Od 22 maja rusza kwalifikacja wojskowa

22 maja 2023 r. w Tarnobrzegu rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa, która potrwa do 23 czerwca 2023 r. Kwalifikacja wojskowa w 2023 r. realizowana będzie na podstawie Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 roku (Dz.U. 2023, poz. 333).

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2023 r. podlegają:
1. mężczyźni urodzeni w 2004 r.;
2. mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. osoby, które w latach 2021 i 2022:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
4. kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Do kwalifikacji wojskowej w 2023 roku stają przede wszystkim mężczyźni urodzeni w roku 2004. Każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji otrzymuje imienne wezwanie, z określonym terminem i miejscem, w którym należy się stawić oraz jakie dokumenty należy ze sobą zabrać.

Po przeprowadzonych badaniach komisja lekarska kwalifikacji wojskowej, orzeka jedną z kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Na kwalifikację wojskową należy zabrać ze sobą:
– dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
– posiadaną dokumentację medyczną w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej.
– dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia, kwalifikacje zawodowe, ewentualnie świadectwa ukończenia szkoły.

Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz kolejny, zabierają ze sobą:
– dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
– dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy);
– książeczkę wojskową.

Na kwalifikację wojskową zostaną wezwani osoby zamieszkałe w Tarnobrzegu, a także w gminach Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, Gorzyce i Grębów.

Więcej informacji można uzyskać na stronie:

https://www.wojsko-polskie.pl/zostanzolnierzem/kwalifikacja-wojskowa/

You May Also Like