Będziemy mieli w Tarnobrzegu dwa poldery?

Trwają konsultacje społeczne projektów aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Na terenie miasta Tarnobrzega planowane jest zlokalizowanie polderów przeciwpowodziowych. Najbliższe spotkanie odbędzie się 25 marca w Stalowej Woli.

Szczegóły dotyczące projektów aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym oraz możliwości zgłaszania do nich uwag i wniosków dostępne są na stronie internetowej: www.stoppowodzi.pl

Konsultacje społeczne aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym rozpoczęły się 22 grudnia 2020 r., a potrwają do 22 czerwca 2021 r.

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym to podstawowe dokumenty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej w Polsce. PZRP opracowywane są w 6-letnich cyklach na bazie wstępnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego. Za opracowanie PZRP dla poszczególnych obszarów dorzeczy odpowiada Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Obecnie trwa drugi cykl planistyczny i dokumenty PZRP podlegają weryfikacji i aktualizacji (aPZRP). W wyniku prowadzonych prac przygotowane aPZRP zostaną opublikowane jako rozporządzenia ministra właściwego ds. gospodarki wodnej i obowiązywać będą do 2027 r.

Szczegółowe plany można znaleźć pod tym linkiem:
https://experience.arcgis.com/experience/489e23aac30d4c3a84c3d53d76b4ed35

Info: UM,

You May Also Like