Od marca oficjalnie rosną stawki za odbiór odpadów

W czwartek 2 marca pisałem o chaosie w cenach odbioru odpadów podawanych w różnych miejskich źródłach. W tym momencie dostępne są cztery różne wersje stawki, przy dwóch występujących stawkach zniżki za kompostowanie. Mimo, że wciąż nie zaktualizowano stawek na oficjalnej stronie miasta, to jednak otrzymaliśmy wczoraj aktualny oficjalny komunikat o dacie wprowadzenia podwyżek i ich wysokości.

Zacznę od przypomnienia mojego tekstu sprzed kilku dni:

A teraz oficjalny komunikat o podwyżce

Od 1 marca 2023 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

  1. 28,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
  2. 56,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów;
  3. zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi
    z gospodarstw domowych, tj.: – 3,00 złoty od osoby miesięcznie.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów Prezydent  z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.

Rada Miasta Tarnobrzega w dniu 25 stycznia 2023 r. podjęła uchwałę Nr LXIX/752/2023 Rady Miasta Tarnobrzega  zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

WAŻNE: Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnego zbierania i odpadów komunalnych obejmującego: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady i dodatkowo popiół.

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. korzystanie z częściowego zwolnienia z opłaty poprzez zgłoszenie posiadania kompostownika, zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania ).

Wszelkie zmiany danych należy zgłaszać na deklaracjach w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w Urzędzie Miasta Tarnobrzega, Biuro Obsługi Interesanta stanowisko nr 5, wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (wymaga posiadania podpisu elektronicznego).

Jednocześnie informujemy, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości danych zawartych w deklaracji Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z treścią ww. ustawy, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o zmienionej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych zawartych w dotychczas złożonej deklaracji.

Info własne/UM.

You May Also Like