Wojewoda Podkarpacki: uchwała o płatnym parkowaniu podjęta z istotnym naruszeniem prawa

Pewnie niektórzy z nas zastanawiali się na jakim etapie jest wdrażanie w Tarnobrzegu stref płatnego parkowania, bo temat jakoś ucichł w ostatnich tygodniach. Okazuje się, że pod koniec marca Wojewoda Podkarpacki stwierdził nieważność paragrafu 6 uchwały nr XXV/282/2020 Rady Miasta w sprawie zasad korzystania z parkingów niestrzeżonych, zlokalizowanych na terenach Gminy Tarnobrzeg, nie będących drogami publicznymi. Zastrzeżenia wojewody dotyczą również paragrafu 7 ust. 1 Regulaminu korzystania z miejsc postojowych na płatnych parkingach.

Miasto może egzekwować opłatę za parkowanie, ale kar już nie

Czego dotyczą kwestionowane zapisy? Paragraf 6 uchwały określa wysokość opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój (czyli po prostu kary), w wysokości 75,00, 100,00 lub 150,00 zł w zależności od terminu zapłaty. Ustęp 1 paragrafu 7 Regulaminu zobowiązuje funkcjonariuszy Straży Miejskiej do kontrolowania wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów i ważności biletów parkingowych, sprawdzanie ważności kart abonamentowych oraz wystawiania wezwań do uiszczania opłaty dodatkowej za parkowanie bez wniesienia opłaty lub przekroczenie czasu parkowania.

Mówiąc w skrócie, temat dotyczy terenów gminy, które nie są drogami publicznymi i tylko w zakresie wymierzania opłat dodatkowych jeśli ktoś za parkowanie nie zapłacił. Trudno by było jednak oczekiwać od mieszkańców parkowania zgodnego z Regulaminem, jeśli za złamanie zasad nie groziłyby żadne dodatkowe kary, a egzekucja mogłaby dotyczyć tylko zwykłej należności za parkowanie.

Postępowanie prowadzone w organie nadzorczym stwierdziło, że paragraf 6 uchwały podjęto z istotnym naruszeniem prawa. W uzasadnieniu powołano się na rozstrzygnięcia WSA z Wrocławia i Gliwic, dotyczące podobnych przypadków. Trudna jest ta mowa, zacytuję więc tylko jeden fragment:

„art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej, upoważniający organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego do stanowienia o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego, nie przyznaje tym organom kompetencji do wprowadzania „opłat dodatkowych” mających charakter kary pieniężnej za niewykonanie obowiązku zapłaty ustanowionych przez te organy opłat”.

Od rozstrzygnięcia nadzorczego przysługuje skarga do WSA w Rzeszowie, w terminie 30 dni od daty otrzymania pisma. W porządku obrad RM zaplanowanych na 20 maja pojawił się m.in. projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi do WSA w tej sprawie. Niezależnie od tego jakie zapadną rozstrzygnięcia, wdrożenie opłat na terenach gminy nie będących drogami publicznymi może się wyraźnie opóźnić.

Mijają kolejne zapowiadane terminy

W całej tej sytuacji może zaskakiwać stwierdzenie istotnego naruszenia prawa w uchwale, która była przygotowywana przez tak długi czas, konsultowana z różnymi organami, mieszkańcami Tarnobrzega, czy też, jak słyszeliśmy, dyskutowana nawet w drobnych szczegółach z włodarzami miast które płatne parkowanie u siebie wprowadziły.

Przypomnijmy, że pomysł wprowadzenia płatnego parkowania w centrum pojawił się szerzej w programie wyborczym p. Elżbiety Miernik-Krukurki latem 2018 roku. W maju 2019 tematem zajęli się tarnobrzescy radni, planując wprowadzenie stref od 1 sierpnia 2019. W czerwcu słyszeliśmy, że płatne parkowanie wejdzie od 1 października. Prace przełożono ostatecznie na luty 2020 roku. Na początku lutego trwały konsultacje, końcem lutego uchwałę przyjęto większością głosów. Opłaty miały być wdrożone w połowie roku. Możemy się spodziewać, że w pogarszającej się sytuacji miasta radni tematu kolejnego podatku nie odpuszczą, chociaż wprowadzenie stref może się jeszcze przeciągnąć.

You May Also Like