Niespodziewanie wracamy do dofinansowania mikroinstalacji OZE

Nie wiem czy po 5 latach ktoś jeszcze liczył na to, że stare wnioski na dofinansowanie do fotowoltaiki na 673 tarnobrzeskich domach będą realizowane. Dziś prezydent Dariusz Bożek oficjalnie ogłosił, że mamy obiecane finansowanie na 85% wartości inwestycji, czyli około 8 mln zł. Po przeliczeniu na pojedynczą instalację ma wyjść koszt poniżej 4 tys. zł na gospodarstwo przy mocy 3kW i realnej wartości określanej na około 14 tys. zł.

Od czego się zaczynało? O spotkaniu z zainteresowanymi pisałem w listopadzie roku 2016:

Wówczas wniosek z Tarnobrzega oceniono pozytywnie, ale na dotację się nie załapał. Teraz, po wybraniu wniosku do dofinansowania, pierwszeństwo będą miały osoby, które pierwotnie zgłosiły się do programu. Rotacja może być spora, bo wielu mieszkańców mogło w międzyczasie zainstalować panele fotowoltaiczne w ramach programu „Mój prąd” lub typowo komercyjnie. Na miejsce tych osób ogłoszony zostanie nowy nabór, po weryfikacji zainteresowania osób ze starej listy.

Co się zmieniło w międzyczasie?

Dużo się zmieniło. O ile ceny sprzętu bywają niższe niż 5 lat temu, o tyle ceny usług, szczególnie w ostatnich miesiącach, wzrosły wyraźnie. Wyraźnie wzrosła również cena prądu, co przy kolejnych spodziewanych podwyżkach, każe przeliczyć opłacalność instalacji na nowo. Niestety od kwietnia 2022 zmieniają się również zasady rozliczania prosumentów i znany do tej pory przelicznik 1:0,8 za nadmiarową oddaną do sieci energię zmieni się na mniej korzystny dla właścicieli nieruchomości. Mimo wszystko, nawet w nowych warunkach inwestycja wydaje się bardzo interesująca.

Poniżej oficjalna informacja z UM

W marcu 2017 r. w ramach ogłoszonego naboru do działania  3.1 Rozwój OZE finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Gmina Tarnobrzeg złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega”. Projekt został pozytywnie oceniony, jednak z uwagi na limity środków nie uzyskał w 2017 r. dofinansowania. Projekt zakładał montaż 673 instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,97 kW na obiektach stanowiących własność osób fizycznych – mieszkańców Miasta Tarnobrzeg, z uwzględnieniem, że wytworzona energia elektryczna będzie wykorzystywana wyłącznie na potrzeby gospodarstw domowych.

Poniżej wartość inwestycji według wniosku o dofinansowanie.
Wartość ogółem: 10 448 991,00 zł.
Poziom dofinansowania: 85%.K
Kwota dofinasowania: 8 049 670,00 zł.

Zgodnie z założeniami wniosku, mieszkaniec zobowiązany  jest do wniesienia wkładu własnego do przedmiotowej inwestycji w wysokości min 15 % kosztów netto i całości kosztów niekwalifikowalnych inwestycji plus należny podatek VAT.

Do końca stycznia br. mieszkańcy, którzy w 2016 złożyli deklaracje uczestnictwa i znajdują się na liście podstawowej uczestników projektu zostaną poinformowani
o konieczności złożenia deklaracji potwierdzającej chęć uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie ankiety aktualizacyjnej w wymaganym terminie. Równocześnie zostanie ogłoszony nabór uzupełniający dla osób, którzy nie uczestniczyli w naborze w 2016 r.  

Pierwszeństwo uczestnictwa w projekcie mają Mieszkańcy zakwalifikowani w naborze z 2016 r. Szacunkowe koszty Instalacji o mocy 3,0 kW  po stronie mieszkańca wynoszą:
–  dla instalacji na dachu 3970,00 zł przy koszcie instalacji 13 921,00 zł.

Ostateczny koszt instalacji, po stronie mieszkańca, będzie określony po rozstrzygnięciu procedury przetargowej na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych. Termin zakończenie realizacji projektu to listopad 2023 r.

You May Also Like