I posiedzenie Rady Doradczej do spraw Zintegrowanych Inwestycji

16 marca br.  w Urzędzie Miasta Tarnobrzega odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Doradczej do spraw Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg (ZIT MOF Tarnobrzeg).

Rada jest organem doradczym działającym przy Związku ZIT MOF Tarnobrzeg, pełni funkcję konsultacyjno – opiniodawczą w procesach związanych z opracowaniem, realizacją, monitorowaniem i ewaluacją Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg na lata 2021-2027 (Strategia ZIT).

W skład Rady Doradczej ZIT weszło sześciu przedstawicieli stowarzyszeń działających na terenie MOF Tarnobrzeg w obszarach rozwoju lokalnego, sportu, turystyki i rekreacji, gospodarki,  przedsiębiorczości, kultury i sztuki.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” reprezentował Marcin Flis, Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” – Piotr Pastuła, Stowarzyszenie Wschodni Sojusz Motoryzacyjny – Maciej Ślęzak, Stowarzyszenie Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg – Janusz Bobula, Towarzystwo Historyczne Ziemi Baranowskiej „Mały Wawel” – Anna Krempa, a Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Tarnobrzegu – Stanisław Bochniewicz.

Celem funkcjonowania Rady jest zwiększenie udziału przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego w realizacji rozwoju strategicznego. Aktywny udział przedstawicieli organizacji społecznych pomoże w przygotowaniu i realizacji Strategii ZIT w zgodzie z potrzebami i oczekiwaniami lokalnej społeczności.

Do zadań Rady należy w szczególności:

  • opiniowanie projektu Strategii ZIT wraz z listą zintegrowanych projektów wskazanych do realizacji,
  • opiniowanie zmian Strategii ZIT,
  • udział w procesie monitorowania postępów wdrażania Strategii ZIT.

Pierwszym obradom Rady Doradczej ZIT przewodniczył Prezydent Miasta Tarnobrzega Dariusz Bożek, jako lider MOF Tarnobrzeg. Podczas posiedzenia wybrano w głosowaniu jawnym Przewodniczącego Rady oraz jego Zastępcę, a także przyjęto Regulamin Rady Doradczej ds. ZIT MOF Tarnobrzeg.  Na Przewodniczącą Rady została wybrana Anna Krempa, natomiast na Zastępcę Janusz Bobula.

Po posiedzeniu Rady odbyło się spotkanie jej członków z przedstawicielami Gmin wchodzących w skład MOF Tarnobrzeg, tj. Burmistrzem Miasta i Gminy Nowa Dęba Wiesławem Ordonem, Burmistrzem Miasta i Gminy Baranów Sandomierski Markiem Mazurem, Wójtem Gminy Gorzyce Leszkiem Surdym oraz Zastępcą Wójta Gminy Grębów Robertem Pędziwiatrem. Podczas spotkania Witold Pycior z TARR-u – wykonawcy Strategii ZIT –  przedstawił w formie prezentacji multimedialnej stan prac nad przygotowaniem Strategii ZIT, w tym propozycje projektów zintegrowanych. W trakcie spotkania omówiono również obszary wsparcia ujęte w Programie Regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027.

Info/fot. UM

You May Also Like