Granty dla sektora non-profit

Początek roku kalendarzowego to czas gdy samorządy terytorialne (gminy, powiaty, województwa) oraz fundacje ogłaszają konkursy ofert, dotujące projekty organizacji pozarządowych.

Na stronie Urzędu Miasta Tarnobrzeg znajdują się pełne i rzetelne informacje dotyczące konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2007 roku.

Natomiast jeśli chodzi o granty finansowe pochodzące z fundacji to na przykład:
Fundacja Kronenberga Citibank Handlowy posiada dostępne środki finansowe na wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie edukacji, kultury i sztuki, ochrony zdrowia i opieki socjalnej.

Wsparcie jest udzielane projektom w dwóch obszarach:

I. EDUKACJA
Innowacje w edukacji
Edukacja ekonomiczna
Dziedzictwo kulturowe i tradycje
Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży

II. ROZWÓJ LOKALNY
Priorytety opieki zdrowotnej
Polityka społeczna
Nauka przedsiębiorczości

Wnioski o dotacje na projekty o charakterze ponadlokalnym przyjmowane są przez biuro Fundacji. Dokumenty należy składać w terminach: do 15 lutego 2007 (decyzja – 26 kwietnia 2007).

Wnioski o dotacje na projekty o charakterze lokalnym składa się we właściwych terytorialnie Oddziałach Korporacyjnych Citibank Handlowy i Oddziałach CitiGold. Dokumenty należy złożyć do: 2 kwietnia 2007 roku (decyzja – 31 maja 2007 roku).

Więcej na stronie www.kronenberg.org.pl.

Równie proste i przejrzyste jest sięganie po środki pochodzące z „Funduszu Inicjatyw Obywatelskich”.

Wysokość środków na finansowanie Programu FIO w roku 2007 wynosi 30 mln zł. Maksymalny czas realizacji projektu: od 1 czerwca do 31 grudnia 2007 r. Termin składania wniosków: od 8 stycznia 2007 r. do 7 lutego 2007 r. (decyduje data stempla pocztowego). Szczegółowe zasady przyznawania dotacji zostały opisane w dokumencie Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Rządowego Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” w roku 2007 dostępnym na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl.

Źródła: Urząd Miasta Tarnobrzeg, portal ngo.pl

Jest to tylko namiastka możliwości jakie stoją przed sektorem non-profit jeśli chodzi o finansowanie swojej działalności. Dlatego w miarę naszych skromnych możliwości, Tarnobrzeska Rada Organizacji Pozarządowych będzie informować o konkursach ofert, seminariach czy sympozjach.

Tarnobrzeska Rada Organizacji Pozarządowych.