Konsultacje społeczne zasad Budżetu Obywatelskiego na rok 2024

Tym razem informacja z miasta rozpoczyna się znamiennym zdaniem „Budżet obywatelski mocno zaznaczył się w życiu Tarnobrzega„. Trudno się z tym nie zgodzić, bo rzeczywiście mało tematów budziło tyle kontrowersji. Przyszedł czas na podzielenie się odpowiedzialnością za samą organizację systemu, czyli konsultacje z mieszkańcami Tarnobrzega na temat projektu uchwały o organizacji Budżetu Obywatelskiego. Bardzo dobry pomysł!

Jakie problemy najczęściej poruszano w dyskusjach?
– Brak wpływu na ostateczny wybór – mój głos nie ma sensu. W przypadku projektów osiedlowych rzeczywiście tak ostatnio było.
– Brak ciekawych projektów na moim osiedlu.
– Efekty zrealizowanych projektów – jak tam jerzyki z wieży?
– Procedura realizacji projektów – powiększona ścianka, z kosztem wielokrotnie wyższym niż zakładany, o terminie realizacji nie wspominając.
– Zgłaszanie projektów typowo „miejskich” w miejsce obywatelskich.
– Zaskakujące „turbogłosowanie” osobiste na niektórych osiedlach.
– Powtarzające się błędy organizacyjne, skutkujące kwestionowaniem wyników przez RIO i kolejne przegrane sprawy przed WSA i NSA, z których miasto nic sobie nie robiło. I tak realizowało odrzucone przez wyższe instancje projekty, nie realizując nakazanych.

Wielokrotnie krytykowano sposób wyodrębnienia małych projektów osiedlowych, ale to akurat odbieram jako realizację postulatu, żeby każdy na tym coś skorzystał. Wcześniej aktywni brali wszystko.

Teraz możemy pójść o krok dalej niż dyskusje w Internecie, czyli wziąć udział w konsultacjach. Formularzy drukowanych nie linkuję, bo po co, skoro jest formularz online?

Poniżej oficjalna informacja z UM i linki do odpowiednich dokumentów i formularzy. Jest trochę zmian względem zeszłego roku, chociażby podwojenie stawek na małe projekty.

Budżet obywatelski mocno zaznaczył się w życiu Tarnobrzega. W ostatnich latach ponad 3 tysiące mieszkańców głosuje każdego roku na pomysły, które potem pojawiają się w przestrzeni naszego miasta. Od 2013 roku, gdy po raz pierwszy wybieraliśmy projekty mieszkańców, zrealizowano już ponad 100 pomysłów mieszkańców i wciąż realizowane są kolejne. Przestrzeń Tarnobrzega zmienia się dzięki Waszej aktywności i Waszym pomysłom.

Dziś chcemy z Państwem porozmawiać o tym, jak zmienić budżet obywatelski, żeby jeszcze bardziej odpowiadał na potrzeby mieszkańców. Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych! Na podstawie doświadczeń z ostatnich edycji zaproponowaliśmy zmienioną procedurę.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych!
Konsultacje społeczne trwają od dnia 15 lutego 2023 r. do dnia 3 marca 2023 r. Ich celem jest:
1) zebranie opinii i uwag Mieszkańców w sprawie projektu zmian w Regulaminie;
2) zebrania opinii i uwag na temat dotychczas obowiązującego Regulaminu;
3) zebrania uwag na temat harmonogramu przeprowadzania budżetu obywatelskiego;
4) zebrania propozycji odnośnie spraw nie ujętych w projekcie zmian regulaminu oraz dotychczas obowiązującym regulaminie.

Opinie, uwagi, propozycje zmian dotyczące przedmiotu konsultacji, wraz z uzasadnieniem, można składać w formie pisemnej:
1) elektronicznie, za pomocą formularza zamieszczonego na urzędowej stronie internetowej: https://um.tarnobrzeg.pl/budzet-obywatelski;
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając na adres: konsultacje@um.tarnobrzeg.pl
3) na formularzu papierowym do pobrania w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, przy ul. Adama Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg;
4) osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Adama Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg;
5) za pośrednictwem poczty tradycyjnej, wysyłając na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Tadeusza Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg.

W trakcie konsultacji chcemy rozmawiać o wprowadzonych zmianach, ale także o tym, jak można definiować kategorie, w których można będzie zgłaszać projekty oraz jak konstruować harmonogram przeprowadzania budżetu obywatelskiego. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentami i przesłanie odpowiedzi o tym, co Państwo myślicie o zaproponowanych zmianach lub o procedurze.

Od 2019 roku budżet obywatelski jest obligatoryjny dla miast na prawach powiatu. Z tego powodu w Tarnobrzegu obowiązkowo należy przeznaczyć minimum 0,5% wydatków budżetowych z roku poprzedzającego przeprowadzanie kolejnej z jego edycji (obecnie 0,55%). Spośród projektów zgłaszanych do budżetu obywatelskiego przez mieszkańców Tarnobrzega wybierane są te, które zostaną zrealizowane w kolejnym roku budżetowym. Wybór następuje w głosowaniu powszechnym, do którego uprawnieni są wszyscy tarnobrzeżanie, niezależnie od wieku i zameldowania. Głosowanie odbywa się tradycyjnie (papierowo) oraz elektronicznie, poprzez platformę internetową.

Do budżetu obywatelskiego można zgłaszać różne pomysły, których przedmiot mieści się w katalogu zadań własnych Miasta, które przyczyniają się do rozwoju Miasta, w szczególności do budowy, modernizacji lub remontu elementów infrastruktury miejskiej oraz działania mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców.

Najważniejsze elementy Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego to:

  1. Zdefiniowane dwie kategorie projektów:
    • duży – dla którego koszt wykonania przekracza kwotę 40 tys. zł, przy czym jego górna granicę kosztów stanowi pula środków przeznaczona na realizacje tej kategorii projektów. Aby zgłosić projekt należy mieć poparcie 15 mieszkańców, nie licząc wnioskodawcy.
    • małego – dla którego koszt wykonania nie przekracza 40 tys. zł. Aby zgłosić projekt należy mieć poparcie jednego mieszkańca, nie licząc wnioskodawcy.
  2. Przyjęcie zasady, że do realizacji wybieramy w każdej kategorii tyle projektów, aby wyczerpać pulę środków przeznaczonych na ich realizację. W przypadku kategorii projektów małych każde osiedle Tarnobrzega ma zagwarantowaną realizację przynajmniej jednego projektu (pod warunkiem, że zostanie taki projekt, zlokalizowany na terenie osiedla, zgłoszony i przynajmniej jedna osoba na niego zagłosuje). Proponowana pula środków na małe projekty wynosi 680 tys. zł, co oznacza, że do realizacji może zostać wybranych 17 projektów (przy 16 osiedlach) o maksymalnych kosztach ich realizacji. Gdy zgłoszone projekty będą miały szacunkowy koszt realizacji niższy niż dopuszczalny maksymalny pułap, to do realizacji wybranych może być nawet więcej projektów niż 17.
  3. Możliwość łączenia projektów podobnych lub komplementarnych za zgodą wnioskodawcy. Projekty identyczne są łączone w jeden projekt, a wnioskodawcy są o tym tylko informowani.

Do budżetu obywatelskiego natomiast nie można zgłaszać projektów, które:
1) naruszają prawa osób trzecich, w szczególności prawo własności lub prawa autorskie;
2) wymagają ponoszenia nakładów na nieruchomość, do której osoba trzecia posiada tytuł prawny;
3) są niezgodne z planami, strategiami lub programami przyjętymi przez Miasto Tarnobrzeg;
4) zakładają wytworzenie infrastruktury poza obszarem Miasta Tarnobrzega;
5) zakładają wytworzenie infrastruktury na nieruchomości, co do której Miasto Tarnobrzeg nie ma możliwości złożenia oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane;
6) generują koszty eksploatacji niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości danego projektu, powyżej 50% wartości projektu w jednym roku;
7) nie spełniają kryterium ogólnodostępności, w szczególności zadanie dotyczące obiektów szkół lub placówek oświatowych, chyba że przewiduje się jego realizację na terenie ogólnodostępnym dla mieszkańców;
8) szacunkowy koszt realizacji przekracza maksymalną kwotę przeznaczoną na dany typ projektów;
9) jednoznacznie wskazują wykonawcę zadania;
10) zadanie polegają wyłącznie na wykonaniu dokumentacji technicznej, w szczególności projektu zagospodarowania terenu, projektu budowlanego lub kosztorysu;
11) niemożliwe są do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

Projekt uchwały wraz z załącznikami, znajduje się tutaj:
Więcej informacji: https://um.tarnobrzeg.pl/budzet-obywatelski

O czym warto pamiętać:
Ostatni budżet obywatelski przeprowadzany był na podstawie następujących dokumentów:
Uchwały Nr XI/110/2019 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega.

Zarządzenia Nr 214/2022 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2023 rok oraz ustalenia kwoty przeznaczonej na realizację budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2023 rok

You May Also Like