Podsumowanie dwóch lat prezydentury Dariusza Bożka wg Konfederacji

Mijające dwa lata kadencji prezydenckiej Dariusza Bożka podsumowała Małgorzata Zych liderka Klubu Konfederacji i pełnomocnik Ruchu Narodowego. Stwierdziła że upłynęły one pod znakiem braku określenia podstawowych priorytetów  w oparciu o które powinien odbywać się gospodarczy, społeczny i kulturowy rozwój miasta Tarnobrzega.

Wśród największych porażek urzędującego prezydenta wymieniła:

1. Największe w historii Tarnobrzega podwyżki cen śmieci oraz wody, które  spowodowały pogorszenie się warunków życia mieszkańców Tarnobrzega, zwłaszcza tych najuboższych emerytów i rencistów oraz rodzin z dziećmi, którzy stanowią dużą część populacji miasta. Prezydent nie potrafił przeciwdziałać lub podjąć inicjatywy w zakresie odzyskania kontroli nad polityką komunalną w mieście co miało związek z wcześniejszą sprzedażą przedsiębiorstwa oczyszczania miasta. Mało tego, w bieżącym roku zdecydował się na zbycie udziałów w kolejnej spółce Tarnobrzeskie Wodociągi, co w przyszłości spowoduje podobne skutki, jak w przypadku pozbycia się przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, które dawało nam możliwość kształtowania własnej polityki w tym zakresie oraz nie generowało wysokich kosztów obsługi oczyszczania miasta.

2. Niszczenie idei budżetu obywatelskiego poprzez dopuszczenie do głosowania projektu “Widno i bezpiecznie” niezgodnego z  postanowieniami regulaminu budżetu obywatelskiego w sprawie którego zapadł niekorzystny dla miasta wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie wskazujący na świadome  łamanie przez prezydenta prawa. Zgłaszanie przez otoczenie prezydenta i ferowanie przez władze miasta projektów, których realizacja dotyczy  zadań własnych gminy co powoduje, że w głosowaniach biorą udział tylko osoby bezpośrednio zainteresowane danymi inwestycyjnymi np. mieszkający na danym osiedlu, gdzie ma być wybudowany chodnik. Zwrócono uwagę na nieprawidłowości w sprawie przebiegu procesu głosowania w  budżecie obywatelskim na osiedlach wiejskich Tarnobrzega,  gdzie  dochodziło do głosowania w zastępstwie za osoby nieobecne.

3. Zła polityka informacyjna miasta polegająca na blokowaniu  informacji w zakresie np. kosztów zakupu Kolekcji Dzikowskiej i świadomym wprowadzaniu w błąd mieszkańców, co do możliwości wywozu kolekcji za granicę przez jej właścicieli oraz okłamywanie mieszkańców miasta, co chęci realizacji projektu odwiertu wód siarczkowych. W tym drugim aspekcie prezydent mało, że nie podejmuje żadnych zdecydowanych działań to jeszcze działa na szkodę odwołując się od wyroków sądowych nakazujących realizację tego projektu dla miasta grając na czas i opóźnienie inwestycji nie bacząc na odpowiedzialność prawną z tytułu niewykonania budżetu miasta oraz korzyści w postaci nowych miejsc pracy dla mieszkańców.  Prezydent zwalcza ten pomysł z powodów politycznych. Prezydent bojąc się konfrontacji z mediami wygłasza swoje oświadczenia do mediów  bez możliwości zadawania pytań przez, co  dziennikarze zostali pozbawieni swojej funkcji kontrolnej względem organów władzy. Uznano też, za niedopuszczalne wykorzystanie pieniędzy pochodzących ze sprzedaży udziałów w spółce Tarnobrzeskie Wodociągi na zakup Kolekcji Dzikowskiej.

4. Zła polityka prowadzona  w okresie pandemii wirusa covid19. Prezydent utrudnia życie mieszkańcom, stara się być bardziej restrykcyjny niż wymagają tego zalecenia wynikające z przepisów prawa np. zamknął Urząd Miasta, kiedy odbywało się głosowanie nad budżetem obywatelskim przez co naraził mieszkańców na wielogodzinne oczekiwanie przed urzędem na oddanie głosu. Prezydent dokonał znacznych podwyżek płac pracowników Urzędu Miasta w wyniku czego największe kwoty otrzymały osoby najlepiej zarabiające. Podwyżki te zdaniem Małgorzaty Zych byłyby do zaakceptowania, gdyby dotyczyły najmniej zarabiających, którym w okresie pandemii najtrudniej jest zamknąć budżet domowy. W okresie pandemii kiedy w budżecie miasta brakuje 5 mln złotych prezydent decyduje także o zakupie Kolekcji Dzikowskiej, która znajduje się w zamku tylko po to, aby zabezpieczyć roszczenia finansowe rodziny Tarnowskich oraz przedstawić się opinii publicznej jako mecenas dóbr polskiej kultury i sztuki.

5. Brak współpracy z opozycją w zakresie  potrzeb rozwojowych miasta, okazywanie arogancji dla przedkładanych przez Konfederację postulatów programowych takich, jak np. w sprawie realizacji odwiertu wód siarczkowych na Jeziorem Tarnobrzeskim  oraz  utworzenia Centrum Komunikacyjnego Tarnobrzega, wbrew temu jak nazywał się komitet z którego startował na urząd prezydenta,  czyli Razem dla Tarnobrzega.

Komentarz Konfederacji do odpowiedzi prezydenta na nasz apel w sprawie przejęcia dworca kolejowego i utworzenia Centrum Komunikacyjnego Tarnobrzega:

Dr Witold Zych zwrócił się do PKP w  trybie uzyskania dostępu do informacji publicznej i poprosił o ustosunkowanie się do twierdzeń prezydenta zamieszczonych w Tygodniku Nadwiślańskim, że PKP ani nie widzi możliwości przekazania dworca, ani jego modernizacji oraz poprosił o przekazanie skanów korespondencji między miastem a PKP od początku 2018 roku. W wyniku uzyskanej odpowiedzi okazało się, że nie jest prawdą, jak twierdził prezydent, że PKP nie chciało przekazać dworca oraz że prezydent prowadził jakąkolwiek korespondencję w tej sprawie z PKP.  PKP  dodatkowo poinformowało, że Gmina Tarnobrzeg w maju 2018 roku zrezygnowała z bezpłatnego przejęcia dworca oraz że ciągle jest zainteresowane współpracą z władzami Tarnobrzega w zakresie modernizacji dworca tak, jak to czyni z wieloma innymi gminami w Polsce.

Wyrażono zaniepokojenie podważaniem przez prezydenta zasadności utworzenia Centrum Komunikacyjnego miasta, które przecież jest uwzględnione w Studium Zagospodarowania Przestrzennego,  jednocześnie zwracając uwagę na konieczność kontynuacji działań w tym zakresie polegających na bezpłatnym przejęciu  od PKP działek gruntu sąsiadujących z dworcem, które zostały rozpoczęte  przez jego poprzednika prezydenta Grzegorza Kiełba.

You May Also Like