Od dziś można wnioskować o kartę abonamentową w strefie płatnego parkowania

Od 15 lipca br. można składać wnioski o wydanie kart abonamentowych typu M (mieszkańca) oraz typu P (przedsiębiorcy). Karta typu M przeznaczona jest dla mieszkańców budynków zlokalizowanych bezpośrednio przy ulicach objętych Strefą Płatnego Parkowania zgodnie z Uchwałą nr XXV/281/2020 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 26 lutego 2020 r.

Opłata miesięczna za wydanie karty abonamentowej typu M wynosi 10,00 zł. Karta typu P przeznaczona jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Tarnobrzega przy ulicy objętej Strefą Płatnego Parkowania, potwierdzoną wpisem w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystują pojazd samochodowy na podstawie prawa własności (współwłasności) albo na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy leasingu, umowy najmu, umowy użyczenia, innej umowy uprawniającej do korzystania z pojazdu. Opłata miesięczna za wydanie karty abonamentowej typu P wynosi 50,00 zł.

Wnioski o wydanie kart można składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 na stanowisku nr 1, natomiast Karty będą do odbioru w ciągu 3 dni roboczych na Komendzie Straży Miejskiej przy ul. Mickiewicza 7a od piątku do soboty w godz. 7.00 – 21.00.

Info: UM

You May Also Like