Władze miasta 2018-2023

Wielka polityka niewielkiego miasta. Masz czegoś dość lub coś cię cieszy? Opisz to! Prosimy nie używać wulgaryzmów.
Awatar użytkownika
admin
Site Admin
Posty: 18196
Rejestracja: 15-06-2003 23:41

Re: Władze miasta 2018-2023

Post autor: admin » 06-05-2022 20:44

Radny Kamil Kalinka zażądał w formie interpelacji okazania wszelkich dokumentów związanych z kontrolą w RDM. Jaka będzie odpowiedź prezydenta?

I czy obecne zamieszanie wokół miejskiej spółki nie jest powodem do zwołania konferencji bez porównania bardziej niż kabaretowe występy?

Awatar użytkownika
encore
Posty: 1559
Rejestracja: 11-12-2018 11:39

Re: Władze miasta 2018-2023

Post autor: encore » 08-05-2022 21:49

Pytasz a wiesz...

Lepiej i pewnie łatwiej/przyjemniej szczycić się kabaretem niż mówić o (potencjalnych) problemach jak widzimy.
"Państwa i narody, które na podstawie kłamstwa, na podstawie negowania prawdy podają myśl polityczną, dążą do zguby."

Awatar użytkownika
admin
Site Admin
Posty: 18196
Rejestracja: 15-06-2003 23:41

Re: Władze miasta 2018-2023

Post autor: admin » 18-05-2022 21:54

Od dzisiaj jest dostępna większość oświadczeń majątkowych za rok 2021, można sobie pogrzebać na BIPie.
Gdzie w Tarnobrzegu można znaleźć domy za 2-2,5 tys. zł/m2? No chyba tylko w oświadczeniach majątkowych.

Awatar użytkownika
encore
Posty: 1559
Rejestracja: 11-12-2018 11:39

Re: Władze miasta 2018-2023

Post autor: encore » 18-05-2022 22:23

admin pisze:
18-05-2022 21:54
Gdzie w Tarnobrzegu można znaleźć domy za 2-2,5 tys. zł/m2? No chyba tylko w oświadczeniach majątkowych.
Obrazek
"Państwa i narody, które na podstawie kłamstwa, na podstawie negowania prawdy podają myśl polityczną, dążą do zguby."

Awatar użytkownika
encore
Posty: 1559
Rejestracja: 11-12-2018 11:39

Re: Atak Rosji na Ukrainę

Post autor: encore » 18-05-2022 22:38

Co do oświadczeń majątkowych. Mamy chyba najmłodszego radnego w kraju. Nie wiem tylko dlaczego wobec złożonego pod grożbami na samym końcu oświadczenia oświadczenie to które zostało złożone w kwietniu nie zostało jeszcze sprostowane.

Według oświadczenia jeden z radnych urodził się 24.03.2022, już niedługo więc będzie obchodził drugi miesiąc życia. ;)

Inny z radnych ma kredyty/pożyczki w PŻG. Jedyny skrót PŻG o którym wie wujek google to Polska Żegluga Gdańska. To tak z ciekawostek. ;)
"Państwa i narody, które na podstawie kłamstwa, na podstawie negowania prawdy podają myśl polityczną, dążą do zguby."

Awatar użytkownika
admin
Site Admin
Posty: 18196
Rejestracja: 15-06-2003 23:41

Re: Władze miasta 2018-2023

Post autor: admin » 18-05-2022 22:57

Gdzieś się nawet pojawiło wyjaśnienie, że wartość podano na podstawie ceny zakupu z roku 2010.
Pamiętam jak wartość nieruchomości obecnego prezydenta wzrosła kiedyś o 100% rok do roku. Ciekawe jak będzie teraz.

Awatar użytkownika
admin
Site Admin
Posty: 18196
Rejestracja: 15-06-2003 23:41

Re: Władze miasta 2018-2023

Post autor: admin » 19-05-2022 23:15

Mamy plany na wolne środki. Pamiętacie jak ścianki nie otwieraliśmy, bo brakowało zegara? Na zegar planujemy wydać 27 tys. zł.
Na reklamę miasta, w tym zdjęcia z drona 210 tys. zł. Na edukację 1700 tys. zł. Na przygotowanie do odwiertu do wód siarczkowych 20 tys. zł. Na koncepcję zagospodarowania terenów po dawnym basenie odkrytym - 15 tys. zł.


Na co jeszcze planujemy przeznaczyć wolne środki i w jakim zakresie?

Wolne środki pozostałe na rachunku bankowym Miasta Tarnobrzega na dzień 31 grudnia 2021 r. w łącznej kwocie 4.601.876,00 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków:

1. W Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne o łączną kwotę 151.476,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.:
- "Inwestycje wspólne ze Spółdzielniami" o kwotę 150.000,00 zł tj. modernizacja istniejących chodników przy ul. Prusa 4 i 6 polegająca na wymianie uszkodzonej nawierzchni na kostkę betonową,
- "Budowa parkingów przy Jeziorze Tarnobrzeskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą" o kwotę 1.476,00 zł tj. wykonanie tablicy informacyjnej/pamiątkowej w ramach ww. zadania.

2. W Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 320.000,00 zł w celu nabycia działki ewidencyjnej nr 1264 o powierzchni 0,0779 ha położonej w Tarnobrzegu przy ul. Dominikańskiej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie dróg gminnych i organizacji ruchu drogowego.

3. W Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o łączną kwotę 210.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zadania realizowane przez Biuro Promocji Miasta m.in. zakup 10 szt. tablic wystawienniczych, składanej ścianki promocyjnej oraz roll-up, druk materiałów informacyjnych oraz wykonanie profesjonalnej dokumentacji fotograficznej Miasta z drona.

4. W Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o łączną kwotę 885.000,00 zł z przeznaczeniem na:
- "Remont archiwum zakładowego w budynku Urzędu Miasta przy ul. Mickiewicza 7" o kwotę 100.000,00 zł,
- Zlecenie opracowania "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" i "Strategii Czwórmiasta" o łączną kwotę 35.000,00 zł. Posiadanie dokumentów ww. strategii będzie niezbędne do ubiegania się o otrzymanie środków na finansowanie projektów w ramach konkursów dedykowanych z Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027, dotyczących Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg, który tworzą: Miasto Tarnobrzeg (lider) oraz 4 Gminy Partnerskie: Nowa Deba, Baranów Sandomierski, Grębów i Gorzyce. Miejski Obszar Funkcjonalny Tarnobrzega wyznaczyła Strategia Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2030 uchwalona w dniu 28.09.2020 r. przez Sejmik Województwa Podkarpackiego,

- "Budowa windy przy budynku Urzędu Miasta Tarnobrzega - ul. Mickiewicza 7" o kwotę 500.000,00 zł.
Przetarg na realizację zadania w 2021 r. został dwukrotnie unieważniony, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W 2021 r. zostało przyznane dofinansowanie na realizację ww. zadania przez PFRON w kwocie 150.000,00 zł,

- "Modernizację budynku Urzędu Miasta przy ul. Mickiewicza 7" o kwotę 210.000,00 zł. Zwiększenie wydatków wynika z potrzeby dostosowania budynku przy ul. Adama Mickiewicza 7 do przepisów przeciwpożarowych poprzez wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej oraz oświetlenia awaryjnego na wszystkich kondygnacjach,

- "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji" o kwotę 40.000,00 zł. Wg nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 istnieje możliwość wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Wspierane będą kompleksowe, zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, ładu przestrzennego i zrównoważonego gospodarowania przestrzenią na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Aby ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych na powyższe działania gminy będą musiały uchwalić gminny program rewitalizacji.

5. W Dz. 801 - Oświata i wychowanie o łączną kwotę 1.700.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tarnobrzeg.

6. W Rozdz. 85195 - Pozostała działalność o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Przekazanie dotacji ma na celu wspieranie idei powstania na terenie Tarnobrzega hospicjum dla osób terminalnie i nieuleczalnie chorych. Środki przeznaczone zostaną na zadania
publiczne związane z prowadzeniem akcji wspierającej powstanie hospicjum, w tym akcji charytatywnej.

7. W Rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 19.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu w dwóch, zdewastowanych przez poprzednich lokatorów mieszkań chronionych treningowych przy ul. Wędkarskiej 3.

8. W Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o łączną kwotę 741.400,00 zł tj.:
- W Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 284.400,00 zł oraz w Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości na terenie Miasta Tarnobrzega,

- W Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego związanego z programem "Czyste Powietrze" w ramach umowy z Tarnobrzeską Agencją Rozwoju Regionalnego.
- W Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 18.000,00 zl z przeznaczeniem na dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu ekologii ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego o kwotę 18.000,00 zł. Dotacja przekazana zostanie na zadania publiczne związane z edukacją ekologiczną, ochroną enklaw zielonych w mieście,
- W Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 20.000,00 zl z przeznaczeniem na „Opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie otworu hydrogeologicznego w celu poszukiwania i rozpoznawania wód siarczkowych w utworach neogeńskich nad Jeziorem Tarnobrzeskim",
- W Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 210.000,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie na poczet PGE Oddział Rzeszów, zaliczki opłaty za przyłączenie modułów fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej oraz sporządzenie dokmentacji technicznej w ramach realizacji zadania pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej". Miasto Tarnobrzeg rozpoczęło procedurę uzyskania niezbędnych decyzji środowiskowych, warunków zabudowy, przyłączy związanych z budową farmy fotowoltaicznej na działce Nr 730 (obręb Sobów) o mocy 4MW, która produkować będzie prąd na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta Tarnobrzega. Realizacja inwestycji przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, obniży
koszty utrzymania budynków użyteczności publicznej.

9. W Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Tarnobrzeskiego Domu Kultury w Tarnobrzegu celem realizacji imprez kulturalnych.

10. W Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej o łączną kwotę 310.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych wydatków tj.:
- Zakup i wymianę wykładzin w pomieszczeniach biurowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi PSP" o kwotę 33.000,00 zł. W związku z Decyzją Nr 450/2021 z dnia 17 września 2021 r. Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu, konieczne jest wykonanie zaleceń pokontrolnych w tym dokonanie wymiany wykładzin w pomieszczeniach biurowych na wykładziny trudnopalne z atestem (łącznie około 250 m2),
- "Projekt dostosowania hali widowiskowo-sportowej do zaleceń pokontrolnych PSP" o kwotę 70.000,00 zł.
W związku z Decyzją Nr 449/2021 z dnia 17 września 2021 r. oraz Decyzją Nr 450/2021 z dnia 17 września 2021 r. Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu, konieczne jest wykonanie zaleceń pokontrolnych. Projekt jest niezbędnym etapem procesu dostosowania obiektu do aktualnych przepisów ppoż,
- "Koncepcja zagospodarowania terenu po basenie letnim" o kwotę 15.000,00 zl. Powstanie koncepcji zagospodarowania terenu pozwoli na podjęcie kroków o dofinansowanie ewentualnych inwestycji ze środków zewnętrznych,
- "Zakup ciągnika rolniczego z przeznaczeniem na utrzymanie muraw sportowych i terenów zielonych" o kwotę 140.000,00 zł. MOSiR dysponuje obecnie 27-letnim ciągnikiem, którego stan techniczny odbiega od zadowalającego i jest niekompatybilny z nowymi urządzeniami do pielęgnacji zieleni. W związku z powyższym niezbędne jest dokonanie ww. zakupu,

- "Zakup szorowarki do podłóg" o kwotę 25.000,00 zł. Ze względu na zwiększenie powierzchni do sprzątania (nowy obiekt ścianki wspinaczkowej) jak również stan techniczny kilkunastoletniej szorowarki do podłóg, konieczny jest zakup nowego urządzenia,

-"Zakup zegara do pomiaru czasu na ściance wspinaczkowej" o kwotę 27.000,00 zł. Zakup jest niezbędny w celu przeprowadzania treningów i zawodów na trasach wspinaczki sportowej.

11. W Rozdz. 92695 - Pozostała działalność o łączną kwotę 200.000,00 zł w tym z przeznaczeniem na:
- Zakup piasku na plażę nad Jeziorem Tarnobrzeskim celem wydłużenia linii brzegowej (40.000,00 zł),
- Zwiększenie wydatków związanych z poborem energii elektrycznej nad Jeziorem Tarnobrzeskim (50.000,00 zł),
- Zwiększenie wydatków na obsługę terenów Jeziora Tarnobrzeskiego tj. na wynajęcie i serwis toalet sezonowych, wynajem łodzi patrolowo-ratowniczej i organizację bazy ratowniczej (110.000,00 zł).

Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w kwocie 70.000,00 zł w Rozdz. 92195 - Pozostała działalność („Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury"). W ślad za powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdz. 85395 - Pozostała działalność o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową
na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu pomocy ofiarom konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą. Dotacja zostanie przeznaczona na zadania publiczne związane z nauką języka polskiego dla uchodźców wojennych z Ukrainy, realizację akcji charytatywnych dla ich potrzeb oraz na udzielenie pomocy dzieciom tych uchodźców.

Dodatkowo dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 88.000,00 zł w Rozdz. 92695 - Pozostała działalność ("Zakup kontenerów w celu utworzenia bazy ratowniczej nad Jeziorem Tarnobrzeskim").
W związku z nierozstrzygnięciem postępowania wynikającym z przekroczeniem kwoty planowanej na realizację powyższego zadania, zasadnym jest w obecnym sezonie zorganizowanie bazy ratowniczej nad Jeziorem Tarnobrzeskim w wynajmowanych kontenerach.

W ślad za powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 88.000,00 zł z przeznaczniem na realizację niżej wymienionych wydatków tj.:
- Zakup czterokomorowych koszy przeznaczonych do segregacji odpadów na terenach Jeziora Tarnobrzeskiego o kwotę 50.000,00 zł,
- Zakup ławek ogrodowych przeznaczonych na tereny Jeziora Tarnobrzeskiego o kwotę 20.000,00 zł. Zakup ławek, które umieszczone zostaną wzdłuż chodnika i ścieżki rowerowej zwiększy komfort przebywających osób zarówno w okresie letnim, jak również poza sezonem,
- Zakup stojaków na rowery przeznaczonych na tereny Jeziora Tarnobrzeskiego o kwotę 18.000,00 zł. Zakup stojaków zachęci mieszkańców do przyjazdu nad Jezioro Tarnobrzeskie rowerami oraz poprawi komfort przebywania nad akwenem.

L74
Posty: 90
Rejestracja: 04-10-2018 13:28

Re: Władze miasta 2018-2023

Post autor: L74 » 20-05-2022 13:50

Ciąg dalszy sprawy z RDM. Czy ktoś w końcu będzie w mieście miał odwagę powiedzieć wprost, co jest nie tak, czy może będzie stosowana strategia władz centralnych - jakiś czas sobie pogadają, a potem to ucichnie, pojawią się nowe tematy i tyle. Niech się plebs sprawami ważnymi nie interesuje. Przykre to jest. A spraw jest bardzo prosta, jeżeli jest to spółka miejska to wszelkie informacje powinny być jawne i przejrzyste dla każdego mieszkańca miasta, przecież to są pieniądze z naszych, moich podatków.

"Dyplomata to człowiek, który dwukrotnie się zastanowi zanim nic nie powie". Winston Churchill

fish
Posty: 65
Rejestracja: 27-02-2012 20:50

Re: Władze miasta 2018-2023

Post autor: fish » 20-05-2022 15:34

Tu z kolei komentarz Tarnobrzeskiego DiM team


Awatar użytkownika
admin
Site Admin
Posty: 18196
Rejestracja: 15-06-2003 23:41

Re: Władze miasta 2018-2023

Post autor: admin » 20-05-2022 18:53

Widać od razu polityka. Po prezydencie w takich sprawach spodziewam się... milczenia i jest na ile się da.
Jeśli KK z dokumentu który obejrzał ma podejrzenie popełnienia przestępstwa i mówi publicznie o "zarzutach" oraz o "nieprzestrzeganiu i łamaniu prawa", w miejskiej spółce "i nie tylko" to powinien zawiadomić odpowiednie organy (oczywiście prezydent również, jeśli czytał to samo i tak samo to odebrał), a nie umawiać się co kto ma zadeklarować na sesji RM, bo inaczej kiedyś warunkowo podejmie "stosowne działania".

Tymczasem to paplanie i próby ignorowania paplania, a czy w tym czasie nie może dojść do zacierania śladów?
Wiesz, to działaj jeden z drugim, no i pół do trzeciej. Czy audytora obowiązuje jakaś tajemnica spowiedzi, jeśli wykryje "łamanie prawa"?

Innn
Posty: 147
Rejestracja: 04-01-2019 20:19

Re: Władze miasta 2018-2023

Post autor: Innn » 21-05-2022 18:45

W Polsce o obowiązku zawiadomienia o przestępstwie stanowi artykuł 304 Kodeksu postępowania karnego, który stanowi, iż:
§ 2. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.
Zatem albo to jest jakaś kolejna gównoburza albo ktoś powinien biegusiem do prokuratury

Awatar użytkownika
admin
Site Admin
Posty: 18196
Rejestracja: 15-06-2003 23:41

Re: Władze miasta 2018-2023

Post autor: admin » 23-05-2022 21:58

Jak kogoś interesują bardziej szczegółowe informacje o wynagrodzeniach i podwyżkach na różnych stanowiskach w Urzędzie Miasta, to jest już odpowiedź na interpelację Kamila Kalinki w tej sprawie:

https://bip.tarnobrzeg.pl/attachments/download/5449

Awatar użytkownika
encore
Posty: 1559
Rejestracja: 11-12-2018 11:39

Re: Władze miasta 2018-2023

Post autor: encore » 23-05-2022 22:43

Mało. Na miejscu gryzipiórków, pierdzistołków bym urządził strajk. Wybrani po 100% podwyżki a innym ochłapy.
"Państwa i narody, które na podstawie kłamstwa, na podstawie negowania prawdy podają myśl polityczną, dążą do zguby."

Awatar użytkownika
admin
Site Admin
Posty: 18196
Rejestracja: 15-06-2003 23:41

Re: Władze miasta 2018-2023

Post autor: admin » 27-05-2022 17:25

Tu chyba nikt nie będzie miał wątpliwości, że to dobry kierunek, przynajmniej na etapie pomysłu.
W ZS1 we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną i przede wszystkim WB Electronics rusza kierunek poświęcony budowie i eksploatacji dronów wojskowych.

https://www.tarnobrzeg.info/2022/05/27/ ... tem-wat-u/

Nie jestem pewien czy prezydent ma rację, twierdząc że większość dronów dla wojska importujemy. Nie mamy najwięcej dronów właśnie z WB Electronics jak Flyeye czy Warmate?

Inna sprawa, że dzisiaj wygląda to tak, a za 10-15 lat może wyglądać zupełnie inaczej. Mimo to warto uczyć się tego co znamy dzisiaj, żeby mieć punkt startu i dobrą bazę.

W sumie to informacja sprzed miesiąca, bo z targów w Kielcach, tylko teraz oficjalnie opublikowana ze zdjęciem po spotkaniu Defence24 Day.

https://defence24.pl/przemysl/grupa-wb- ... zalogowcow

fish
Posty: 65
Rejestracja: 27-02-2012 20:50

Re: Władze miasta 2018-2023

Post autor: fish » 27-05-2022 19:20

W tarnobrzeskim MOPR szykują się zwolnienia. To pokłosie uchwały przyjętej na ostatniej sesji.


Awatar użytkownika
admin
Site Admin
Posty: 18196
Rejestracja: 15-06-2003 23:41

Re: Władze miasta 2018-2023

Post autor: admin » 27-05-2022 21:14

A to nie jest tak, że początkowo dodatek 500+ był wypłacany przez MOPR i zwiększono w tym celu zatrudnienie, a teraz przeniesiono wypłatę 500+ do ZUS i sytuacja wygląda inaczej?

Edit: skomentowałem zanim przeczytałem ;)

fish
Posty: 65
Rejestracja: 27-02-2012 20:50

Re: Władze miasta 2018-2023

Post autor: fish » 27-05-2022 21:39

W 2012 przeniesiono wydziału świadczeń z urzędu do MOPR-u w sile 17 osób. W 2021 w dziale świadczeń w MOPR pracowało tyle samo osób 17. Czyli status quo utrzymane.

zbyry
Posty: 824
Rejestracja: 13-06-2019 20:49

Re: Władze miasta 2018-2023

Post autor: zbyry » 28-05-2022 22:31

Proszę się nie przejmować. Wyjdziemy z nowej knajpy, o której piszę się w wątku o gastro, prosto na potańcówki, o czym informuje NW24...

Awatar użytkownika
admin
Site Admin
Posty: 18196
Rejestracja: 15-06-2003 23:41

Re: Władze miasta 2018-2023

Post autor: admin » 31-05-2022 18:25

Do tej pory władze samorządowe rządziły po 4 lata. Obecna kadencja już na starcie dostała od rządu PiS bonus w postaci dodatkowego roku. Teraz mówi się o gotowym już projekcie ustawy, która miałaby wydłużyć tę kadencję samorządowców nawet do 6 lat, rzekomo ze względu na utrudnienia wynikające z pokrywania się terminów wyborów samorządowych z parlamentarnymi i europejskimi.

Czy prezydent Bożek z ekipą porządzą zatem 6 lat? Nie wykluczone.

Awatar użytkownika
encore
Posty: 1559
Rejestracja: 11-12-2018 11:39

Re: Władze miasta 2018-2023

Post autor: encore » 31-05-2022 19:48

To majstrowanie przy ordynacji wyborczej mi się nie podoba. Samorządowe powinny być tak jak były co 4 lata. Tu koszty organizacji są znikome. Łatwiej też zapanować nad co poniektórymi pasożytami. I tak co jakiś czas nałożą się wybory tak prezydenta RP, parlamentarne jak i samorządowe.

Wybory samorządowe co 6 lat to dla mnie absurd.

W ogóle wybory w takim kształcie jak to wygląda obecnie są nieporozumienie. Ale to temat na inną bajkę. 😉
"Państwa i narody, które na podstawie kłamstwa, na podstawie negowania prawdy podają myśl polityczną, dążą do zguby."

ODPOWIEDZ