Tarnobrzeskie szkoły zawodowe bliżej lokalnego rynku pracy

Konferencją „Tarnobrzeskie szkoły zawodowe bliżej lokalnego rynku pracy” zorganizowanej 16 października 2019 r. podsumowano trzyletni projekt „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia”.

Jakie cele przyświecały projektowi, czy udało się je osiągnąć, jakie szanse na zatrudnienie na lokalnym rynku pracy mają absolwenci tarnobrzeskich szkół, czy wreszcie, jakie są oczekiwania lokalnych pracodawców w zakresie kształcenia w tarnobrzeskich szkołach zawodowych. O tym wszystkim mówiono podczas konferencji podsumowującej „Synergię”. W dyskusji udział wziął prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek, kierownik projektu Józefa Biernacka, dyrektor PUP w Tarnobrzegu Teresa Huńka, przedstawiciele szkół oraz pracodawców.

Projekt „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia„ realizowany był od początku września 2016 r., a zakończy się dokładnie ostatniego dnia października tego roku. Można było więc już podsumować trzy lata pracy nad zmianą jakości kształcenia w tarnobrzeskich szkołach.

Projekt adresowany był do czterech tarnobrzeskich zespołów szkół – nr 1,2,3, ZS im. ks. S.Staszica oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnobrzegu (zarówno do nauczycieli kształcenia zawodowego i praktycznej nauki zawodu, jak i uczniów tych szkół), a jego celem było zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów tarnobrzeskich szkół na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Dziś już śmiało można powiedzieć, że cel ten osiągnięto. Wszystko dzięki podniesieniu jakości pracy szkół i wyposażeniu uczniów w dodatkowe kompetencje potrzebne do podjęcia zatrudnienia.

W ramach projektu uczniowie odbywali atrakcyjne staże i praktyki zawodowe u pracodawców i przedsiębiorców na lokalnym rynku pracy, ale także w Jastarni, Arłamowie, Mielcu i Gorzycach. Z tej formy praktycznej nauki pozwalającej na zdobycie doświadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy skorzystało aż 770 uczniów. We współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego (m.in. Restauracja „Magnacka” w Zamku w Baranowie Sandomierskim, Tarnobrzeskie Wodociągi, Urząd Celny w Mielcu i Rzeszowie, Lotnisko „Jasionka”) zrealizowano zajęcia pozwalające na uzyskanie specjalistycznej wiedzy, zdobycie umiejętności oraz kwalifikacji. W realizację projektu włączyły się też uczelnie wyższe, miedzy innymi Politechnika Rzeszowska, dzięki czemu tarnobrzescy uczniowie uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych m.in. z zakresu odnawialnych źródeł energii, czy energetycznego wykorzystania odpadów. „Synergia” oferowała też aż 50 różnorodnych kursów pozwalających zdobyć dodatkowe kwalifikacje i umiejętności.
Z tej formy pomocy skorzystało blisko 1,5 tysiąca młodych ludzi. Największym powodzeniem cieszyły się kursy: operator wózków widłowych, operator koparko-ładowarki, spawacz, obsługa kasy fiskalnej.

Zadbano też o kadrę nauczycielską. W ramach wsparcia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych „Synergia” oferowała różne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego, między innymi staże w zakładach pracy o profilach zgodnych z nauczanym zawodem, ale też studia podyplomowe. Z możliwości, jakie dawał projekt skorzystało 71. nauczycieli. Dzięki projektowi doposażono także pracownie szkolne i warsztaty Centrum Kształcenia Zawodowego.

Projekt „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia„ realizowany jest w ramach Działania 9.4. RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Wartość projektu: 4 454 051,20 zł

wkład UE i budżetu państwa: 4 008 491,20 zł

wkład gminy: 445 560 zł.