Walne Zgromadzenie ESTEKI

W dniu 24 października 2010 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ESTEKA.

Członkowie Stowarzyszenia podsumowali rok działalności, wyznaczając jednocześnie kierunki działań na najbliższe 12 miesięcy.

Za najważniejsze z nich uznano:
utworzenie Tarnobrzeskiego Funduszu Stypendialnego ? członkowie Stowarzyszenia widząc potrzebę wspierania najzdolniejszych uczniów tarnobrzeskich szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, a także studentów tarnobrzeskich uczelni zobowiązali Zarząd Stowarzyszenia do podjęcia starań do powołania Funduszu Stypendialnego wspierającego najzdolniejszych uczniów i słuchaczy uczelni wyższych. Inwestowanie w młode pokolenie, stwarzanie im jak najlepszych warunków do pogłębiania wiedzy, rozwijania swoich pasji, uzdolnień i umiejętności powinno leżeć w interesie naszego miasta, gdyż w przyszłości zaowocuje w postaci zdolnej i wykształconej kadry czy ambasadorów miasta podejmujących pracę lub kształcenie poza Tarnobrzegiem.
rozwijanie wolontariatu ? w celu podejmowania działań ważnych społecznie niezbędne jest podjęcie działań mających na celu rozwój idei wolontariatu. Przy Stowarzyszeniu należy stworzyć Zespół ds. Wolontariatu, a w przyszłości powołać Centrum Wspierania Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych na terenie miasta Tarnobrzega. Młodzi ludzie chętnie włączają się w działania społeczne, charytatywne, mające na celu niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, odrzuconym, niezaradnym życiowo bądź przeżywających trudności ? Działalność wolontariatu jest tutaj nieoceniona i niezbędna. Stwarzając młodym ludziom możliwości kształcenia się, rozwijania umiejętności związanymi z niesieniem pomocy innym przyczynimy się chociaż w części do eliminowaniu negatywnych skutków społecznych dotykających tarnobrzeskie rodziny.
poszerzanie oferty zajęć pozalekcyjnych dzieci i młodzieży ? organizując ciekawe formy spędzania czasu wolnego przyczyniamy się do zmniejszenia ilości tzw. dzieci ulicy, które godzinami spędzając czas wolny przed blokiem, bez konkretnego zajęcia i zainteresowań lub przy komputerze. Nierzadko młodzież pozostawiona sama sobie sięga po używki, w ten sposób organizując i ubarwiając swój czas wolny. Poprzez stworzenie możliwości zorganizowania ciekawych zajęć pozalekcyjnych, rozwijających pasje i zainteresowania młodego pokolenia damy im szansę własnego rozwoju, spędzania czasu wolnego w ciekawej formie, bez konieczności sięgania po używki. W związku z tym widzimy potrzebę rozwoju idei drużyny rycerskiej w postaci zajęć w Tarnobrzeskim Klubie Kawaleryjskim, a także powołania nowych klubów: EKOLOGICZNEGO, DZIENNIKARSKO-FILMOWEGO, WODNEGO i innych.
realizacja zajęć hipoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży ? Stowarzyszenie w dalszym ciągu podtrzymuje stanowisko w sprawie potrzeby budowy w Tarnobrzegu Ośrodka Hipoterapii dla dzieci i młodzieży.  Jednocześnie zobowiązuje do realizacji programów hipoterapeutycznych w oparciu o siedzibę Stowarzyszenia przy ul. Leśnej 3 na terenie osiedla Mokszyszów. Potrzebę organizacji takich zajęć uwidoczniają realizowane aktualnie dwa projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Budżetu Województwa Podkarpackiego, Urzędu Miasta Tarnobrzeg oraz środków własnych Stowarzyszenia, w których udział bierze ponad 50 niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązali Zarząd do podejmowania dalszych starań związanych z pozyskiwaniem darczyńców i sponsorów do realizacji niniejszego zadania, którego efektem końcowym będzie budowa przy Zespole Pałacowo-Parkowym w Dzikowie Ośrodka hipoterapii wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
pozyskanie zaplecza lokalowego do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia ? w celu jak najlepszej realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia niezbędne jest pozyskanie bazy lokalowej, gdzie będą mogły być przeprowadzane pozalekcyjne zajęcia specjalistyczne. Walne Zebranie Członków zobowiązało Zarząd do podjęcia starań związanych z pozyskaniem pomieszczeń na utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej, miejsca funkcjonowania klubów specjalnościowych a w przyszłości siedziby Centrum Wspierania Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych na terenu Tarnobrzega.

Zarząd ESTEKI uhonorował cztery osoby Dyplomami za wspieranie działalności Stowarzyszenia:
Panią Barbarę Kwiatkowską, Prezes Sandomierskiej Agencji Celnej ?SAC? – za wspieranie idei budowy ośrodka hipoterapii dla dzieci i młodzieży oraz Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Harcerskiej ŚPIEWOGRANIEC;
Pana Antoniego Sikonia, Prezesa Tarnobrzeskich Wodociągów,
za wspieranie idei budowy ośrodka hipoterapii dla dzieci i młodzieży;
Pana Sebastiana Sadrakułę, właściciela EURO Szkoła BIS, za wspieranie organizacji Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Harcerskiej ŚPIEWOGRANIEC;
Pana Józefa Turbiarza, za wspieranie organizacji działań programowych Stowarzyszenia ESTEKA.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ESTEKA zobowiązało Zarząd do kontynuowania dotychczasowych programów:
– Parady Mikołajów;
– Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Harcerskiej ŚPIEWOGRANIEC;
– Programów Profilaktycznych;
– Wyjazdowej Akcji Letniej;
– Konkursu Fotograficznego ?Podkarpackie jakiego nie znacie? i innych.