Dofinansowanie do usuwania azbestu

Do Prezydenta Miasta Tarnobrzega można składać wnioski o dofinansowanie w zakresie usuwania, transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest, pochodzących z demontażu materiałów budowlanych w postaci płyt azbestowo – cementowych płaskich i falistych, stanowiących pokrycie dachowe budynków mieszkalnych i gospodarczych. 

Z pomocy miasta przy demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów korzystać mogą osoby fizyczne będące właścicielami (współwłaścicielami, wieczystymi użytkownikami) budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych z wbudowanymi wyrobami zawierającymi azbest, oraz osoby posiadające takie wyroby zdeponowane na należących do nich nieruchomościach, zlokalizowanych na terenie miasta Tarnobrzega.

Dofinansowaniem w 100% objęte są koszty transportu, unieszkodliwiania i/lub demontażu. Pomoc nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Wnioski będą realizowane w roku 2019 według kolejności złożenia, do czasu wyczerpania środków pieniężnych przeznaczonych w danym roku budżetowym na realizację tych zadań. Wnioski odpowiadające wymogom formalno-prawnym, na które nie udzielono pomocy w roku budżetowym, na który złożono wniosek mogą być zakwalifikowane do udzielenia dofinansowania w następnym roku budżetowym
w pierwszej kolejności.

Termin składania wniosków o udzielenie pomocy upływa z dniem 28 lutego 2019 r.

Wnioski złożone po tym terminie będą umieszczane na liście rezerwowej i mogą być zrealizowane zgodnie z kolejnością wpływu w przypadku dostępności limitów określonych w umowie z Wykonawcą. Wnioski mogą być składane osobiście w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Tarnobrzeg przy ul. Mickiewicza 7 – sektor A; sala 1; stanowisko 5: Edukacja, Zdrowie, Kultura, Sport, Komunalny i Środowisko, Fundusze Pomocowe – w godzinach pracy Urzędu, oraz  pisemnie na adres: Urząd Miasta Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg.

Info: UM.