Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Ustawa Prawo budowlane określa mianem samodzielnych funkcji technicznych prowadzenie działań, które wymagają profesjonalnej oceny technicznej lub rozwiązania konkretnych zagadnień technicznych, architektonicznych i organizacyjnych przed wykwalifikowaną osobę. Samodzielne funkcje to nie tylko odpowiedzialność, ale także możliwość rozwoju i szansa na wyższe wynagrodzenie. Zobacz, kto może je pełnić i jak poszerzyć kompetencje.

Uprawnienia samodzielnych specjalistów

Osoby sprawujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie to inżynierowie i architekci, którzy zajmują się projektowaniem i sprawdzaniem sporządzonych projektów architektoniczno-budowlanych i technicznych. Mogą oni także sprawować nadzór autorski. Kierownicy budów i innych robót również muszą mieć uprawnienia w danym zakresie lub bez ograniczeń. Specjaliści pełną nadzór i kontrolę techniczną. Wszystkie te czynności mogą również wykonywać konstruktorzy i inspektorzy nadzoru inwestorskiego.

Jak otworzyć sobie drzwi do kariery w budownictwie?

Aby pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, trzeba mieć wykształcenie kierunkowe, potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej, a następnie zdać egzamin w określonej specjalności. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywna weryfikacja w trakcie postępowania kwalifikacyjnego. Kandydat samodzielnie przygotowuje się do poszczególnych części testu. Podczas pracy trudno jednak znaleźć czas i motywację do nauki. Na stronie https://sbm-szkolenia.pl/ znajdziesz szereg kursów dostosowanych do potrzeb osób, które chcą uzyskać uprawnienia budowlane. Zajęcia prowadzą doświadczeni eksperci, a każdy uczestnik kursu otrzymuje pokaźny zestaw materiałów, dopasowanych do specjalności, w której chce zdobyć uprawnienia. Po uzyskaniu uprawnień specjalista powinien dopełnić jeszcze formalności, w tym uzyskać wpis przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane, a także wpisać się na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i pobrać zaświadczenie o wpisie.

Zadbaj o swój rozwój

Pracując jako kierownik budowy, kierownik robót, inspektor, projektant czy konstruktor warto się rozwijać i aktualizować wiedzę. Zmieniające się prawo budowlane (https://sbm-szkolenia.pl/szkolenie/prawo-budowlane/), wprowadzenie cyfryzacji w budownictwie czy obowiązek sporządzania świadectw energetycznych wymaga ciągłego kształcenia. Warto inwestować w samorozwój lub zadbać o szkolenie pracowników, wybierając kursy zamknięte. Dobrze opracowany program zajęć realnie wpływa na poprawę kompetencji specjalistów! Szkolenia i warsztaty dają również możliwość rozwoju kompetencji zawodowych, co otwiera furtkę do awansu czy lepszego stanowiska w innej firmie.

Artykuł partnera