Okręgowy Ośrodek Pomocy  Pokrzywdzonym Przestępstwem w Tarnobrzegu

W poniedziałek 14 lutego odbędzie się inauguracja otwarcia Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Tarnobrzegu. Tarnobrzeski OOPPP został utworzony w ramach projektu „Razem bezpieczniej 2”, którego realizatorem jest Caritas Diecezji Sandomierskiej.

Ośrodek został utworzony w ramach projektu „Razem bezpieczniej 2”, którego realizatorem jest Caritas Diecezji Sandomierskiej. Realizator został wyłoniony w drodze CXV otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym oraz świadkom przestępstw i osobom im najbliższym. Projekt będzie realizowany w latach 2022 – 2025. Działania projektowe zostaną sfinansowane przez Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. W ramach projektu został utworzony Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Tarnobrzegu, który będzie świadczył pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem z terenu powiatu Tarnobrzeskiego, a także koordynował pracę lokalnych punktów pomocy pokrzywdzonym przestępstwem zlokalizowanych w Mielcu, dla powiatu mieleckiego, Stalowej Woli dla powiatu stalowowolskiego, Nisku dla powiatu niżańskiego, Kolbuszowej dla powiatu kolbuszowskiego. Każda udzielana przez Ośrodek pomoc dla beneficjentów projektu jest świadczona nieodpłatnie


II. Zakres oferowanej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i osobom im najbliższym :

– organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;
– organizowanie i  finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego;
– organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej;
– pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną;
– organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu;
– pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w  zakresie niezbędnym w  procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
– pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a  także w  przypadku realizacji obowiązku przedszkolnego, szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245), odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
– pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409);
– organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
– pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
– finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;
– usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa; Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 683
– finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1‒10;
– pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
– pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;
– finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;
– finansowanie kosztów wyjazdu: a) osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę, b) uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje, podczas którego udzielana będzie pomoc, o której mowa w pkt 4;
– finansowanie robót budowlanych, o  których mowa w ustawie z  dnia 7 lipca 1994  r. – Prawo budowlane (Dz.  U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.3) ), w tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz, świadectw, operatów, prac geologicznych, niezbędnych do realizacji celów wynikających z ustawy;
– zakup urządzeń i wyposażenia;
– zakup wartości niematerialnych i prawnych

III. Zakres oferowanej pomocy świadkom przestępstw i osobom im najbliższym
:
– organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy psychologicznej;
– pokrywanie kosztów związanych z pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Tarnobrzegu
Aleja Niepodległości 9
39 – 400 Tarnobrzeg
Koordynator projektu Tel.: 530 100 610
Osoba pierwszego kontaktu Tel .: 530 100 330

Godziny otwarcia
Poniedziałek godz.: 8:00-15:00
Wtorek godz.: 8:00- 15:00
Środa godz.: 13:00-20:00
Czwartek godz.: 8:00-15:00
Piątek godz.: 8:00 – 15:00
Sobota 7godz.: 8:00 – 13:00