Tarnobrzeg planuje wyemitować obligacje na ponad 27 milionów złotych

Dopiero w niedzielę w podsumowaniu tygodnia pisałem, że Prezydent na konferencji zaprezentował nam jak zamierza wydawać pieniądze, których jeszcze nie mamy, albo w ogóle nie będziemy mieć, natomiast ani słowem nie wspomniał o sytuacji finansowej miasta, czy deficycie. Planowanych kroków i bieżącej sytuacji w tym zakresie nie dowiedzieliśmy się zawczasu od Prezydenta, ale możemy je poznać z projektów uchwał na najbliższą sesję.

W porządku obrad Rady Miasta na 16 października zaplanowano m.in. uchwały dotyczące emisji obligacji 7 serii. Łączna wartość obligacji ma wynieść ponad 27 milionów złotych.

Z projektów uchwał dowiadujemy się co następuje:

 • Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.
 • Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
 • Obligacje nie będą zabezpieczone.
 • Obligacje mogą zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

Kolejne serie obligacji od A do G różnią się przede wszystkim czasem wykupu, od przyszłego do 2035 roku. Serie od A do E przeznaczone są na spłatę kredytu w banku PKO BP, a seria G o wartości 5 mln złotych na pokrycie tegorocznego dodatkowego deficytu.

Dowiadujemy się przy okazji, z czego dodatkowy deficyt wynika:

Ubytek dochodów odnotowano we wpływach z następujących tytułów:

 • podatku od działalności gosp. os. fiz., opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 6.468,33 zł,
 • podatku od nieruchomości w kwocie 328.855,50 zł,
 • podatku od czynności cywilnoprawnych 48.507,00 zł,
 • podatku rolnym w kwocie 8.670,54 zł,
 • opłaty skarbowej w kwocie 64.402,90 zł,
 • podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4.156.002,04 zł,
 • podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 387.093,69 zł.

Tym samym planowany deficyt tegorocznego budżetu ma wynieść 14.439.105 zł zamiast zapisanych pierwotnie 2.305.000 zł.

Z kolejnych punktów dowiadujemy się jak obligacje będą oprocentowane:

 • Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.
 • Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

W uzasadnieniu uchwały o seriach obligacji od A do F zwrócono uwagę na niższe koszty obsługi zadłużenia w formie obligacji i większą elastyczność instrumentu. Planujemy wcześniej spłacić dług w PKO BP, oszczędzając koszty na niższej marży. Operacja ma w założeniach pozwolić na obniżenie marży kredytu z 1,89pp na 1,50 pp. Oszczędności mają wynieść ponad 785 tys. zł.

W przypadku serii G obligacje mają spełnić funkcję kredytu, ale również na bardziej korzystnych warunkach niż pożyczka bankowa. Możliwość wyemitowania obligacji na pokrycie dodatkowego deficytu dała ustawa COVID-owa z 2 marca 2020 roku.