Prezydent bez absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2023? Rio opiniuje pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna wnioskuje o nieudzielanie absolutorium prezydentowi za wykonanie budżetu w roku 2023. Podobną sytuację przypominam sobie z czasów gdy prezydent Kiełb odsiadywał swoją karę.

Zastrzeżenia Komisji Rewizyjnej dotyczą:

  1. Wysokości zaległości wykazanych w przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Tarnobrzega stwierdzając brak działań Prezydenta w celu poprawy ściągalności wobec budżetu Miasta
  2. Zaniechanie dochodzenia należności wobec budżetu gminy, co jest jednocześnie uszczupleniem dochodów
  3. Całkowitego braku realizacji dużego projektu Budżetu Obywatelskiego.
  4. Bardzo niskiego poziomu realizacji inwestycji 71,9%.

Za wnioskiem były dwa głosy, jeden głos przeciw, dwa wstrzymujące się. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała uchwałę, przy czym odnosi się tylko do prawidłowości wniosku pod względem formalno-prawnym.

O udzieleniu absolutorium, bądź jego braku, zdecydują radni na najbliższej sesji.

You May Also Like