Budżet obywatelski mniejszy, ale z dodatkową kategorią projektów. Jakie zmiany planują władze miasta do edycji 2025?

Budżet Obywatelski, a raczej problemy z jego nie budzącym wątpliwości przeprowadzeniem kładł się cieniem na poprzedniej kadencji władz miasta. Kolejne rozstrzygnięcia były kwestionowane przez RIO: a to źle wyznaczono kwotę, a to zwycięski projekt ją przekraczał, a to wprowadzano do niego zmiany po terminie, albo inwestycje planowano na działce nie należącej do miasta.

W ostatniej edycji na problemy napotkał projekt firmowany przez obecnego prezydenta Łukasza Nowaka – tu akurat RIO podnosiło problem z ogólnodostępnością projektów realizowanych w przedszkolach. Bo jak przypadkowy mieszkaniec miałby skorzystać z nowo zamontowanej w danym przedszkolu klimatyzacji? Późniejsze tłumaczenia urzędu były dość zabawne – otóż w przedszkolach planowano organizować imprezy dostępne dla wszystkich 🙂 Ta….

W sieci pojawiały się wątpliwości co do turbogłosowania osobistego – na osiedlu Zakrzów w warunkach pandemii osiągnięto frekwencję 55%, wliczając w to noworodki i starców, a głos na zwycięski projekt miejski oddawano średnio co 40 sekund przez całe 6 godzin otwarcia komisji.

Miasto konsekwentnie spierało się z RIO odwołując się do WSA i NSA i… konsekwentnie przegrywało. Przy czym stanowisko sądów nie było uwzględniane, bo wyniku gry na czas mijał rok. Nie realizowaliśmy zatem leganie z Budżetu Obywatelskiego projektów wskazanych przez RIO i sądy, realizowaliśmy za to (różnie bywało) projekty, które wygrywały kwestionowane głosowanie, ale już nie w ramach Budżetu Obywatelskiego. Namotane…

W zeszłym roku zdecydowano nawet o konsultacjach społecznych w sprawie zasad BO, a i tak na koniec wyszło co wyszło. Jest szansa na zmiany.
RIO podnosiło przede wszystkim niezgodność kolejnych projektów z zasadami, które ustanowili sami radni. W nowym projekcie mamy dookreślenie kilku tematów, w tym nieruchomości na których miałby być realizowany projekt, czy rozumienia ogólnodostępności.
Wyraźne zmiany to zmniejszenie puli środków, podniesienie wartości budżetów osiedlowych i wyodrębnienie nowej kategorii projektów.

Co zmienia się w nowej wersji uchwały o BO?

Środki finansowe na Tarnobrzeski Budżet Obywatelski zmniejszono z 0,55% wydatków zeszłorocznego budżetu miasta do 0,5% (minimalne wymaganie ustawowe). Przy około 420 milionach złotych po stronie wydatków daje to 2,1 mln zł zamiast 2,31 mln zł, jak by było w wersji przed redukcją kwoty.

Powstanie nowa kategoria projektów – projekty miękkie. Będziemy zatem wybierać:

 1. Ogólnomiejskie
 2. Osiedlowe
 3. Miękkie

Czego mogą dotyczyć projekty?

Projekty miejskie mogą objąć:
1) budowę, modernizację lub remont infrastruktury miejskiej;
2) doposażenie placówki miejskiej, w tym żłobka, szkoły, przedszkola, boiska i ogródka przedszkolnego i przyszkolnego, placówki kultury i sportu

Projekty osiedlowe o wartości do 50 tys. zł mogą objąć:
1) budowę, modernizację lub remont infrastruktury miejskiej;
2) doposażenie placówki miejskiej, w tym żłobka, szkoły, przedszkola, boiska i ogródka przedszkolnego i przyszkolnego, placówki kultury i sportu

Do kategorii miękkiej można zaliczyć:
1) prospołecznym, oznaczającym działania przynoszące korzyść konkretnym kategoriom społecznym Mieszkańców, rozwiązując ich obiektywne problemy;
2) kulturalnym, oznaczającym działania polegające na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, kierowane do wszystkich Mieszkańców lub konkretnych kategorii społecznych Mieszkańców;
3) edukacyjnym, oznaczającym działania prowadzone poza systemem oświaty, związane z prowadzeniem szkoleń, korepetycji, zajęć praktycznych, teoretycznych i warsztatowych, kierowanych do konkretnych kategorii społecznych Mieszkańców;
4) sportowym, oznaczającym działania związane z podnoszeniem sprawności fizycznej oraz doskonaleniem umiejętności ruchowych.

Na projekty osiedlowe przewidziano 850 tys. zł, czyli po 50 tys. zł na osiedle. (ostatnio było to 40 tys. zł.).
Na projekty miękkie przewidziano 50 tys. zł.

Wymagania względem projektów

Rozdziały o tym jakie warunki musi spełniać zgłaszany projekt i jaki być nie może, wrzucam poniżej w całości:
Wymogi, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty

 1. W ramach TBO może być zgłoszony projekt, który:
  1) mieści się w ustawowym katalogu zadań własnych Miasta Tarnobrzega;
  2) spełnia kryterium celowości i gospodarności;
  3) jest możliwy do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego;
  4) jest możliwy do zrealizowania ze względów technicznych i technologicznych;
  5) nie jest sprzeczny z dokumentami planistycznymi i strategicznymi Miasta Tarnobrzega;
  6) nie jest sprzeczny z normami życia społecznego;
  7) w kosztorysie uwzględnia wszystkie koszty realizacji, w tym ewentualne koszty wykonania niezbędnej dokumentacji technicznej;
  8) nie narusza praw osób trzecich, w szczególności prawa własności lub prawa autorskiego;
  9) zawiera wszystkie wymagane załączniki:
  a) listę poparcia z odpowiednią liczbą podpisów Mieszkańców;
  b) oświadczenie o gotowości do zawarcia z Miastem Tarnobrzeg umowy użyczenia, podpisane przez posiadacza tytułu prawnego do nieruchomości, na której realizowany będzie projekt, w przypadku gdy projekt zlokalizowany ma być na nieruchomości, o której mowa w pkt 10 lit. c;
  c) oświadczenie o gotowości zawarcia umowy bezpłatnego przekazania praw autorskich na rzecz Miasta Tarnobrzega, gdy realizacja projektu tego wymaga.
  10) zlokalizowany jest na:
  a) nieruchomościach będących własnością Miasta Tarnobrzega, nieobciążonych na rzecz osób trzecich oraz nieruchomościach będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych Miasta Tarnobrzega i nie przeznaczonych do sprzedaży;
  b) nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, co do których Miasto Tarnobrzeg dysponuje tytułem prawnym umożliwiającym realizację projektu na nieruchomości;
  c) nieruchomościach będących we władaniu spółdzielni mieszkaniowych lub wspólnot mieszkaniowych, co do których Miasto Tarnobrzeg dysponuje tytułem prawnym umożliwiającym realizację projektu na nieruchomości, na podstawie zawartej umowy użyczenia z podmiotem władającym nieruchomością, przy czym:
 • umowa zostanie zawarta na okres nie krótszy niż okres amortyzacji projektu, jednak nie krótszy niż 15 lat;
 • koszty utrzymania oraz bieżących napraw będą obowiązkiem podmiotu, na którego nieruchomości projekt zostanie wykonany;
  11) spełnia kryterium ogólnodostępności, czyli efekty projektu są dostępne bezpłatnie dla wszystkich Mieszkańców, do których adresowany jest projekt, przy czym:
  a) w przypadku projektu zakładającego budowę, modernizację, remont infrastruktury miejskiej lub mającego na celu doposażenie danej placówki uznaje się, że spełnia on kryterium ogólnodostępności, jeżeli Mieszkaniec, do którego kierowany jest projekt, może korzystać z efektów projektu bezpłatnie, co najmniej 20 godzin w tygodniu, a w przypadku żłobków, szkół, przedszkoli, boisk i ogródków przedszkolnych i przyszkolnych, placówek kultury i sportu występuje możliwość korzystania przez Mieszkańców z efektów projektu po godzinach pracy tych placówek;
  b) w przypadku projektu miękkiego, dla którego liczba osób korzystających z jego efektów jest ograniczona uznaje się, że spełnia on kryterium ogólnodostępności, gdy rekrutacja uczestników projektu zakłada kolejność zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc.
 1. W ramach TBO nie może zostać zgłoszony projekt:
  1) który zakłada tylko wykonanie dokumentacji technicznej;
  2) który generuje w kolejnych budżetach Miasta Tarnobrzega nadmierne wydatki powstałe w wyniku jego realizacji;
  3) którego szacunkowy koszt realizacji przekracza maksymalną kwotę przeznaczoną na daną kategorię projektów;
  4) który wskazuje potencjalnego wykonawcę projektu, znak towarowy, nazwę własną organizacji pozarządowej, podmiotu gospodarczego lub jego części oraz nazwę towaru, produktu;
  5) który powoduje powstanie korzyści majątkowej dla osoby zgłaszającej projekt

W porównaniu do poprzedniej wersji uchwały, mamy liczne dookreślenia zarówno co do tematu projektów, lokalizacji na określonych nieruchomościach, czy wyjaśnienia kryterium ogólnodostępności (kwestionowanego ostatnio). Ale oprócz dookreśleń mamy też niedookreślenia, czyli w poprzedniej wersji uchwały była jasno określona granica generowania dodatkowych kosztów (50% wartości w skali roku). Teraz jest tylko o generowaniu wydatków „nadmiernych”.

Nie zmieniają się wymagania co do ilości podpisów na wniosku. Projekt ogólnomiejski i projekt miękki wymagają pisemnego poparcia 15 osób, projekt osiedlowy 1 osoby której projekt dotyczy.

Na czym polega budżet obywatelski

W temacie działań informacyjnych pojawia się nowy punkt:
Komórki organizacyjne Urzędu nie mogą brać udziału w promowaniu poszczególnych projektów zgłoszonych w ramach TBO.
Ciekawe skąd taki punkt? 🙂

Postaw mi kawę na buycoffee.to

You May Also Like