Znamy listę kandydatów do Rady Seniorów

Urząd Miasta zaprezentował listę 52 kandydatów do Rady Seniorów kadencji 2019-2023. Ostateczny wybór będzie dokonany 17 września.

Banaszak Stanisław- Oddział ZNP w Tarnobrzegu
Radny Rady Miasta w latach 1998-2014, Aktywnie działał w Radzie Osiedla Wielopole w latach 1998-2019. Pracuje również w stowarzyszeniu Przyjaciół Szpitala od 2010, w Stowarzyszeniu Przyjaciół Zwierząt od 2003 r. oraz w Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP.
Biernacka Józefa- zgłoszenie przez Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Członkini Zarządu Uniwersytetu Trzecie Wieku w latach 2014-2019. Założycielka i wieloletni prezes Stowarzyszenia Instytut Wspierania Rozwoju Oświaty. Chce działać na rzecz pozyskania środków finansowych przez organizacje senioralne.
Darasz Marek- zgłoszenie przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Tarnobrzegu
Udziela się w pracach TSM-ŚDK, przynależy do Ogólnopolskiego Związku Rencistów i Emerytów, w spotkaniach i imprezach oraz w pracach klubu seniora przy TSM
Drozd Marian- zgłoszenie przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Tarnobrzegu
Jest członkiem Zarządu polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Tarnobrzegu, w którym prowadzi działalność na rzecz emerytów i rencistów w formie wolontariatu. Jest uczynny i pomocny dla seniorów.
Dryś Zofia- – zgłoszenie ze Stowarzyszenia Tarnobrzeski Bank Żywności
Doświadczenie w pracy na rzecz osób starszych czerpie pracując
w Stowarzyszeniu Tarnobrzeski Bank Żywności.
Dusak Bronisława- Oddział ZNP w Tarnobrzegu
Doświadczenie na rzecz osób starszych zdobyła opiekując się rodzicami, teściami, siostrą oraz koleżanka w ZORP w Tarnobrzegu. Działa też w ZNP. UTW oraz SOD.
Frąszczak Krystyna- zgłoszenie przez Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Prezes i założyciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnobrzegu. Była radna Rady Miasta. Prowadziła działalność związkową w „Solidarności”. Chce współpracować z uniwersytetami trzeciego wieku i innymi stowarzyszeniami na terenie kraju

Gadawski Tadeusz- zgłoszenie przez Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Członek Uniwersytetu Trzeciego Wieku, gdzie zajmuje się m.in. organizacja wycieczek. Zainteresowany współpracą z biurami turystycznymi w zakresie organizowania turystyki dla seniorów. Pracuje również w Stowarzyszeniu Bezpieczne Miasto (prewencja kryminalna).
Gancarz Zofia- zgłoszenie z Polskiego Związku Działkowców ROD „Związkowiec”
Od wielu lat społecznie działa w strukturach PZD oraz bezpośrednio
z działkowcami ROD „Związkowiec”, skąd ma doświadczenie ze współpracy z seniorami i emerytami. Jest również czynnym członkiem Zarządu Osiedla „Siarkowiec”.
Gardynik Anna- Oddział ZNP w Tarnobrzegu
Kurator społeczny i aktywny członek sekcji Emerytów i Rencistów ZNP, gdzie działa na rzecz emerytowanych nauczycieli
Gardynik Leon- Oddział ZNP w Tarnobrzegu
Prezes Zarządu „SOD Zwierzyniec”, członek sekcji Emerytów i Rencistów ZNP, gdzie zajmuje się działaniem na rzecz emerytowanych nauczycieli
Golec Teresa- zgłoszenie przez Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody
Organizuje spotkania koleżeńskie, wycieczki techniczne i krajoznawcze dla seniorów zrzeszonych w kole grodzkim SITG, którego członkiem jest od wielu lat.
Golec Zbigniew- zgłoszenie przez Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody
Organizuje i praktycznie realizuje pomoc żywnościową dla osób starszych
i potrzebujących we współpracy z Bankiem Żywności. Prowadzi zajęcia turystyki rowerowej dla seniorów członków LOP. Współpracuje z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, SITG, LOP oraz Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej.
Gospodarczyk Małgorzata- zgłoszenie przez Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Radna Rady Seniorów kadencji 2015-2019. Jest również wiceprezesem Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Chce się zając poprawieniem warunków i dostępnością dla osób starszych wypoczynku.
Grabowska Ewa- zgłoszenie przez Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Członkini Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Doświadczenie w pracy na rzecz osób starszych zdobył opiekując się przewlekle chorymi członkami rodziny.
Kłos Zenobia- zgłoszenie przez Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Zainteresowana współpracą z instytucjami na rzecz poprawy warunków sanitarnych w rodzinach osób starszych

Krawiecki Janusz- zgłoszenie przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Tarnobrzegu
Wieloletni członek Zarządu Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów
w Tarnobrzegu, gdzie wykorzystuje swoje doświadczenie i udziela pomocy potrzebnym seniorom.
Lichota Wiesław- zgłoszenie przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Tarnobrzegu
Aktywny radny i Przewodniczący Rady Seniorów kadencji 2015-2019, gdzie intensywnie pracował na rzecz zajęć dla seniorów i działał w zakresie poprawy bazy socjalnej seniorów.
Maj Jan- zgłoszony przez Zarząd Koła Emerytów i Rencistów Policyjnych w Tarnobrzegu
Aktywnie bierze udział w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Policji (IPA) oraz na rzecz parafii. Pracuje na rzecz osób starszych w Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów Policyjnych.
Marek Anna- zgłoszenie przez Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Radna Rady Seniorów kadencji 2015-2019, czynny członek Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Opiekuje się osobami w wieku senioralnym. Zamierza pracować nad rozszerzeniem form pracy na rzecz osób starszych.
Mikrut Stanisław- zgłoszenie przez Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody
Radny Rady Seniorów w kadencji 2015-2019. Aktywny działacz Ligii Ochrony Przyrody sekcji senioralnej oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Młodawski Zbigniew- zgłoszenie przez Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Radny Rady Seniorów kadencji 2015-2019. Jeden z założycieli Stowarzyszenia Bank Żywności w Tarnobrzegu. Założył Stowarzyszenie na rzecz Tarnobrzeskiego Szpitala. Chce tworzyć lepsze warunki dla poprawy zdrowia osób starszych.
Młynarczyk Alicja- zgłoszona z poparciem mieszkańców
Wieloletni pracownik pomocy społecznej na rzecz osób starszych. Aktywnie działa na rzecz Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Domu Dziennego Pobytu.
Mortka Wiesław- Polski Związek Działkowców „Mokrzyszów”
Pracuje na rzecz ROD Mokrzyszów w sekcji seniorów. Należy do klubu krwiodawców
Okulska Maria- zgłoszona przez Zarząd Koła PZN
Radna Rady Seniorów w latach 2016-2019, uczestniczka Domu Dziennego Pobytu gdzie służy innym seniorom w miarę możliwości i umiejętności. Działa w Polskim Związku Niewidomych gdzie jest wieloletnim przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Została odznaczona złotym krzyżem zasługi przez Prezydenta RP. Pełni dyżury w bibliotece przy parafii MBNP od 19 lat.
Palacz Jan- zgłoszenie przez Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Aktywny członek Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Koordynator projektu „Warsztaty teatralne”. Działacz Partii Zielonych. Planuje utworzenie klubów teatralnych z udziałem seniorów.
Partyka Henryk- zgłoszenie przez Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Radny i wiceprzewodniczący Rady Seniorów kadencji 2015-2019. Wiceprzewodniczący Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Organizator imprez sportowych i turystycznych dla seniorów od 2012 r. Chce organizować więcej imprez turystyczno- sportowych.
Piątkowska-Kurzawa Wanda – zgłoszona z poparciem mieszkańców
Pomaga osobom starszym w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu. Aktywnie uczestniczy w zajęciach Domu Dziennego Pobytu.
Pieńczak Irena- zgłoszenie przez Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody
Doświadczeni w pracy z seniorami czerpie pracując w Klubie seniora na osiedlu Serbinów (tzw. Bogdanówka).
Pietrow Maria- zgłoszenie przez Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Członek Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Prezes Edukacyjnego Klubu Filmowego. Planuje rozpowszechnić zajęcia z literatury i filmu wśród seniorów.
Pietryka Anna- zgłoszona przez Stowarzyszenie Amazonek- „Pomocna Dłoń”
Radna Rady Seniorów kadencji 2015-2019. Jest członkiem stowarzyszenia Amazonek oraz Wolontariuszką w Domu Pielęgnacyjnym przy ul. Dekutowskiego.
Podgórniak Anna- Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Tarnobrzegu
Działa w Zarządzie Związku Emerytów, w Stowarzyszeniu Esteka oraz
w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. W czasie pracy we Włoszech opiekowała się osobami starszymi.
Polecka Renata- zgłoszenie przez Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Pomysłodawca i starosta Klubu Rozrywek Umysłowych Uniwersytetu Trzeciego Wieku , którego członkiem Zarządu była w kadencji 2014-2019. Będzie się starać o więcej zajęć z ćwiczeniami umysłowymi.
Poznańska Danuta- Oddział ZNP w Tarnobrzegu
Wieloletnia Przewodnicząca Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP gdzie działa społecznie na rzecz emerytowanych nauczycieli. Służy pomocą psychologiczną, wspiera w trudnych sytuacjach życiowych, zdrowotnych oraz przy wsparciu zarządu- pomoc finansową. Organizuje ciekawe spotkania, wycieczki, wyjazdy na imprezy kulturalne (teatr, koncerty). Wspiera osoby starsze osoby nie zrzeszone w organizacji. Radna Rady Seniorów w kadencji 2015-2019.

Procak Bogusław- zgłoszenie przez Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Aktywny lider Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jego celem jest tworzenie lepszych warunków dla działalności artystycznej dla seniorów.
Rejman Dominika- zgłoszona przez Zarząd Koła PZN
Bierze udział w większości zadań organizowanych przez Zarząd Koła i Zarząd Okręgu PZN
Rupala Grażyna- zgłoszenie przez Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Aktywna liderka Uniwersytetu Trzeciego Wieku . Organizatorka i inicjatorka zajęć sportowych oraz rekreacyjnych., działaczka AZS, działaczka weteranów PZLA.
Jej celem jest poprawa warunków do rehabilitacji seniorów
Sęk Tadeusz- zgłoszenie ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
Jest organizatorem szkoleń dla osób 60+ z samoobrony. Czynnie pracuje zapewniając pomoc logistyczną i organizacyjną w zakresie zdrowia i ekologii. Pracuje również społecznie w Stowarzyszeniu Bezpieczne Miasto Tarnobrzeg oraz w Związku Żołnierzy Wojska Polskiego koło nr 13 w Tarnobrzegu na rzecz mieszkańców miasta Tarnobrzega. Współpracuje z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.
Skotnicka Jadwiga- zgłoszenie przez Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Członek Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Organizator „Pikniku nad Jeziorem Tarnobrzeskim” 2019r. Działa na rzecz osób niepełnosprawnych. Będzie pracować na rzecz lepszej integracji osób starszych
Stefańska Janina- zgłoszenie ze Stowarzyszenie Bezpieczne Miasto Tarnobrzeg
Charytatywnie pracowała w hospicjum przez okres 2 lat. Społecznie pomaga osobom starszym organizując transport, zakupy, w zakresie zdrowia i doradztwa.
Stępiński Jan- zgłoszony z poparciem mieszkańców
Jest zaangażowanym uczestnikiem Domu Dziennego Pobytu. Działał w związkach zawodowych
Sycz Andrzej- zgłoszenie przez Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody
Doświadczenie w pracy z seniorami czerpie współpracując i działając z nimi w Lidze Ochrony Przyrody. Działa również w Stowarzyszeniu Absolwentów i Przyjaciół LO w Nisku oraz w seniorskim Kręgu Instruktorskim ZHP Nisko.
Szklarz Elżbieta- zgłoszenie przez Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Radna Rady Seniorów kadencji 2015-2019, w której pracach brała czynny udział. Opiekuje się sąsiadami w wieku 85 i 86 lat. Jest członkiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku, gdzie jest Sekretarzem Zarządu oraz aktywnie działa w Komisji Kultury. Razem z chórkiem „Seniorki” umila czas pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu i Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego.
Święcicki Stanisław- zgłoszenie przez Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Aktywny członek Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Organizator imprez sportowych. Zamierza pracować nad rozpowszechnieniem sportu wśród osób starszych
Tracz Teodora- Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Tarnobrzegu
W czasie pracy zawodowej często miała kontakt z ludźmi w różnym wieku gdzie zawsze pomagała i obsługiwała ich z szacunkiem i godnością. Po przejściu na emeryturę należy do Polskiego Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów , gdzie jest przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
Turczyk Barbara- zgłoszenie przez Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Były prezes Banku Żywności, obecnie jego dyrektor. Członek Komisji Rewizyjnej Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Przewodnicząca Rady Społecznej Przychodni Rehabilitacyjnej w Tarnobrzegu . Pracuje również w Radzie Społecznej Szpitala.
Urbaniak Jan- zgłoszenie przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Tarnobrzegu
Jest od lat członkiem Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Tarnobrzegu, gdzie często bierze udział w spotkaniach z seniorami i czynny udział w akcjach statutowych Związku. Aktywnie uczestniczy też w zajęciach sportowych seniorów, spartakiadach, rajdach i wykładach organizowanych przez UTW w Tarnobrzegu.
Urbaniak Krystyna- zgłoszenie przez Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Była Radna Rady Seniorów kadencji 2015-2019 i aktywny lider Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Planuje poszerzyć integrację seniorów w mieście i powiecie.
Urbańska Grażyna- zgłoszenie przez Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody
Doświadczenie w pracy z seniorami zdobył pracując w sekcji senioralnej Ligi Ochrony Przyrody. Pracuje również na rzecz ZZG w Polsce oraz w Kole emerytów przy ZCh „Siarkopol”.
Widz Stanisław- zgłoszenie przez Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Wiceprezes Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jego celem jest działalność na rzecz lepszej organizacji pracy w stowarzyszeniach senioralnych oraz współpraca z ogrodami działkowymi.
Woźniak Tadeusz- zgłoszony przez Zarząd Koła Emerytów i Rencistów Policyjnych w Tarnobrzegu
Jest członkiem koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, jego Komisji Rewizyjnej oraz członkiem komisji Rewizyjnej w Uniwersytecie Trzeciego Wieku
Wszoła Henryk- zgłoszony z poparciem mieszkańców
Radny w Radzie Seniorów w latach 2016-2019, aktywny uczestnik w Domu Dziennego Pobytu