Ponad 170 ha na osiedlu Miechocin pod zabudowę jednorodzinną

Dziś zaprezentowano projekt nowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla osiedla Miechocin. Główne zmiany w projekcie to znaczne zwiększenie obszaru przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Od kilkunastu lat na tarnobrzeskich osiedlach „wiejskich” trwa boom budowlany, nie inaczej jest w przypadku osiedla Miechocin, położonego stosunkowo blisko centrum, lasów, Jeziora Tarnobrzeskiego i niezagrożonego powodziami, czy też ograniczeniami powodziowymi. Na terenie objętym nowym planem przewidziano ponad 171 hektarów przeznaczonych na budownictwo jednorodzinne, blisko 60 ha lasów i już tylko 33 ha terenów typowo rolniczych.

Nowe tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne obejmują dotychczasowe pola od obecnej zabudowy w kierunku lasu Kamionka i osiedla Ocice, między ulicami Orląt Lwowskich, Żniwną, Robotniczą i 12 Października. Teren przeznaczony pod budownictwo powiększany jest zatem o około 30%. Jako tereny rolne pozostają tylko pola bezpośrednio sąsiadujące z terenem leśnym.

W porównaniu z poprzednim MPZP zniknęło kilka planowanych ulic przecinających działki, wciąż jednak kilka nieistniejących obecnie ulic przewidziano do realizacji w przyszłości, chociażby łącznik między ulicami Budowlanych i Krzywą.

Niezależnie od zmiany mapy z przeznaczeniem terenu, zmieniają się również niektóre zapisy planu, dające inwestorom w niektórych przypadkach wyraźnie większą swobodę. Z tego co na szybko rzuciło mi się w oczy, znikają zapisy o wymaganym kolorze elewacji i dachu, o formie pokrycia dachowego, o układzie kalenicy względem drogi, znika też zapis o zakazie budowy blaszanych garaży. Kolejna nowość to możliwość budowy bliźniaków. Minimalna wielkość wydzielanej działki wyniesie 8 arów, a w przypadku budynku w zabudowie bliźniaczej 6 arów. Jednocześnie zwiększono wymaganą wielkość powierzchni czynnej do 40% działki.

Na nowym terenie przeznaczonym pod budownictwo jednorodzinne wciąż pozostaje poważny problem w postaci kształtu większości działek, które wyraźnie wydzielano z myślą o uprawach, a nie budownictwie. Forma tzw. „pasów startowych” wymagałaby zwykle sąsiedzkiej komasacji gruntów w celu wydzielenia rozsądnej wielkości działek i licznych dróg dojazdowych do nich.

Z projektem MPZP można zapoznać się na BIPie pod tym linkiem:
https://bip.tarnobrzeg.pl/artykul/55/1600/wylozenie-do-publicznego-wgladu-projektu-zmiany-nr-1-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-osiedla-miechocin-w-tarnobrzegu-wraz-z-prognoza-oddzialywania-na-srodowisko

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17.12.2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, w sali nr 201 o godzinie 12:30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu oraz prognozy, które należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Tarnobrzega, ul. Tadeusza Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 stycznia 2022 r. Uwagi i wnioski mogą być ponadto wnoszone ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej – bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres um@um.tarnobrzeg.pl.

You May Also Like