Sytuacja własnościowa Zamku Dzikowskiego

Przy okazji tematu oświetlenia Zamku Dzikowskiego i nabycia Kolekcji Dzikowskiej od rodziny Tarnowskich pojawił się problem własności samego Zamku. Ostatnie informacje na ten temat znalazłem z roku 2013 i przez ten czas mogło się wiele zmienić. W tej sytuacji zadałem w piątek kilka pytań miejskim służbom, w dalszej części moje pytania i odpowiedzi od rzecznika prasowego.

PYTANIA TINFO

Bardzo proszę o informacje jak obecnie wygląda sytuacja prawna, jakie są ryzyka i możliwości.

Wiadomo, że w innych miastach rodzina Tarnowskich odzyskała w naturze liczne nieruchomości, między innymi zajmowane przez placówki publiczne, w tym muzea. Czy miastu znane są trwające postępowania, aktualne dokumenty lub informacje związane ze staraniami rodziny Tarnowskich o odzyskanie Zamku Dzikowskiego?

Podjęliśmy decyzję o zakupie Kolekcji Dzikowskiej, która ma być eksponowana w Zamku. Czy w trakcie rozmów z rodziną Tarnowskich poruszano temat własności Zamku? Czy zapadły jakieś decyzje bądź zobowiązania w tym zakresie?

Czy istnieje prawna możliwość, że rodzina Tarnowskich odzyska Zamek Dzikowski w naturze? Czy w takiej sytuacji miasto byłoby zainteresowane odkupieniem Zamku? Jak rozliczane byłyby poniesione przez miasto koszty remontów i inwestycji na terenie parku?

Jak wygląda sytuacja innych miejskich nieruchomości o których odzyskanie starała się rodzina Tarnowskich, w tym działki na której znajdował się Hotel Nadwiślański?

ODPOWIEDZI UM

W trakcie negocjacji zakupu kolekcji nie były prowadzone rozmowy w sprawie samego zamku. W tej kwestii istotne będą rozstrzygnięcia sądowe. Rodzina Tarnowskich, działając przez pełnomocnika, wystąpiła bowiem do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Jednocześnie pełnomocnik rodziny złożył powództwo przeciwko Skarbowi Państwa – Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi – o zapłatę odszkodowania za nieruchomości obejmujące m.in. zespół zamkowo-parkowy w Tarnobrzegu. Obecnie obydwa te postępowania pozostają zawieszone.

Możliwość ubiegania się o odszkodowanie dała Tarnowskim decyzja wojewody podkarpackiego z 2013 roku stwierdzająca, że część majątku rodziny, który po II wojnie światowej przeszedł na własność Skarbu Państwa, nie podlegał pod przepisy dekretu PKWN z 1944 roku, tzw. reformy rolnej. Tu musimy przyznać, że rzeczywiście państwo do tej pory w żaden sposób nie zrekompensowało, nawet w ułamkowej części, grabieży majątku.

Obecnie właścicielem przedmiotowej nieruchomości, zespołu zamkowo-parkowego w Tarnobrzegu, jest miasto Tarnobrzeg na prawach powiatu. Na podstawie umowy użyczenia z 2018 roku cześć działki zabudowaną zamkiem użytkuje Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega.

Odnośnie działki, na której znajduje się Hotel Nadwiślański, sprawa ma się podobnie. Pod działanie przepisu art. 2 ust. 1 lit e dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej nie podlegała także nieruchomość położona przy ul. Jachowicza w Tarnobrzegu zabudowana budynkiem mieszkalnym, tzw. Starostówka, wraz z otaczającym ogrodem. Parcele te odpowiadają obecnie w części działce zabudowanej Hotelem Nadwiślańskim (jedna trzecia całości działki). Nieruchomość objęta jest postępowaniem cywilnym toczącym się przed Sądem Rejonowym w Tarnobrzegu o uzgodnienie treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym.

You May Also Like