Czwórmiasto działa oficjalnie jako stowarzyszenie

Porozumienie zawiązujące tzw. Czwórmiasto pomiędzy Miastem Tarnobrzeg, Gminą Stalowa Wola, Miastem i Gminą Nisko oraz Gminą Sandomierz zawarto 5 kwietnia 2019 roku. Samorządy dostrzegły strategiczną konieczność zacieśnienia współpracy i wspólnej troski o rozwój. Motywacją do współpracy były m.in. zapisy Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 oraz Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 dot. tzw. Obszarów Strategicznej Interwencji – problem średnich miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Przesłanką do zawiązania partnerstwa było nawiązanie współpracy i realizacja wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi miast, w tym również wspólne poszukiwanie możliwości finansowania tych przedsięwzięć ze środków krajowych oraz funduszy europejskich.

Dziedziny współpracy określone w porozumieniu to:
– infrastruktura drogowa i kolejowa,
– kultura i oświata,
– ochrona środowiska i gospodarka wodna,
– turystyka, sport i rekreacja,
– ochrona zabytków,
– przedsięwzięcia gospodarcze.

Szczególnym zainteresowaniem Samorządy obejmą następujące dziedziny:

 1. działania zmierzające do lokalizacji korytarza trasy ekspresowej S74, w szczególności na odcinku Nisko-Tarnobrzeg-Opatów,
 2. działania zmierzające do budowy drugiego mostu na rzece Wiśle w Sandomierzu i ulicy Lwowskiej „Bis”,
 3. działania zmierzające do wpisania Miast w strategiczną sieć komunikacyjną (kolejową i drogową) związaną z powstawaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego,
 4. działania zmierzające do poprawy komunikacji wewnętrznej pomiędzy Sygnatariuszami, zarówno w zakresie infrastruktury transportowej, jak również transportu zbiorowego, w tym z wykorzystaniem koncepcji „smart city” oraz ekologicznych środków transportu.

Urzeczywistnienie koncepcji „Czwórmiasta” ma polegać na stworzeniu spójnej aglomeracji obejmującej co najmniej cztery miasta, z możliwością rozszerzenia o sąsiednie gminy. Obecnie czwórmiejskie porozumienie wkracza w kolejny etap. Powołanie stowarzyszenia otwiera nowe możliwości, by wspólne pomysły przełożyć na konkretne działania.

W ramach wspólnych ustaleń określono cztery kluczowe projekty do realizacji w ramach perspektywy UE 2021-2027 tj.:

1.Projekt komunikacyjny zakłada stworzenie spójnej sieci transportowej łączącej wszystkie cztery miasta i pobliskie mniejsze ośrodki.

Zakres projektu :

 • zakup ok. 36 ekologicznych autobusów ,
 • modernizacja 108 szt. wiat przystankowych,
 • montaż 71 szt. tablic elektronicznych,
 • mobilność na żądanie,
 • system wspólnego biletu.

2.Rozwój stref gospodarczych na terenie Czwórmiasta.

Celem projektu jest budowa i rozbudowa niezbędnej infrastruktury służącej rozwojowi stref gospodarczych na obszarze czterech miast.

3.Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki Czwórmiasta.

Celem projektu będzie stworzenie odpowiednich warunków infrastrukturalnych w obszarze kultury i turystyki, która będzie stymulować mieszkańców „Czwórmiasta” do aktywnego uczestnictwa w kulturze i w życiu społecznym oraz eliminację barier w dostępie do kultury
i oferty rekreacyjnej. Zaplanowane w ramach projektu działania będą przyczyniać się do zwiększenia atrakcyjności świadczonej oferty kulturalnej oraz budowania przewag konkurencyjnych aglomeracji „Czwórmiasta”. Intencją miast jest aby powstała nowoczesna, innowacyjna infrastruktura kulturalna i turystyczno-rekreacyjna, odpowiadająca na aktualne potrzeby mieszkańców i przedsiębiorców, zapewniająca użytkownikom bezpieczne warunki korzystania z oferty, a jednocześnie tworząca atrakcyjne i konkurencyjne regionalne produkty turystyczne, w postaci m.in.: atrakcji nad Jeziorem Tarnobrzeskim, kulturalne – budowa multimedialnej Biblioteki i obserwatorium astronomicznego w Nisku, budowa nowoczesnej przestrzeni, dającej możliwość uprawiania nowatorskich form sportu i rekreacji w Stalowej Woli, budowa Centrum Kultury i Aktywności Społecznej
w Sandomierzu.

4.Utworzenie Eko aglomeracji Czwórmiasta

Planowany zakres projektu:

 • budowa farm fotowoltaicznych na obszarze czterech miast, w tym wymiana opraw oświetleniowych w miastach partnerskich,
 • zastosowanie rozwiązań sprzyjających adaptacji do zmian klimatu
  i łagodzenia jej skutków ( zielona i niebieska infrastruktura),
 • wdrożenie inteligentnego systemu zbierania odpadów.

Poniżej wypowiedzi włodarzy miast – członków stowarzyszenia

Prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek:

To kolejny krok zacieśniający czwórmiejską współpracę, otwierający nowe możliwości. To, czego dziś jesteśmy świadkami, to tak naprawdę kontynuacja śmiałych wizji polityka, naukowca i patrioty, ministra Eugeniusza Kwiatkowskiego. Łączymy siły, by z czterech niewielkich miejscowości stworzyć atrakcyjną pod wieloma względami aglomerację, by współdziałać na rzecz rozwoju gospodarczego regionu w duchu tradycji Centralnego Okręgu Przemysłowego. Pod jednym szyldem, teraz już jako Stowarzyszenie Czwórmiasto, łatwiej nam będzie działać, chociażby pozyskiwać fundusze, na rzecz naszych miast, dla dobra ich mieszkańców.

Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny:

To wielka szansa, przed którą stanęły nasze Samorządy. Cieszę się, że po wielu latach koncepcji i dyskusji dochodzimy do momentu, który nie tylko otwiera nam drogę do jeszcze lepszej współpracy, ale przede wszystkim do pozyskania znaczących środków europejskich dla zmiany jakości życia mieszkańców Czwórmiasta.

Burmistrz Niska Waldemar Ślusarczyk:

Powołanie w dniu dzisiejszym Stowarzyszenia Czwórmiasto stanowi istotny krok w stronę rozwoju społeczno – gospodarczego obszaru Czwórmiasta, w tym Gminy i Miasta Nisko. Powołane Stowarzyszenie zapewni zaplecze organizacyjno – formalne do realizacji nowych działań, które znacząco wpłyną na rozwój obszaru Czwórmiasta, tj. Tarnobrzega, Sandomierza, Stalowej Woli i Niska.

Burmistrz Sandomierza Marcin Marzec:

Jestem bardzo zadowolony z faktu, że współpraca Czwórmiasta wkracza w kolejny etap. Powołanie stowarzyszenia otwiera nam nowe możliwości i jest dużą szansą, by wspólne pomysły przełożyć na konkretne działania. Sandomierz jest wiarygodnym, merytorycznym i poważnym partnerem. Cieszę się, że ten fakt jest dostrzegany zarówno na poziomie regionalnym, jak i krajowym. Mocno wierzę, że współpraca przyniesie Czwórmiastu wymierne efekty, a grono członków stowarzyszenia będzie się systematycznie poszerzać, dbając wspólnie o wszechstronny rozwój tej części naszego kraju.

Info/fot. UM

You May Also Like