Podaj Łapę –

Po raz pierwszy zapraszamy na I Tarnobrzeski Dogtrekking połączony z piknikiem dla małych i dużych miłośników psów. 19 maja – tereny zielone nad Wisłą.

I. 9.30 – 11.00 DOGTREKKING – SPACER Z PSEM
II. 11.00 – 13.00 PIKNIK DLA MAŁYCH I DUŻYCH MIŁOŚNIKÓW PSÓW
PROGRAM IMPREZY
9.30 – otwarcie biura imprezy i rejestracja drużyn biorących udział w DOGTREKKINGU oraz uczestników PIKNIKU.
10.00 – start drużyn z psem na trasę
10.30 – c.d rejestracji uczestników przybyłych na PIKNIK DLA MAŁYCH I DUŻYCH MIŁOŚNIKÓW PSÓW
11.00 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE IMPREZY „PODAJ ŁAPĘ”
– podsumowanie i wręczenie nagród dla zespołów z psem w DOGTREKKINGU
– wybory najsympatyczniejszego czworonoga
– porady, spotkania, prezentacje
– konkursy
– poczęstunek
13.00 – wręczenie nagród i zakończenie imprezy „PODAJ ŁAPĘ”
REGULAMIN IMPREZY – I TARNOBRZESKI DOGTREKKING
KATEGORIA RODZINNA

I. Organizator
Organizatorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu
II. Termin i miejsce
I Tarnobrzeski DOGTREKKING odbędzie się 19 maja 2019 r., na Terenach Zielonych nad Wisłą
III. Biuro imprezy

 1. Biuro imprezy zlokalizowane będzie na Terenach Zielonych nad Wisłą
 2. Otwarcie biura imprezy nastąpi o godz. 9.30 i będzie czynne do godz. 10.00
 3. O godzinie 10.00 nastapi start zgłoszonych zespołów z psami.
  IV. Trasa imprezy
 4. Trasa imprezy przebiegać będzie w okolicy ogrodów działkowych oraz Zamku Dzikowskiego.
  Charakterystyka punktów kontrolnych oraz ich ilość zostanie omówiona bezpośrednio przed
  startem podczas odprawy.
  V. Dystans i kategorie
 5. W ramach imprezy przewidziany jest jeden dystans – ok.4 km / dystans określa najkrótszą
  możliwą odległość do pokonania od startu do mety przebiegającą przez obowiązkowe Punkty
  Kontrolne/
 6. W ramach imprezy przewidziana jest jedna kategoria rodzinna.
  Kategoria Rodzinna:
  Rodzinę zgłoszoną do kategorii rodzinnej mogą tworzyć osoby pozostające z sobą w bliskiej relacji
  i mogą one wspólnie startować z jednym psem.
  Aby uczestniczyć w tej kategorii należy zgłosić od 2 do 3 członków.
  Różnica czasu przekroczenia mety przez członków zespołu nie może być większa niż 30 sekund.
  VI. Warunki uczestnictwa w imprezie
 7. Warunki uczestnictwa zespołu:
  W imprezie mogą brać udział zespoły, które:
 • zgłoszą swój udział na karcie zgłoszenia pozyskanej w biurze organizacyjnym w dniu imprezy
 • ukończyły 18 lat, lub są w wieku 16-18 lat i posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów
  prawnych na udział w imprezie.
  Uwaga: Osoby ponizej 16 roku życia mogą startować tylko pod opieką rodziców lub prawnych
  opiekunów, którzy również startują w imprezie.
  VII. Warunki uczestnictwa psa;
 • posiada aktualny dokument poświadczający ważne szczepienia przeciwko wściekliźnie
 • prowadzony jest na smyczy lub lince z amortyzatorem, w szelkach lub obroży.
  VIII. Informacje dodatkowe
 1. Podczas imprezy zespół, opiekun zobowiązany jest zachować bezpieczeństwo oraz kierować się
  dobrem psa. Zaleca się posiadanie miski oraz wody dla psa.
 2. Podczas trwania całej imprezy uczestnicy mają obowiązek trzymania psa na smyczy.
 3. Uczestnicy są w pełni odpowiedzialni za zachowanie swojego psa i w razie wyrządzonych przez
  niego szkód ponoszą wszelkie koszty.
 4. Uczestnicy są zobowiazani do sprzątania odchodów po swoim psie na terenie pikniku oraz na
  trasie.
 5. Podczas uczestnictwa w imprezie uczestnicy muszą dostosować się do przepisów Ruchu
  Drogowergo przez całą trasę. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i
  wypadki na trasie.
 6. Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność /w przypadku
  uczestników niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie/
  IX. Klasyfikacja i nagrody
 7. Wszystkie startujące zespoły z psami otrzymują nagrody.
  X. Postanowienia końcowe
 8. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych
  oraz poszanowania pozostałych uczestników imprezy.
 9. Zabrania się spożywania alkoholu na trasie oraz na terenie imprezy w czasie jej trwania.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej z przyczyn od niego niezależnych i
  niemożliwych do przewidzenia.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.
 12. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawane jako usprawiedliwienie jego nieprzestrzegania.
 13. Osobami do kontaktu są: Jerzy Jakimów i Janusz Chabel, tel. 15/822 52 53

Sport, rekreacja, edukacja, zabawa, wybory, pieski do adopcji i mnóstwo nowych znajomości