Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega na lata 2021-2027

Od wczoraj możemy (z przerwą w której było zepsute) zapoznawać się ze Strategią Rozwoju Miasta Tarnobrzega na czas od minionego roku 2021 do roku 2027. Jeśli ktoś nie chce czytać całych 63 stron, to wybrałem parę elementów.

Dokument zaczyna się trochę nietypowo – od zdjęć z góry i niemal filozoficznego cytatu:
„Strategia jest jak widok z wieży kościelnej – jednym spojrzeniem możemy ogarnąć całą gminę, ale z tej perspektywy nie można zobaczyć szczegółów. Jednak same szczegóły nawet najlepiej uzasadnione bez strategii są tylko zbiorem oczekiwań, na którym trudno opierać nowoczesne zarzadzanie i promocję gminy.”

Przypomina mi się „Tama” Czesława Schabowskiego i opis Tarnobrzega widziany oczami dziecka ponad 100 lat temu, właśnie z wieży dominikanów. Przy okazji spostrzeżenia, dygresje , a na koniec podjęcie decyzji na przyszłość. Dla tych co nie czytali (prawie wszyscy?) była to decyzja o konieczności zdobycia swojego pistoletu 🙂 Co zatem widzimy i możemy zaplanować patrząc dzisiaj z kościelnej wieży?

Projekt powstał na podstawie badań społecznych z udziałem 232 respondentów, w wyniku pracy grup tematycznych. Jako nasze szanse uznano głównie możliwość budowy szprychy do CPK i drogi S74, Jezioro Tarnobrzeskie i rozwój inicjatywy Czwórmiasta. Głównym celem społecznym jest powstrzymanie i odwrócenie negatywnych trendów demograficznych. W gospodarce za najważniejsze uznano poprawę sytuacji na rynku pracy, szansy upatrując w innowacjach, rozwoju startupów i inteligentnej specjalizacji województwa. Wszystko doprawione ekologicznym sosem, z rozwojem gospodarki zielonej i niebieskiej.

Cele strategiczne są trzy:
1. podniesienie jakości i poziomu naszego życia, z odwróceniem trendów demograficznych
2. wzrost potencjału gospodarczego
3. tego już się nie da napisać własnymi słowami tylko pozostanę przy charakterystycznym dla różnych strategii cytacie: „Optymalne wykorzystanie zasobów dziedzictwa poprzez rozwój infrastruktury dla zrównoważonego rozwoju i środowiska oraz bezpieczeństwa.”

Twórcy raportu zaproponowali 17 obszarów realizacji celów i 184 działania. Finansowanie to fundusze europejskie, środki z programów operacyjnych, programy rządowe i inne.

Jako że nie bardzo możemy liczyć na wzrost liczby urodzeń, mamy kierować się tymczasem na srebrną gospodarkę i life long learning. O kolejnych planach zatrzymywania młodzieży czytam od 30 lat, tymczasem nikomu nie udało się takiego planu skutecznie wdrożyć.

Pojawia się propozycja lokowania w Tarnobrzegu biur przenoszonych poza Warszawę i duże miasta, typu Centra Usług Wspólnych.

Zwrócono uwagę na wysoki wskaźnik pokrycia MPZP, które sięga 40% obszernego terytorium miasta. Wspomniano o poprawiającej się sytuacji w zakresie zanieczyszczeń przemysłowych, potrzebie ograniczania niskiej emisji, a także o badaniach i ekspertyzach w celu wykorzystania wód siarczkowych. Strategia zahacza zatem o gorąco dyskutowane obecnie tematy spalarni i odwiertów, przy czym odwierty mają pozostać na etapie badania możliwości przez kolejne 6 lat.

To co nas na pewno wyróżnia i warte jest podkreślenia to długość życia i niskie wskaźniki przestępczości, ale czy to rzeczywiście może działać jako atraktant na młode i średnie pokolenie?

Wśród naszych słabych stron zwrócono uwagę (oprócz wyżej wspomnianych) na niewystarczająco rozwiniętą infrastrukturę noclegową i gastronomiczną, marne zdolności NGOsów, problem z usługami medycznymi.

Później pojawiają się „konkretne” podpunkty, bardzo podobne do tych jakie spotykamy w wielu programach wyborczych. Osobiście ich nie lubię, bo często pozostają niezwykle ogólne, a przez to nierozliczalne.

Dalej mamy tabelę z celami jakie mamy osiągnąć i tutaj już pojawiają się konkrety:
W planie jest zwiększenie ilości mieszkańców z 46 do 48 tysięcy
Zwiększenie udziału mieszkańców w wieku produkcyjnym z poniżej 60 do 65%
Zwiększenie liczby pracujących z 222/1000 do 250/1000
Obniżenie liczby beneficjentów pomocy społecznej z 280/10000 do 250/10000
Podniesienie średniego wynagrodzenia z 82,9% do 90% średniej krajowej (tu akurat zarząd miasta już podjął działania i daje przykład)
Mamy również podnieść dochody budżetowe na mieszkańca, podnieść ilość podmiotów gospodarczych, miejsc noclegowych, zwiększyć udział dochodów własnych, czy podnieść dochody roczne z opłat za korzystanie z Jeziora Tarnobrzeskiego z 280.000 zł do 350.000 zł (to jednak Jezioro przynosi takie dochody? Wydawało mi się, że wciąż dokładamy do interesu…)

W kolejnych punktach tabeli planujemy ograniczenie zanieczyszczeń pyłowych, gazowych, czy też zwiększenie udziału śmieci segregowanych z 22% do 40% (czy w instytucjach miejskich mamy już segregację?)

Następna część strategii odnosi się do rozwoju przestrzennego Tarnobrzega. Pojawia się uwaga o pasywnym rozwoju przyłączonych wsi, będących rolniczymi enklawami, ale też rezerwą dla rozbudowy miasta. Planowane kierunki rozwoju to północ i wschód – planowane skupiska zabudowy mieszkaniowej wielo- i jednorodzinnej to osiedla Sobów, Wielowieś i Sielec, w sąsiedztwie planowanej S74.

Strategia pewnych tematów nie mogła przewidzieć. Agresja na Ukrainę, stosunkowo blisko od Tarnobrzega, na pewno wpływa na perspektywy inwestycyjne i wybór miejsca zamieszkania (może na Dolnym Śląsku bezpieczniej?). Z kolei napływ uchodźców może znacząco wpłynąć na nasze uwarunkowania społeczne, zarówno na plus, jak i na minus. Zależy ile całe zamieszanie potrwa i czy Tarnobrzeg okaże się atrakcyjnym miejscem docelowym.

A poniżej oficjalne info z UM:

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega

na lata 2021-2027”.

Konsultacje społeczne są prowadzone od 31 marca 2022 do 6 maja 2022 r.

Projekt dokumentu powstał przy współpracy z Zespołem ds. opracowania Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega na lata 2021-2027, który tworzą Radni Miasta Tarnobrzega, przedsiębiorcy, przedstawiciele szkół wyższych, instytucji kultury, instytucji pomocy społecznej, rynku pracy, przedsiębiorstw miejskich oraz mieszkańcy miasta.

W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział:
mieszkańcy Miasta Tarnobrzega;
lokalni partnerzy społeczni, w tym z organizacje pozarządowe oraz podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) prowadzącymi działalność na rzecz mieszkańców Tarnobrzega;
sąsiednie gminy: Grębów, Gorzyce, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba; Sandomierz, Łoniów, Koprzywnica;
lokalni partnerzy gospodarczy;

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Celem konsultacji jest podniesienie jakości projektu SRMT 2021- 2027 poprzez uwzględnienie opinii szerokiego grona mieszkańców. W  konsultacjach w równym stopniu ważny jest głos indywidualnego mieszkańca, jak również wszelkie sugestie widziane z perspektywy właściciela firmy, przedstawiciela instytucji, dyrektora szkoły czy innego podmiotu publicznego lub prywatnego funkcjonującego w regionie.

Wysłuchanie różnych racji na temat kształtu SRMT 2021- 2027 umożliwi ukształtowanie finalnej wersji projektu, która następnie zostanie przekazana do formalnych uzgodnień umożliwiających przedstawienie projektu do przyjęcia przez Radę Miasta Tarnobrzega.

Wszelkie uwagi i opinie można składać za pomocą formularza zgłaszania uwag, który wraz z projektem Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega na lata 2021-2027 (SRMT 2027) jest dostępny w witrynie internetowej www.um.tarnobrzeg.pl, https://bip.tarnobrzeg.pl/artykuly/163/konsultacje-spoleczne oraz w Urzędzie Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, w Biurze Obsługi Interesanta, sektor A, sala 1, stanowisko nr 5,  w następujący sposób:
– złożenie wypełnionego formularza zgłaszania uwag dostępnego na stronie internetowej www.um.tarnobrzeg.pl oraz https://bip.tarnobrzeg.pl/artykuly/163/konsultacje-spoleczne osobiście  w Urzędzie Miasta Tarnobrzega, Biuro Obsługi Interesanta sektor A, sala 1, stanowisko nr 5;
– przesłanie skanu wypełnionego formularza zgłaszania uwag drogą elektroniczną na adres e-mailowy: strategia@um.tarnobrzeg.pl.
– przesłanie na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Tadeusza Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg w okresie realizacji konsultacji społecznych (o terminowości decyduje data wpływu Formularza do Urzędu).

Sąsiednie gminy, lokalni partnerzy gospodarczy, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie mogą wziąć udział
w konsultacjach  poprzez zgłoszenie propozycji zmian do projektu „Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega na lata 2021-2027” drogą elektroniczną poprzez przesłanie skanu formularza na adres  e-mail: strategia@um.tarnobrzeg.pl lub poprzez system ePUAP, adres skrzynki podawczej na e-puap /43m87xibay/skrytka.

W ramach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega na lata 2021-2027, w dniu 21 kwietnia o godz. 12.00 odbędzie się spotkanie konsultacyjne dla wszystkich zainteresowanych, które będzie miało miejsce w Tarnobrzeskim Parku Przemysłowo-Technologicznym ul. Aleja Warszawska 227A.