Budżet obywatelski 2022

Z dniem 5 lipca 2021 roku rozpoczęliśmy realizację dziewiątej edycji Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego. Od tego dnia mieszkańcy mogą już składać swoje projekty do Urzędu. Wnioski przyjmowanie będą przez Urząd do 31 sierpnia 2021 r. Rozstrzygnięcie poznamy najpóźniej do 10 listopada. Zwycięskie projekty zostaną skierowane do realizacji w 2022 roku.

W tym roku po raz pierwszy budżet obywatelski wspomagany będzie poprzez narzędzia internetowe. Za pomocą platformy, znajdującej się pod adresem: https://tarnobrzeg.budzet-obywatelski.org, już można składać wnioski z projektami. Za pomocą platformy mieszkańcy prowadzić będą mogli również kampanię promocyjną oraz tworzyć materiały promocyjne. Platforma posłuży także do przeprowadzenia głosowania na projekty złożone przez mieszkańców. Dodatkowo pomagać będzie również pracownikom urzędu w procesie weryfikacji złożonych projektów.

Kolejną zmianą w stosunku do lat ubiegłych jest nowe znaczenie nadane projektom małym. Stały się one projektami osiedlowymi, a ich koszt szacunkowy nie może przekroczyć 20 tys. zł. Na ich realizację przeznaczonych zostało 320 tys. zł. Podkreślić przy tym należy, że zgodnie z zasadami przeprowadzania budżetu obywatelskiego w naszym mieście każde osiedle ma zagwarantowaną realizację przynajmniej jednego projektu małego. Z uwagi na to, że wszelkie niewykorzystane środki zasilać będą pulę przeznaczoną właśnie na realizację projektów lokalnych, w niektórych osiedlach do realizacji może zostać skierowany kolejny projekt z kategorii „małych”, na który głosowało najwięcej mieszkańców.

Projekt duży, to kategoria projektów, których szacunkowy koszt jest większy 20 tys. zł, ale nie przekracza puli środków przeznaczonych na te kategorię projektów, tj. 1563443,27 zł.

Warto przypomnieć, że składając projekty duże należy dołączyć do formularza listę poparcia, podpisana przez 15 mieszkańców. W przypadku projektu małego listę poparcia podpisuje jedynie jeden mieszkaniec osiedla, którego projekt dotyczy.

Zmiany dotyczą także sposobu oddawania głosów na projekty dopuszczone do głosowania. Zarówno w głosowaniu poprzez Internet, jak i tradycyjnie wybierać będziemy po jednym projekcie z każdej z dwóch kategorii projektów. Głosować mogą tylko mieszkańcy Tarnobrzega, niezależnie od wieku. Każdemu uprawnionemu do głosowania przysługuje jeden głos oddany na wybrany projekt duży i jeden oddany na wybrany projekt mały.

Na realizację zadań z realizowanych w  ramach Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok przeznacza się 1883443,27 zł.

W ramach budżetu obywatelskiego można zgłaszać projekty w kategoriach:

 • projekt duży – którego koszt szacunkowy wynosi powyżej 20 000 zł, do 1563443,27 zł;
 • projekt mały – dotyczący swoim zasięgiem jednego osiedla miasta, którego koszt szacunkowy wynosi do 20000 zł;

Pula środków przeznaczona na kategorię projektów małych wynosi 320000,00 zł, przy czym dla każdego osiedla Miasta do realizacji wybierany jest jeden projekt, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy pozostaną środki do rozdysponowania z założonej puli. W takim przypadku do realizacji wybierany będzie kolejny projekt z kategorii projektów małych, wg rankingu sporządzonego na podstawie liczby oddanych głosów – do wyczerpania puli środków.

Projekty do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może zgłaszać każdy mieszkaniec Miasta.

Zgłoszenia projektu do budżetu obywatelskiego dokonuje się:

 • na formularzu zgłoszenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały lub;
 • za pomocą systemu informatycznego, pod adresem: http://tarnobrzeg.budzet-obywatelski.org.

Do formularza zgłoszenia dołącza się listę poparcia dla proponowanego zadania, przy czym

 • dla kategorii projektów dużych listę poparcia podpisuje 15 mieszkańców;
 • dla kategorii projektów małych listę poparcia podpisuje 1 mieszkaniec osiedla, którego dotyczy popierany projekt;

Wypełniony formularz projektu wraz z listą poparcia można:

 • złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Mickiewicza 7 w Tarnobrzegu;
 • wysłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg, z dopiskiem „Budżet obywatelski – zgłoszenie projektu”; za datę złożenia przyjmuje się datę stempla pocztowego;
 • złożyć w systemie informatycznym, pod adresem: http://tarnobrzeg.budzet-obywatelski.org, przy czym oryginał listy poparcia mieszkańców należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu lub przesłać na adres Urzędu w terminie do 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia w systemie informatycznym.

Harmonogram przeprowadzenia budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2022 rok:

 • od 5 lipca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.- zgłaszanie projektów,
 • od 1 września 2021 r. do 30 września 2021 r.- weryfikacja zgłoszonych projektów,
 • do 3 października 2021 r. – ogłoszenie listy projektów zweryfikowanych pozytywnie i negatywnie,
 • do 25 września 2021 r. – rozpatrzenie odwołań od negatywnej weryfikacji projektów przez Komisję Główną Rady Miasta Tarnobrzega,
 • do 18 października 2021 r. – ogłoszenie listy projektów dopuszczonych do głosowania i projektów odrzuconych,
 • do 22 października 2021 r. – powołanie przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega Komisji Wyborczych oraz określenie siedzib lokali, w których mieszkańcy oddawać będą głosy na projekty dopuszczone do głosowania,
 • do 22 października 2021 r. – powołanie przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega Komisji Skrutacyjnej,
 • od 25 października 2021 r. do 5 listopada 2021 r. – głosowanie na projekty dopuszczone do głosowania,
 • do 10 listopada 2021 r.- ogłoszenie projektów, które uzyskały największą liczbę głosów w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2021 rok.

Regulamin BO2022 można pobrać z poniższego linku:
http://www.tarnobrzeg.pl/download/gfx/tarnobrzeg/pl/defaultaktualnosci/10/3053/1/regulamin_tbo_2022_na_podstawie_uchwaly_rm_2.pdf

You May Also Like