Tarnobrzeg będzie oszczędzał na oświetleniu (i nie tylko)

Dział forum z komentarzami do aktualności
Awatar użytkownika
admin
Site Admin
Posty: 18424
Rejestracja: 15-06-2003 23:41

Re: Tarnobrzeg będzie oszczędzał na oświetleniu (i nie tylko)

Post autor: admin » 15-03-2023 16:54

Urząd ma możliwości, skoro prezydent mówił, żeby wrażliwe miejsca zgłaszać, to tamtejsze lampy oczywiście włączą.
Może to zatem nie jest kwestia możliwości?
Oczywiście masz rację, miejsce bardzo ruchliwe i w ciemności niebezpieczne. Ciemno i niebezpiecznie, jeszcze ciemniej i jeszcze mnie bezpiecznie.

olekko
Posty: 1522
Rejestracja: 25-05-2005 19:13

Re: Tarnobrzeg będzie oszczędzał na oświetleniu (i nie tylko)

Post autor: olekko » 15-03-2023 17:16

Zgłaszałem. Tygodnik pisał o tym dwa albo i trzy razy, pisał też ze zgłaszało dużo ludzi, w tym przewodniczący osiedla Stare Miasto...

alek
Posty: 1470
Rejestracja: 09-09-2014 21:57

Re: Tarnobrzeg będzie oszczędzał na oświetleniu (i nie tylko)

Post autor: alek » 15-03-2023 21:56

Tam jest chyba problem z zasilaniem. Włączona jest strona prawa (od strony wieżowców) a zasilanie lampy nad przejściem jest z lewej strony. Jeśli przełączą na lewą stronę to zgaśnie lampa nad przejściem koło muru, bo ma zasilanie z prawej strony. Jedyne wyjście to włączyć obustronnie. Koszt chyba nie taki znów wielki, bo tam jest oświetlenie LED.

Awatar użytkownika
admin
Site Admin
Posty: 18424
Rejestracja: 15-06-2003 23:41

Re: Tarnobrzeg będzie oszczędzał na oświetleniu (i nie tylko)

Post autor: admin » 24-03-2023 21:41

Pogadaliśmy sobie w Internecie, nawet "mema" zrobiłem

Obrazek

ale znalazł się jednak jeden odważny mieszkaniec Tarnobrzega, który złożył na prezydenta Dariusza Bożka skargę!

Poniżej uzasadnienie do planowanej odpowiedzi RM na skargę. Wypadki wypadkami, ale odpowiedź chyba dla nikogo nie jest niespodzianką, chociaż władze miasta same przyznały, że ustawa wcale nie zobowiązuje ich do oszczędzania na oświetleniu ulicznym.

Skarżący złożył w dniu 1 marca 2023 r. drogą elektroniczną skargę na Prezydenta Miasta Tarnobrzega na działalność Prezydenta Miasta Tarnobrzega, polegającą na całkowitym wyłączeniu oświetlenia ulicznego na Osiedlu Sielec i innych osiedlach oraz na odmownym załatwieniu wniosku o zaprzestanie tego typu działań.

25 października 2022 r. skarżący zwrócił się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Tarnobrzega o zaprzestanie całkowitego wyłączania oświetlenia ulicznego na Osiedlu Sielec z uwagi na niebezpieczeństwo powodowane wyłączaniem oświetlenia wobec braku chodników, występowania niskich poboczy i głębokich rowów. Wskazał również na obowiązek równego traktowania mieszkańców przez władze publiczne, w świetle którego
mieszkańcy wszystkich osiedli „powinni się cieszyć oświetleniem”. Dodał, że oświetlenie ulic i placów jest zadaniem gminy.

Prezydent udzielił odpowiedzi wnioskującemu pismem z dn. 25 listopada 2022 r. (znak: TIDVII.7021.1.19.2022) informując, że zgodnie z ustawą z dn.7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku
energii elektrycznej (Dz. U. 2022 r. poz. 2127 ze zm.), samorządy zobowiązane są do zmniejszenia zużycia prądu o 10%. Na przedmiotowym osiedlu nie ma możliwości wyłączenia co trzeciej czy co drugiej lampy w sposób liniowy, ponieważ zasilanie danych szaf oświetleniowych realizowane jest za pomocą jednej fazy.

Rozwiązanie wyłączenia poszczególnych lamp wymagałoby modyfikacji szaf oświetleniowych, co wiązałoby się z generowaniem znacznych kosztów. Skarżący zarzuca, że Prezydent nie wskazał konkretnego przepisu stanowiącego podstawę do podjęcia działań w ograniczaniu oświetlenia ulicznego, oraz braku uzasadnienia faktycznego i prawnego wraz z interpretacją i sformułowaniem o załatwieniu bądź odmownym załatwieniu wniosku. Uważa, że nie istnieje przepis w żadnym akcie prawnym, który nakazywałby wprowadzenie ograniczeń w zakresie oświetlenia ulicznego, w szczególności w październiku i listopadzie. Był zdania, że brak możliwości wybiórczego wyłączania lamp oświetlenia nie uzasadnia całkowitego wyłączania oświetlenia ulicznego w godzinach nocnych. Według skarżącego działalność Prezydenta w przedmiotowej sprawie narusza prawo równego traktowania obywateli w zakresie zasad oświetlenia ulic miejskich, naruszając przy tym zasady bezpieczeństwa obywateli wobec uboższej infrastruktury osiedli podmiejskich w stosunku do centrum miasta.

Przywołał dwa przypadki zdarzeń drogowych będących udziałem kierowców samochodów osobowych w listopadzie i grudniu 2022 r. które miały jego zdaniem, przyczynę w braku oświetlenia ulicznego. Przypominał, że to na gminie spoczywa obowiązek planowania i finansowania oświetlenia ulic, placów, dróg, pasów dla pieszych i rowerzystów w myśl art.18 ust.1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, co kłóci się z wyłączaniem oświetlenia ulicznego w godzinach nocnych w celu zaoszczędzenia kosztów, które zgodnie z prawem winna ponosić. Argumentował skargę również brakiem kompetencji Prezydenta do określania zasad oświetlania ulic, w szczególności ograniczania i wyłączania go w godzinach nocnych, ograniczeniami uprawnień rady gminy, jako organu stanowiącego, w określaniu zasad oświetlenia ulicznego, oraz pominięciem w opiniowaniu spraw i wypracowaniu stanowisk dotyczących osiedla, w myśl statutu, zebrania mieszkańców i zarządu osiedla, a wykorzystanie opinii tylko przewodniczącego zarządu osiedla.

Komisja Skarg Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 15 marca 2023 r. zapoznała się z zarzutami skarżącego i przeanalizowała dokumentację zebraną w sprawie, a następnie ustaliła co następuje:
Członkowie komisji nie kwestionują stanowiska Prezydenta, który w sytuacji obecnego kryzysu gospodarczego wywołanego najpierw pandemią COVID-19, a następnie konfliktem zbrojnym na Ukrainie i rosnącymi w związku z tym kosztami funkcjonowania gminy, podjął decyzję o czasowym wyłączaniu oświetlenia ulicznego, szczególnie w świetle zobowiązania samorządów do podejmowania wszelkich starań ograniczających wydawanie środków publicznych. Działanie Prezydenta Miasta Tarnobrzega wpisuje się w te starania, bowiem skrócenie czasu pracy oświetlenia ulicznego ma na celu ograniczenie zużycia energii elektrycznej, a tym samym osiągnięcie oszczędności w budżecie miasta.

Obowiązek oszczędzania energii elektrycznej na kierowników jednostek sektora finansów publicznych w tym wójtów (burmistrzów i prezydentów miast) i dyrektorów instytucji kultury nakłada ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Przepisy ww. aktu nakazują ograniczenie całkowitego zużycia energii elektrycznej w zajmowanych budynkach lub częściach budynków przez wykorzystywane urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy. Pierwszy etap oszczędności, który obejmował okres 1 grudnia do 31 grudnia 2022 r. i zakładał zaoszczędzenie 10 proc. średniorocznego zużycia energii elektrycznej w porównaniu do jej zużycia w latach 2018-2019.

Drugi etap, który obecnie trwa zobowiązuje samorządy do ograniczenia od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. – 10 proc. zużycia energii elektrycznej, ale w porównaniu do całego 2022 r. Przedmiotowa ustawa wskazuje, że działania w zakresie zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w jednostkach sektora finansów publicznych o 10 proc., mogą odbywać się poprzez:
- działania beznakładowe (do takich niewątpliwie należy wyłączanie oświetlenia ulicznego w danych okresach czasowych, bądź ograniczenie w liczbie świecących opraw);
- działania inwestycyjne (np. wymiana oświetlenia na oprawy energooszczędne).

Do 31 marca 2023 r. kierownicy jednostek mają obowiązek złożyć sprawozdanie z realizacji oszczędności do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej URE). Podobny obowiązek, dotyczący roku 2023 - będzie konieczny do zrealizowania w terminie do 31 marca 2024 roku. Za nieosiągnięcie celu zmniejszenia energii elektrycznej Prezes URE może nałożyć na kierowników jednostek sektora finansów publicznych karę pieniężną w wysokości do 20 tys. zł. Należy zaznaczyć, że jakakolwiek wysokość kary wymierzona kierownikowi jednostki sektora finansów publicznych stanowi dla niego naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Odnosząc się do argumentu skarżącego, iż Ministerstwo Klimatu i Środowiska (dalej MKiŚ) stoi na stanowisku, że obowiązek zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej obejmuje wyłącznie siedziby organów gminy, a nie dotyczy innych budynków w jej zasobach, czy urządzeń technicznych, m.in. oświetlenia ulicznego jest mylne, ponieważ z ww. ustawy nie wynika, aby obowiązek dotyczył wyłącznie siedziby organu gminy bądź budynków w jej zasobach. Przedmiotowa ustawa nie zawiera delegacji dla MKiŚ do wydania jakiegokolwiek aktu wykonawczego w tym zakresie, a samorząd terytorialny nie może opierać się na wytycznych czy komunikatach wydawanych przez ministerstwo. Oszczędności, które musi wykazać Miasto Tarnobrzeg, mogłyby przynieść duże, kapitałochłonne inwestycje, ale w tak krótkim czasie w jakim został nałożony przez ww. ustawę obowiązek osiągnięcia 10% oszczędności trudno jest zrealizować. Biorąc pod uwagę koszty ponoszone w związku z oświetleniem dróg publicznych na terenie administracyjnym miasta w skali roku, Prezydent Miasta zobligowany był do podjęcia zaskarżonego działania w zakresie ograniczeń oświetlenia ulicznego w ciągu dróg publicznych.

Członkowie komisji uznali jednogłośnie skargę za bezzasadną i rekomendują Radzie Miasta odrzucić ją jako bezzasadną.
Rada Miasta po zapoznaniu się z treścią skargi postanowiła uznać ją za bezzasadną. Niniejsza uchwała stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi w rozumieniu art. 238 § 1 kpa.

ODPOWIEDZ