie przepustów, rowu krytego, przykanalików, studni rewizyjnych, studni wpadowych, studzienek ściekowych, ustawienie krawężników betonowych, wykonanie chodników z brukowej kostki betonowej, ustawienie obrzeży betonowych, wykonanie zatok postojowych z betonu asfaltowego, podbudowy, remont istniejącego mostu wraz z nawierzchnią, wykonanie nawierzchni, umocnienie poboczy kruszywem naturalnym, a także oznakowanie pionowe i poziome dróg.
 
Zakończenie inwestycji planowane jest na IV kwartał 2013r.

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 ? 2013, Oś 7 – Spójność wewnątrzregionalna, działanie 7.3 Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie terenów zniszczonych przez powódź, schemat B – Projekty realizowane na terenach zniszczonych przez powódź.

Wartość prac budowlanych po przetargu: 3 534 885,76 zł
Dofinansowanie: 95% kosztów kwalifikowanych.
Info: UM.