Podpisywanie Aneksów do Umów z Uczestnikami Projektu dot. Montażu Instalacji OZE

Może to już koniec nawarstwiających się opóźnień. W dniach 19 czerwca – 30 czerwca br. Miasto Tarnobrzeg rozpoczyna podpisywanie ANEKSÓW do umów w sprawie użyczenia nieruchomości oraz ustalenia wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych związanych z realizacją Projektu z mieszkańcami.

Podpisywanie Aneksów do umów odbywać się będzie w budynku przy ul. Kościuszki 30, (dawny internat LO, wejście od strony Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej), II piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 do 18.00, pokój 210.

Do podpisania Aneksu do umowy niezbędne jest osobiste stawienie się właściciela lub wszystkich współwłaścicieli. W przypadku składania dokumentów przez pełnomocnika wymagane jest pełnomocnictwo. W przypadku gdy nieruchomość, w której będą montowane instalacje posiada więcej niż jednego właściciela dopuszcza się wyznaczenie jednej osoby, która będzie reprezentowała wszystkich współwłaścicieli i podpisywała umowę z Miastem. Osoba taka będzie musiała dostarczyć w dniu podpisania umowy pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych współwłaścicieli.

UWAGA – W przypadku wystąpienia zmian w zakresie własności/ współwłasności, danych personalnych, sprzedaży nieruchomości należy o tym fakcie poinformować Urząd Miasta Tarnobrzega, przed podpisaniem Aneksu.

Prosimy o posiadanie ze sobą dowodu osobistego.
Aneks uwzględnia m.in.
– wysokość wkładu własnego,
– termin wpłaty 2 raty tj. 5 dni od dnia podpisania Aneksu.

Sprawne podpisanie wszystkich aneksów przyśpieszy rozpoczęcie realizacji inwestycji.

Informacje pod nr tel. 571-313-710

Info: UM

You May Also Like