Tarnobrzeg stara się o ponad 350 mln zł z Polskiego Ładu

O naszych staraniach o 350 mln zł dofinansowania na strefę przemysłową w ramach 7 edycji Polskiego Ładu pisałem w ostatniej tygodniówce. Teraz mam trochę więcej szczegółów z urzędu.

Miasto złożyło dwa wnioski w ramach naboru z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Jest to edycja siódma naboru – Rozwój Stref Przemysłowych. Każda JST mogła złożyć maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie, w tym jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie przekracza 100 mln zł i jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie przekracza 250 mln zł.

Dla wniosku „Rozwój strefy przemysłowej na terenie miasta Tarnobrzega-I etap” kwota wnioskowanych środków wynosi dokładnie 99.960.000,00 zł. Wartość zadania to 102.000.000,00 zł, przy deklarowanym udziale własnym Miasta w wysokości 2.040.000,00 zł. Drugi wniosek Tarnobrzega to „Poprawa funkcjonowania strefy przemysłowej w mieście Tarnobrzeg”. W tym przypadku kwota wnioskowanych środków to dokładnie 249.999.960,00 zł. Wartość zadania wynosi  255.102.000,00 zł, a deklarowana kwota udziału własnego 5.102.040,00. W siódmej edycji Polskiego Ładu maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 98 proc. wartości inwestycji przy 2 proc. udziału własnego.

Zgodnie z ogłoszeniem o naborze wnioski mogły dotyczyć inwestycji, których celem jest stworzenie lub poprawa warunków obsługi i rozwoju istniejących spójnych funkcjonalnie terenów inwestycyjnych o powierzchni co najmniej 80 ha, oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren produkcji, z których przynajmniej 50 proc. powierzchni terenu było w dniu ogłoszenia naboru zagospodarowane infrastrukturą przemysłową. Istniejące tereny inwestycyjne strefy przemysłowej w Tarnobrzegu liczą ok. 95 ha, oznaczone są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny produkcji, z których ok. 55% powierzchni jest zagospodarowane infrastrukturą przemysłową.

Zakres złożonych przez Miasto projektów dotyczy budowy i modernizacji infrastruktury drogowej, elektroenergetycznej, technicznej oraz wodno – kanalizacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą. Zakres ten wynika z wytycznych Programu, do którego Miasto składało wnioski.

W ramach zadania zmodernizowane zostaną istniejące drogi na obszarze terenów inwestycyjnych w strefie przemysłowej wraz z drogami dojazdowymi. Wniosek o dofinansowanie do 250 mln zł przewiduje większy zakres inwestycji, prócz dróg na terenie strefy dotyczy także modernizacji Wisłostrady. Drogi będą posiadały odpowiednie parametry oraz zostaną uzbrojone w niezbędną do funkcjonowania i rozwoju strefy infrastrukturę. Planowane inwestycje znacząco wpłyną na rozwój tego terenu, znacznie poprawą bezpieczeństwo transportu, dostępność oraz możliwości logistyczne przedsiębiorstw działających już w strefie, na pozyskiwanie nowych inwestorów, a co za tym idzie tworzenie nowych miejsc pracy.

You May Also Like