Prezydent zaprasza do udziału w opracowaniu Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Tarnobrzeg przystępuje do opracowywania Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega na lata 2021-2027. Prezydent prosi zainteresowanych mieszkańców o aktywny udział w pracach w przygotowaniu tego dokumentu. W formularzu zgłoszenia należy przedstawić swoje propozycje w wybranych obszarach tematycznych związanych z rozwojem Tarnobrzega.

Na podstawie doświadczenia i zaproponowanych propozycji Prezydent wybierze maksymalnie po 4 mieszkańców do każdego zespołu roboczego w celu opracowania strategii dla każdego z obszarów.

Obszary podzielono następująco:

 1. Gospodarka
  1.1. Rozwój stref gospodarczych
  1.2. Uzbrajanie terenów inwestycyjnych
 2. Kapitał ludzki i społeczny
  2.1. Edukacja
  2.2. Ochrona zdrowia i polityka społeczna
  2.3. Kultura i dziedzictwo kulturowe
  2.4. Rynek pracy
  2.5. Infrastruktura sportowa
 3. Infrastruktura techniczna i ochrona środowiska
  3.1. Infrastruktura komunikacyjna i drogowa
  3.2. Infrastruktura komunalna
  3.3. Rozwój OZE
  3.4. Rozwój infrastruktury służącej turystyce
  3.5. Adaptacja miasta do zmian klimatu i poprawa stanu bioróżnorodności biologicznej
  3.6. Rewitalizacja zdegradowanych i poprzemysłowych terenów miasta
 4. Dostępność usług
  4.1. Planowanie przestrzenne
  4.2. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
  4.3. Poprawa dostępu do usług publicznych
  4.4. Budowanie i rozwój partnerstw

Formularz można pobrać pod tym linkiem
Szczegółowe informacje pod tym linkiem

You May Also Like