Na ulicy Warszawskiej powstanie rondo

Nowe rondo jeszcze w tym roku powstanie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 723 (al. Warszawska) na osiedlu Zakrzów, łącząc tereny włączone do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w tym Tarnobrzeski Park Przemysłowo- Technologiczny. 

Bezkolizyjne skrzyżowanie w postaci ronda zostanie wybudowane w ramach realizacji projektu pn.: ?Tarnobrzeski Park Przemysłowo- Technologiczny?.

– Podczas planowania budowy Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego nikt nie pomyślał o nowych rozwiązaniach komunikacyjnych. Dlatego musieliśmy wyprostować tę kwestię. Ulica Warszawska jest ulicą o bardzo dużym natężeniu ruchu, dlatego budowa ronda jest najlepszym rozwiązaniem ewentualnych korków, które mogłyby tworzyć się w rejonie parku ? mówi Prezydent Tarnobrzega, Norbert Mastalerz.

Gmina Tarnobrzeg uzyskała już akceptację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na włączenie dodatkowego zakresu rzeczowego do tego projektu realizowanego z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa I – Nowoczesna Gospodarka, działanie I.3 – Wspieranie innowacji. Z końcem 2012 roku Prezydent Miasta podpisał aneks do umowy o dofinansowanie na ww. zadania.

Według założeń, jezdnię Al. Warszawskiej zaprojektowano o szerokości 7m. Od strony zachodniej jezdni przewidziano chodnik 2m, oddzielony pasem zieleni. Po stronie wschodniej jezdni zlokalizowano 2m ścieżkę rowerową. Wlot zachodni na skrzyżowanie, stanowiący drogę dojazdową do Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo ? Technologicznego, zaprojektowano z jezdnią szerokości 6 m wraz z obustronnymi chodnikami o szerokości po 2m. Wlot wschodni na skrzyżowanie, zaprojektowano z jezdnią o szerokości 6m wraz z chodnikiem o szerokości 2 m oraz ścieżką rowerową o szerokości 2,5m. W ramach planowanej inwestycji przeprowadzona zostanie: rozbudowa istniejącej kanalizacji deszczowej, przebudowa oświetlenia ulicznego, kanalizacji teletechnicznej i budową kanału technologicznego.

Podpisany aneks uwzględnia także budowę dróg dojazdowych wraz z obustronnym chodnikiem (pętla drogowa usytuowana za budynkiem inkubatora), montaż i dostawę windy, a także wyposażenie sal konferencyjnych i pomieszczeń ogólnego użytku oraz budowę parkingu.

Gmina Tarnobrzeg uzyskała również dodatkowe środki na promocje projektu, co pozwoli na zintensyfikowanie działań mających na celu pozyskanie nowych inwestorów.

Info: UM