Aleja Nocy i Dni na Serbinowie – jak wypadły konsultacje?

W dniach od 30 kwietnia do 7 maja 2021 roku trwały konsultacje z mieszkańcami w zakresie koncepcji zagospodarowania traktu na os. Serbinów między ulicami Sienkiewicza i Zwierzyniecką. Pytanie o rezultat konsultacji pojawiło się na forum, przekazałem je do UM i mam już raport z konsultacji.
Jakie były uwagi mieszkańców?

Informacja o konsultacjach pojawiła się w kwietniu 2021 roku w poniżej linkowanym tekście:

Osiedle Serbinów przyzwyczaiło nas już do niewielkiej aktywności, chociażby w trakcie składania projektów i kolejnych głosowań do budżetu obywatelskiego. W przypadku planowanej „Alei Nocy i Dni” nie jest niestety wiele lepiej. Uwagi są nieliczne, ale trzeba przyznać, że niektóre z nich całkiem konkretne. Co ciekawe najczęściej zgłaszanym tematem była potrzeba budowy nowych parkingów.

Uwagi zgłoszone przez mieszkańców będziemy chcieli uwzględnić na etapie opracowywania dokumentacji technicznej. Aktualnie oczekujemy na pojawienie się programów, które będą wspierały zagospodarowanie przestrzeni publicznej miast. Na etapie opracowania dokumentacji technicznej przewidujemy również przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami – mówi dla Tinfo rzecznik UM Wojciech Lis.

Koncepcja przewiduje budowę kolorowej ścieżki pieszo-rowerowej, w miejscu istniejącego betonowego traktu. Wzdłuż alei powstaną skwery, każdy o innym charakterze, aby mieszkańcy osiedla i miasta w każdym wieku mogli znaleźć dla siebie przyjazną przestrzeń.

Jakie elementy zaplanowano?

Skwer Tolibowskiego dedykowanego osobom starszym – powstaną na nim pergole, ławki stoły do gier, mini plac wodny, zbiorniki retencyjne na wodę opadową.

Skwer Barbary – strefa ekologiczna, w której usytuowany będzie mały amfiteatr, scena będzie mogła być miejscem koncertów, przedstawień, kina letniego itp.

Skwer Tomaszka – strefa sportu i aktywności – znajdzie się tu plac zabaw, 3 boiska sportowe, siłownia na świeżym powietrzu oraz park sensoryczny.

Skwer Bogumiła – gdzie powstaną ogrody społeczne, w których chętni mieszkańcy okolicznych budynków będą mogli uprawiać rośliny ozdobne, zioła, warzywa itp.

Wszystkie powyższe elementy nadadzą przestrzeni osiedla nowy wygląd, co zachęci mieszkańców do spędzania czasu poza domem, aktywności na świeżym powietrzu. Celem projektu jest stworzenie przyjaznej przestrzeni, miejsc aktywności i integracji lokalnej społeczności.

Uwaga 1:
Konieczność zamontowania koszy na śmieci
Odpowiedź:
Kosze/pojemniki do segregacji odpadów zostały przewidziane wzdłuż nowej Alei oraz przy poszczególnych strefach rekreacyjnych.

Uwagi 2:
1. Brak powiązania z istniejącymi ciągami komunikacyjnymi – przez teren pasażu przebiega wiele poprzecznych ciągów komunikacyjnych,
o czym świadczą obecne przedepty.
2. Brak waloryzacji istniejącej zieleni wysokiej i możliwej jej adaptacji.
3. Zasadność remontu amfiteatru.
4. Zasadność tworzenia ogrodów społecznych – ryzyko narażenia na dewastację, obowiązek utrzymania i podlewania.
5. Pasaż m. ul. Zwierzyniecką i Sienkiewicza posiada duży potencjał do zagospodarowania, który należy wykorzystać tworząc mało skomplikowaną przestrzeń możliwie „zieloną” – murawy trawnikowe i zieleń wysoka, które nie generują kosztów utrzymaniowych (jak nasadzenia niskie). Im prościej tym lepiej – równe alejki do jazdy rolkami i rowerami, murawy do aktywnego wypoczynku, drzewa dla zieleni, cienia i izolacji, ciekawy plac zabaw, może prosta fontanna w formie chodnika, po którym w lecie można biegać, ławki lub leżaki (tu można się wykazać finezyjną formą), stoły do ping-ponga itp.
6. Brak oznaczenia granicy opracowania

Odpowiedź:
1. Kształt głównego ciągu pieszo-rowerowego nawiązuje do krzywej istniejącej ścieżki. Uzupełniające nowe chodniki na terenie Alei w możliwie największym stopniu pokrywają się z „wydeptanymi” obecnie ścieżkami przez mieszkańców osiedla. Należy uwzględnić również, że w miejscach, w których mogły istnieć owe „dzikie” chodniki znajdują się aktualnie nowe przestrzenie. Tworząc koncepcję, analizowane były ciągi piesze i zaproponowane zostały możliwie najlepsze propozycje.
2. Waloryzacja zieleni zostanie wykonana na etapie przygotowania dokumentacji projektowej.
3-5. Planowane elementy koncepcji oraz granica opracowania zostaną wyznaczone na etapie przygotowania dokumentacji projektowej przy ustalaniu docelowego zakresu rzeczowego projektu.

Uwaga 3:
Konieczność uwzględnienia budowy parkingów.

Odpowiedź:
Projekt odnosi się do stworzenia nowej przestrzeni publicznej w centrum osiedla. W opracowywanej przestrzeni trudno wygospodarować przestrzeń na nowe miejsca parkingowe, w sposób który nie zniszczyłby „zielonego serca” osiedla. Ponadto miejsca parkingowe zajmują miejsce, które w tej części powinno się przeznaczyć pod tereny zielone i rekreacyjne. Planuje się umiejscowienie dodatkowych miejsc parkingowych wzdłuż ulic prostopadłych do proponowanej Alei.

Uwagi 4:
1. Konieczność montażu oświetlenia.
2. Konieczność montażu monitoringu.
3. Uwzględnienie toalety publicznej.
4. Zasadność łączenia ruchu rowerowego z ruchem pieszych poprzez tworzenie jednego wspólnego ciągu – sugestia rozdzielenia ruchu pieszego od rowerowego np. pasem zieleni. Wykonanie nawierzchni ścieżek rowerowych i ciągów pieszych z materiałów, które nie będą powodować przerw lub nierówności.
5. Mała ilość zieleni – zwiększenie liczby drzew oraz terenów zielonych – zastosowanie nowych nasadzeń drzew, łąk kwietnych, żywopłotów.
6. Uwzględnienie dodatkowych ścieżek.
7. Uwzględnienie właścicieli psów – tzw. psie pakiety.
8. Wprowadzenie usprawnień w funkcjonowaniu ogrodów społecznych – duże drzewa wzdłuż granicy ogrodów, umieszczenie ławek pod drzewami, umiejscowienie rabat w zacienionym miejscu, zwiększenie liczby wejść do ogrodów. Alternatywa dla tego miejsca jeśli mieszkańcy nie będą chcieli uprawiać ogrodów. Poddanie w wątpliwość budowy szklanego domku.
9. Zmniejszenie liczby planowanych boisk z 3 do 2.
10. Zwiększenie liczby wejść na planowany plac zabaw. Nasadzenie drzew w celu zacienienie placu zabaw, ustawienie ławek.
11. Wprowadzenie elementu wodnego np. rzeczka, fontanna. Zwiększenie „wysp zieleni” i drzew również w okolicy amfiteatru.

Odpowiedź:
1 – 2. Projekt przewiduje montaż nowego oświetlenia i monitoringu.
3. Ciąg pieszo-rowerowy został zaproponowany z nawierzchni np. mineralnej, wodoprzepuszczalnej. Ścieżka ta jest szeroka tak więc nie ma potrzeby jej rozdzielania pasem zieleni. Proponuje się ewentualne rozdzielenie ciągu za pomocą niskich punktowych wydzieleń w posadzce, rozgraniczających te dwie strefy
5-11. Uwagi do rozważenia na etapie przygotowania dokumentacji projektowej.

Uwagi 5:
1. Zwiększenie terenu zielonego.
2. Powstanie parkingów w zielonej technologii.

Odpowiedź:
Do rozważenia na etapie przygotowania dokumentacji projektowej.

Uwagi 6:
Powstanie nowych miejsc parkingowych.

Odpowiedź:
Budowa dodatkowych parkingów do rozważenia etapie przygotowania dokumentacji projektowej.

Uwagi 7:
1. Zwiększenie zieleni na obszarze objętym koncepcją.
2. Uwzględnienie wielofunkcyjnego boiska sportowego.
3. Rozpatrzenie rezygnacji z tworzenia siłowni zewnętrznej.
4. Powstanie nowych miejsc parkingowych.

Odpowiedź:
W koncepcji na terenie skweru Tomaszka przewidziana została budowa następujących przestrzeni: park sensoryczny, siłownie na świeżym powietrzu, boisko do koszyków, dwa boiska do siatkówki oraz plac zabaw dla najmłodszych. Jeżeli będzie potrzeba rezygnacji lub zmniejszenia wyżej wymienionych przestrzeni to będzie to możliwe. Wtedy teren mógłby zostać „zamieniony” pod przestrzeń biologicznie czynną, zmniejszając tym samym powierzchnię zabudowy.

Uwagi 8:
1. Umieszczenie stojaków rowerowych
2. Brukowane ciągi komunikacyjne (piesze, rowerowe itd.) wykonać z kostek niefazowanych, tworzących wraz z zasypką gładką powierzchnię.
3. Główny ciąg pieszo-rowerowy powinien być wykonany jako asfaltowy ciąg pieszo-jezdny:
a) o szerokości co najmniej 4 m (zalecane 6 m), podzielony na dwie części równej szerokości odróżniające się kolorami warstwy ścieralnej nawierzchni, z połączeniami z innymi ciągami pozbawionymi progów i uskoków;
b) oznakowany jako droga dla pieszych i dwukierunkowa droga dla rowerów rozdzielone linią przerywaną umieszczoną w osi ciągu, z dopuszczeniem ruchu pojazdów służb miejskich, utrzymaniowych i remontowych oraz zaopatrzenia w określonych godzinach.
4. Maksymalnie możliwie duże tereny zielone z odpowiednimi roślinami.
5. Odpowiednie rozmieszczenie ławek.
6. Wykonanie zbiornika retencyjnego na wody opadowe w celu zasilenie mini wodnego placu zabawa i grodów społecznych.
7. Powstanie parkingu.

Odpowiedź:
1. Stojaki zgodnie z koncepcją będą znajdować się przy głównych strefach rekreacyjnych.
2. Główny ciąg nie będzie brukowany. Proponuje się wykonanie go z nawierzchni np. mineralnej, wodoprzepuszczalnej.
W projekcie proponuje się powstanie nowych słupków chodnikowych uniemożliwiających samochodom dewastację przestrzeni zielonych. Sama ścieżka pieszo-rowerowa również została poprzedzona słupkami blokującymi przejazd samochodom.
3. Możliwe jest zmniejszenie powierzchni np. parku sensorycznego, czy zmniejszenie liczby boisk w celu powiększenia powierzchni biologicznie czynnej.
4. Zwiększenie powierzchni terenów zielonych do rozważenia na etapie przygotowania dokumentacji projektowej.
5. Zaplanowane są nowe ławki wzdłuż kolorowej ścieżki i na całej długości projektowanego obszaru.
6. Zostało zaproponowane oczko wodne/fontanna przy skwerze Tolibowskiego. Poza nim kolorem niebieskim na mapie zostały zaproponowane lokalizacje obniżeń w terenie które podczas ulewnych deszczów tworzyłyby zbiorniki retencyjne.
7. Budowa ewentualnych dodatkowych parkingów będzie analizowana na etapie przygotowania dokumentacji projektowej.

Uwagi 9:
1. Uwzględnienie miejsc dla psów.
2. Rozważenie zasadności istnienia amfiteatru.
3. Rozważenie pomysłu dot. utworzenia ogrodów społecznych.

Odpowiedź:
1. Możliwe wydzielenie miejsca dla psów/wybiegu przy ogrodzie społecznym, lub w którejś z mniejszych przestrzeni otwartych między blokami na terenie osiedla – do rozważenia na etapie przygotowania dokumentacji projektowej.
2. W zaproponowanej koncepcji amfiteatr ma zasadność istnienia. Mogą się odbywać na jego terenie kina letnie, potańcówki, uniwersytet trzeciego wieku, szkoły itp mogą “wystawiać” tam sztuki. Budowa przestrzeni, w której mogłaby się spotkać większa liczba mieszkańców osiedla z punktu widzenia koncepcji jest zasadna.
3. Zgodnie z koncepcją tworzenie ogrodów społecznych jest zasadne. Byłby one ogrodzone i znajdowałby się tam monitoring. Jako społeczeństwo powinniśmy mieć kontakt z naturą. W Europie takie ogrody są bardzo popularne. W Tarnobrzegu jest wiele różnych stowarzyszeń, które mogłyby się zaangażować w tworzenie wspólnego ogrodu społecznego. Pobliska szkoła podstawowa w ramach biologii (i dodatkowych projektów) mogłaby zachęcać uczniów do uprawy roślin bądź warzyw

Uwaga 10:
Uwagi dot. zagospodarowania innej części osiedla Serbinów.

Uwaga 11:
1. Uwagi dotyczące wielkości mapy z uwzględnieniem. dotychczasowej zabudowy i zagospodarowania terenu.
2. Uwagi dotyczące zachowania istniejącej zieleni – drzew oraz placu zabaw .

Odpowiedź:
1. Większość istniejącej zieleni zostanie na terenie osiedla w nienaruszonym stanie. Możliwa wycinka tylko niektórych drzew (jeśli okaże się to konieczne). Planowane są również nowe nasadzenia, które dopełnią istniejącą zieleń.
2. W miejscu dawnego placu zabaw zlokalizowanego przy bloku nr 4 przy ul. E. Orzeszkowej powstanie skwer Tolibowskiego głównie dedykowany osobom starszym. Nowy plac zabaw będzie się znajdował przy skwerze Tomaszka wraz z innymi boiskami.

You May Also Like