Uzdrowisko Tarnobrzeg Miechocin?

Mamy kolejną (drugą w historii miasta) obywatelską inicjatywę uchwałodawczą. Stowarzyszenie „Nie dla spalarni śmieci nad Jeziorem Tarnobrzeskim” poinformowało o złożeniu do biura Rady Miasta projektu uchwały w sprawie przystąpienia do prac mających na celu uzyskanie przez Tarnobrzeg statusu uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej. Oficjalna informacja poniżej:

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Stowarzyszenia „Nie dla spalarni śmieci nad Jeziorem Tarnobrzeskim” jego przewodnicząca Małgorzata Zych poinformowała o zawiązaniu się z inicjatywy dra Witolda Zycha Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej, który złożył w biurze Rady Miasta Tarnobrzega projekt uchwały w sprawie przystąpienia do prac związanych z uzyskaniem przez Gminę Tarnobrzeg statusu uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej. Podkreśliła, że w składzie komitetu znaleźli się także byli prezydenci Tarnobrzega: Stanisław Żwiruk, Norbert Mastalerz i Grzegorz Kiełb.

Poinformowała, że proces ubiegania się o uzyskanie takiego statusu dla miasta jest długofalowy, ale jego pierwszym etapem jest podjęcie uchwały Rady Gminy o przystąpieniu do prac związanych z uzyskaniem przez gminę statusu uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej.

Podkreśliła, że głównym warunkiem nadania gminie takiego statusu jest posiadanie złoża naturalnych surowców leczniczych o potwierdzonych właściwościach leczniczych. Tarnobrzeg w pełni spełnia ten warunek, bo dysponuje złożami leczniczych wód siarczkowych w rejonie Jeziora Tarnobrzeskiego. Przypomniała, że Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
w swoim opracowaniu z 2016 roku potwierdził występowanie wód siarczkowych w rejonie Jeziora Tarnobrzeskiego cyt.: „Wody siarczkowe okolic Tarnobrzega są zbliżone właściwościami fizyko-chemicznymi do wód występujących w uzdrowisku Busko Zdrój i mogą znaleźć zastosowanie
w balneoterapii do leczenia wielu schorzeń”.
Studium PIG wskazało także, że rejon Jeziora Tarnobrzeskiego posiada bardzo korzystne warunki do budowy kompleksu rekreacyjno-balneoterapeutycznego nad Jeziorem Tarnobrzeskim.

Fakt ten został również potwierdzony szczegółowymi badaniami przeprowadzonymi w 2021 roku przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Raport końcowy z tych badań: „Ocena stanu chemicznego wód podziemnych z otworu O-22 (rejon Jeziora Tarnobrzeskiego). zaliczył te wody do „wód mineralnych swoistych o charakterze chlorkowo-sodowym; siarczkowych, jodkowych”.

Przypomniała także, że Ministerstwo Zdrowia dostrzegło wielki potencjał, jakim są wody siarczkowe zlokalizowane w rejonie Jeziora Tarnobrzeskiego i przeczytała fragment listu Ministerstwa Zdrowia do Ministerstwa Środowiska z dnia 9.06.2017 roku, cyt.: „Minister Zdrowia przychylnie odnosi się do przedstawionej koncepcji powstania na terenie miasta Tarnobrzeg kompleksu rekreacyjno-balneoterapeutycznego w oparciu o wody siarczkowe, mogące znaleźć zastosowanie w balneoterapii. Realizacja opisanych działań pozytywnie wpłynęłaby na udzielanie, w skali kraju, świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego, zapewniając pacjentom większe możliwości leczenia”.

Zauważyła, że specyficzny mikroklimat terenów położonych nad Jeziorem Tarnobrzeskim pozwala przypuszczać, że także drugi warunek niezbędny do uzyskania statusu uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej dotyczący klimatu zostanie spełniony. Tym bardziej, że krystalicznie czyste, bogate
w faunę i florę Jezioro Tarnobrzeskie wraz z terenami do niego przyległymi stały się ostoją dla wielu rozmaitych gatunków ptaków, zwierząt i ryb.

Na pytania dotyczące stref uzdrowiskowych A, B, C które są wymagane podkreśliła, że ten warunek także jesteśmy w stanie spełnić, bo Jezioro Tarnobrzeskie otacza dużo terenów zielonych. Na uwagę dotycząca Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zlokalizowanej w okolicach Jeziora Tarnobrzeskiego wskazała na przykład Uzdrowiska Inowrocław, którego strefa C bezpośrednio przylega do Zakładów Chemicznych i istnienie TSSE nie będzie przeszkodą w powstaniu uzdrowiska w Tarnobrzegu.

Jedyną przeszkodą, aby ta idea mogła się zmaterializować są plany wybudowania nad Jeziorem Tarnobrzeskim największej na podkarpaciu spalarni śmieci zagranicznej firmy FCC Environment.

Podkreśliła, że miasto Tarnobrzeg musi podjąć decyzję, czy chce oby na jego terenie powstało uzdrowisko, czy też spalarnia. Użyła hasła: będziemy uzdrowiskiem albo śmieciowiskiem. Podkreśliła, że ostatnie wypowiedzi prezydenta miasta, jak i jego rzecznika:” Stworzenie instalacji termicznego przetwarzania odpadów „Energia dla Tarnobrzega” pozostaje priorytetem dla władz miasta”nie pozostawiają złudzeń, że prezydent wyda pozytywną decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych dla budowy spalarni. Małgorzata Zych podkreśliła, że jako Stowarzyszenie robimy wszystko, aby nie dopuścić do realizacji tej inwestycji, która raz na zawsze zamknie miastu drogę do powstania na jego terenie uzdrowiska. Stąd też inicjatywa dotycząca obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Chcemy, aby radni miasta w momencie głosownia mieli świadomość, że albo miasto będzie uzdrowiskiem, albo śmieciowiskiem.

Podkreśliła, że powstanie spalarni, to zaledwie ok. 50 miejsc pracy i pogorszenie warunków życia dla mieszkańców miasta, a uzdrowisko to setki miejsc pracy, rozwój i podniesienie prestiżu miasta.

Wskazała, że przykładem, na którym moglibyśmy się wzorować w naszych staraniach jest „Uzdrowisko Kraków Swoszowice” zlokalizowane na terenie dużej aglomeracji miejskiej, jaką jest miasto Kraków. Nasze uzdrowisko mogłoby przyjąć nazwę „Uzdrowisko Tarnobrzeg Miechocin”.

Zaapelowała także do ARP S.A zarządzającej TSSE Tarnobrzeg o zaangażowanie się w przedsięwzięcie jakim jest wykorzystanie wód siarczkowych rejonu Jeziora Tarnobrzeskiego, tym bardziej, że w Portfelu Spółek ARP S.A. znajdują się spółki z branży wydobywczej i surowcowej. Przypomniała plany zainwestowania przez ARP S.A. 30 milionów złotych w Uzdrowisko w Busku Zdroju.

Uczestnicząca także w konferencji Zofia Szozda, członek Stowarzyszenia na zakończenie stwierdziła:

Myślę, że jest to bardzo obiecująca inicjatywa dla Tarnobrzega. Kompleksowy aspekt wymagań czy warunków do uzyskania statusu uzdrowiskowego w sposób naturalny organizuje nas do pracy w celu ich osiągnięcia, i to samo w sobie może nawet okazać się zyskiem. Zamiast dzielić się przez sprzeczki polityczne mamy okazję do zakasania rękawów, wytyczenia priorytetów i   pracy na różnych obszarach, które łączą ten sam cel: szlifowanie tej perły jaką jest jezioro Tarnobrzeskie i otaczająca go infrastruktura, zabezpieczenie go na pokolenia i dążenie do uzyskania statusu uzdrowiskowego dla Tarnobrzega, aby miasto mogło się dalej rozwijać. Tym samym, jakość życia w Tarnobrzegu się polepszy. Nie będzie megaspalarnii nad jeziorem i tym ochronimy nasze wody i powietrze. Seniorzy nie będą musieli wyjechać daleko do sanatorium, gdy go będą mieli na własnym podwórku w warunkach ambulatoryjnych. To także rozwiązanie dla opiekunów seniorów, którzy z racji tej pracy często nie mają okazji samemu wyjechać do sanatorium”.

Info nadesłane: Małgorzata Zych

You May Also Like