Opóźnienie w postępowaniu na OZE – miasto wycofało się z wyboru Wykonawcy

Oferty w postępowaniu na mikroinstalacje OZE dla 673 tarnobrzeskich gospodarstw domowych zostały otwarte 2 sierpnia, czyli ponad miesiąc temu. Wydawało się, że wszystko już jest na kursie i na ścieżce. Wydawało się.

Do udziału w postępowaniu zgłosiło się pięciu zainteresowanych Wykonawców, z czego trzech zmieściło się w zaplanowanej przez miasto wysokości środków.

Finansowo wyglądało to następująco:
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 10.958.564,40 zł brutto.

Oferty opiewały na:
FlexiPower Group z Pabianic – 8.833.205,76 zł
PRO-ECO z Gdyni – 10.449.327,55 zł
Solartime z Rzeszowa – 10.572.897,30 zł
Erato Energy z Wysokiej – 11.157.143,51 zł
Belso z Ostrowca Świętokrzyskiego – 15.402.320,21 zł

Najwyższą ofertę z firmy Belso odrzucono, ale aż trzy oferty mieściły się w zakładanej kwocie, a czwarta była tylko nieznacznie wyższa od niej.
W dniu 31 sierpnia, po blisko miesięcznym badaniu ofert, miasto ogłosiło, że wybiera ofertę najtańszą, czyli firmy FlexiPower z Pabianic. Wczoraj okazało się, że wybór najkorzystniejszej oferty został unieważniony, a badanie i ocenę ofert będziemy powtarzać. Dlaczego?

Jedna z firm, konkretnie PRO-ECO (miejsce drugie) w dniu 2 września poinformowała, że firmy FlexiPower (pierwsze miejsce) i ERATO ENERGY (czwarte miejsce) mają problem z art. 108. ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP, w związku z czym powinny być według niej wykluczone z postępowania. W takiej sytuacji to firma PRO-ECO miałaby najkorzystniejszą ofertę.

Jaka byłaby podstawa wykluczenia?
Przywołany punkt, który miałby być podstawą do wykluczenia pierwotnie wybranego oferenta brzmi:
„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę”:

„jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;”

W tej sytuacji miasto powzięło wątpliwość czy firma FlexiPower złożył prawidłowe oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, wzywając jednocześnie obu wykonawców do wyjaśnień w tym zakresie.

Jeśli zarzuty okażą się uzasadnione, to najkorzystniejszą prawidłową ofertę złożyła firma PRO-ECO. Zapłacimy o 1,6 mln zł więcej niż w przypadku oferty najniższej, ale wszystko będzie zgodnie z prawem. Nie wiem czy nie większym problemem są kolejne mijające tygodnie. Zgodnie z planem instalacje mają być wykonane do końca 2023 roku, a do tego czasu zostało nam 330 dni pracujących na wykonanie 673 instalacji. Gdyby ekipy już jutro ruszyły w teren, to do obskoczenia byłyby ponad 2 dachy dziennie, a trzeba uwzględnić jeszcze szczególne warunki na każdym z nich, projekty, przyłącza itp. Zdążymy?

Postaw mi kawę na buycoffee.to

You May Also Like